Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 242, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Почина изявеният държавен деец Георги Караманев

Почина изявеният държавен деец Георги Караманев

На 89 годишна въз­раст ни напусна големият бъл­гар­ски политик, общес­т­веник и дър­жавен деец Георги Караманев.

Роден през 1931 г. в плов­див­с­кото село Розовец, той прави пър­вите си стъпки в общес­т­вения живот като рем­сист в род­ния си край. Завър­шва специал­ност „Вът­решна тър­говия” в Инс­титута „Плеханов” в Мос­ква. Отдава се на активна ком­сомол­ска дей­ност като сек­ретар на ОК на Ком­сомола в Плов­див и на ЦК на Ком­сомола. Ръководи бъл­гар­с­ките делегации на Световни фес­тивали на младежта и студен­тите и от тогава датират приятел­с­т­вата му с най-ярките интелек­туалци и творци на своето време.

По-късно ръководи Град­с­кия комитет на БКП в Плов­див и има значим личен принос за индус­т­риал­ното, социал­ното раз­витие и благоус­т­ройс­т­вото на града под Тепетата. По-късно е генерален дирек­тор на „Бъл­гар­ска кинематог­рафия”. За кратко (19671969 г.) е първи зам.-кмет на София, а по-късно първи зам.-министър на вът­реш­ната тър­говия. От 19711986 г. е минис­тър на вът­реш­ната тър­говия и услугите. Изявява се като млад, инициативен и способен ръководител в тази трудна сфера, а поколения бъл­гари пом­нят 70-те и 80-те години като време, в което жиз­неният стан­дарт на граж­даните нарасна успешно за кратки срокове, а социал­ната дър­жава бе работеща и успешна.

През 19821987 г. е зам.-председател на Минис­тер­ски съвет с ресор „Социална политика и жиз­нено рав­нище” и от 19861987 г. и пред­седател на Социал­ния съвет при МС. Дълги години е пред­седател на българо-гръцката комисия за икономическо сът­руд­ничес­тво и с кон­с­т­рук­тив­ния си под­ход работи за доб­росъсед­с­т­вото между нашите бал­кан­ски страни. От 19881990 г. е пос­ланик в Атина. Избиран е за народен пред­с­тавител в пет със­тава на бъл­гар­с­кия пар­ламент, от 1971 е кандидат-член, а от 19761990 е член на ЦК на БКП.

След промените от 1989 г. остана док­рай верен на социалис­тичес­кия идеал и го болеше за раз­рухата, нас­тъпила в след­с­т­вие на грабител­с­кия преход. Написа книгата „Живот в три епохи”, която с елеган­т­ния си стил и богата фак­тологич­ност и аналитич­ност е ценен документ за новата