Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Време е за държавническо мислене, не за мандатно!

БСП: Време е за държавническо мислене, не за мандатно!

БСП: Време е за държавническо мислене, не за мандатно!

Не преговаряме със зад­кулисието за власт и пари. Не правим никакви скрити договорки — нито с Борисов за правител­с­тво, нито с ДПС — за президент, заяви лидер­ката на БСП

Слово на Кор­нелия Нинова при отк­риване на 45-то Народно съб­рание:

Днес не просто отк­риваме поред­ното Народно съб­рание. Днес полагаме началото на пар­ламен­тарни процеси, които ще определят накъде ще върви Бъл­гария в след­ващите 10 и повече години.

Намираме се в необичайна ситуация. Ние сме в здравна, икономическа и социална криза, и сме на прага на финан­сова и на политическа такава. Ето защо повече от всякога от нас се изис­ква разум и отговор­ност. Не ман­датно мис­лене, а дър­жав­нически и визионер­ски решения. За нас, от пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария”, задачата е може би най-лесна.

Ние има на какво да стъпим, защото в пос­лед­ните 4 години сме пос­ледователни, стабилни и пред­с­казуеми в политиката, която водим.

Към нас­тоящия момент бих я очер­тала в 5 нап­рав­ления.

Първо — за Бъл­гария.

Второ — за здрав­ната, икономичес­ката и социал­ната криза.

Трето — за пар­ламен­таризма.

Чет­върто — за правител­с­т­вото и изпъл­нител­ната власт.

И пето — за властта и зад­кулисието.

Първо — за Бъл­гария:

За нас член­с­т­вото в Европейс­кия съюз е неот­менимо и основен приоритет, но то дава и въз­мож­ности. И в кон­к­рет­ния момент най-важната въз­мож­ност е Планът за въз­с­тановяване и устой­чивост. Той е въз­мож­ност за раз­витие на високотех­нологична икономика, за работни места, за преодоляване на неравен­с­т­вата по доходите и регионал­ните, и намаляване на бед­ността. За раз­витие на здравеопаз­ване, образование и кул­тура.

Правител­с­т­вото на Борисов се провали в тази най-важна за раз­витието на Бъл­гария в след­ващите 10 години задача. Срокът за предаване на плана е 30 април и макар той да не е прек­лузивен се изис­ква спешна мобилизация на екс­пер­тен, научен и политически потен­циал за да се справим.

Тук за БСП е лесно. Ние сме пос­ледователни и стабилни, както казах, в политиките си. Преди 2 месеца искахме Планът да бъде раз­г­ледан и приет от Народ­ното съб­рание. Управ­ляващите отказаха. И тогава, и сега ние сме готови с ясни и кон­к­ретни пред­ложения по него. Ето ги и са на масата за преговори за бъдещето на Бъл­гария.

Втори приоритет — за здрав­ната, икономичес­ката и социал­ната криза. И тук не ни е трудно.

Повече от година правим своите алтер­нативни пред­ложения с План за управ­ление на здрав­ната криза и с кон­к­ретни мерки за под­помагане на икономиката, домакин­с­т­вата и с грижа за хората. Готови са. И внасяме днес в Народ­ното съб­рание този пакет от закони, които касаят помощ за мал­кия и среден биз­нес, спешни решения за удъл­жаване на кредитна вакан­ция, данъчна вакан­ция, помощ за икономиката и за отк­риване на работни места. Помощ за домакин­с­т­вата и младите семейс­тва със специален пакет сред­с­тва за деца с облек­чение на младите семейс­тва в кризата, преиз­чис­ляване на пен­сиите, Законът за въз­рас­т­ните хора и т.н.

Трети приоритет — за пар­ламен­таризма.

Въз­с­тановяване на пар­ламен­таризма за нас е основ­ното, приоритетна задача в момента. ГЕРБ и присъд­руж­ните им пар­тии в предиш­ните ман­дати пос­тавиха Народ­ното съб­рание в под­чинена роля на един човек — на министър-председателя, и с това на прак­тика погазиха Кон­с­титуцията на Репуб­лика Бъл­гария. Това трябва спешно да се промени. И тук сме готови с решение — въз­с­тановяване на блиц кон­т­рола върху премиер и минис­три. Той беше въведен от БСП и отменен от ГЕРБ. Спиране на пороч­ната прак­тика да се внасят закони без оценка за въз­дейс­т­вие.

Ревизия и отмяна на лобис­тки тек­с­тове в закони, които обс­луж­ваха час­тни интереси. Приемане на трайно и устой­чиво законодател­с­тво, което гаран­тира разумна биз­нес среда и спокойс­т­вие за хората.

Чет­върти приоритет -  за изпъл­нител­ната власт и правител­с­т­вото. За да пос­тиг­нем пър­вите три трябва да нап­равим пълна ревизия на сегаш­ната изпъл­нителна власт. 3а целта пред­лагаме да се започне със след­ното:

Първо — Народ­ното съб­рание да наложи мораториум на сегаш­ното правител­с­тво, макар и в оставка, до със­тавяне на ново, върху сключ­ване на договори за продажби, кон­цесии, наз­начения и удъл­жаване срокове по договори и бор­дове и ръковод­с­тва на комисии и аген­ции. В момента текат усилено такива процеси.

След­ващо — премиерът и финан­совият минис­тър да отчетат пред нас реал­ното финан­сово със­тояние на дър­жавата и да внесат актуализация на бюджета.

В пос­лед­ните 34 месеца са изхар­чени над 5 млрд. лева извън решение на Народ­ното съб­рание.

В резерва има свободни сред­с­тва само в раз­мер на 1 милиард и 400 млн. лева. Извън заделените от закона в Сребърен фонд, Фонд “Коз­лодуй” и т.н.

Има опас­ност да посег­нат на Сребър­ния фонд, където има 3,3 млрд. лева така, както нап­равиха през 2010 г. с резерва на Здрав­ната каса. Затова ние не просто кон­с­татираме тези факти, а дейс­т­ваме. Внасяме днес в деловод­с­т­вото на пар­ламента промени в Закона за пуб­лич­ните финанси, с които се ограничава въз­мож­ността на министър-председателя който и да е той — сегаш­ният в оставка или бъдещият, който ще бъде излъчен, да бъде ограничен във въз­мож­ността да харчи без­кон­т­ролно парите на хората.

И тук може да се стъпи на екс­пер­тизата на БСП, защото припом­ням: ние 4 години внасяме този закон, но се отх­вър­ляше от мнозин­с­т­вото. Ние сезирахме Смет­ната палата, сезирахме Кон­с­титуцион­ния съд по този въп­рос. Бяхме сами в опозиция в предиш­ния пар­ламент и не успяхме.

Вяр­вам, че сега ще го нап­равим. По прин­ципни съоб­ражения. Да сложим ред в управ­лението на финан­сите на страната. Продъл­жаваме с желанието всички коруп­ционни схеми и сделки, всички скан­дали да бъдат раз­с­лед­вани, да се носи отговор­ност и да има справед­ливост.

Пети приоритет — за властта и зад­кулисието.

Уважаеми бъл­гар­ски граж­дани,

Това е може би най-важният въп­рос. Той е в основата на всички пороци на управ­лението, за които говорих досега. Паралел­ната дър­жава, която беше съз­давана десетилетия наред, трябва да бъде раз­г­радена. Това няма да бъде лесно, защото тя е прос­мукана дъл­боко в основите на общес­т­вото. Тя е заложена в законите, тя е оплела в зад­кулисие биз­нес интереси, кражби, инс­титуциите до най-ниските рав­нища, с което се сблъс­к­ваме ежед­невно днес.

Ней­ното унищожаване и налагане на вър­ховен­с­т­вото на закона ще изис­ква общи усилия на всички ни като народ.

Тъй като ние тук сме пред­с­тавители на народа, изб­рани по негова воля, искам от името на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ , по този въп­рос да заявя след­ното: четири години се борихме с тази паралелна дър­жава. Първо тя ни покани да бъдем част от нея — отказахме. Пос­лед­ваха четири години тежки удари — не се предадохме и не се отказахме.

Решени сме да продъл­жим. Искам днес да пресека всякакви спекулации, с които раз­лични говорители заливат от екраните и манипулират общес­т­веното мнение:

Първо, не преговаряме със зад­кулисието за власт и пари. Не правим никакви скрити договорки — нито с Борисов за правител­с­тво, нито с ДПС — за президент. Ние сме за отк­рито, стабилно, чес­тно и смело управ­ление, което да започне раз­г­раж­дане на паралел­ната дър­жава. Но ние сме и за ком­петен­тно правител­с­тво, което да гаран­тира пер­с­пек­тивата за Бъл­гария и благосъс­тоянието на бъл­гар­с­кия народ. Няма да под­к­репим правител­с­тво на ГЕРБ. Няма да правим голяма коалиция. Не го правихме преди 4 години, не го правим и сега. Сигурна съм, че всички осъз­наваме отговор­ността си в този ключов за Бъл­гария момент. Нека да я носим дос­тойно.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...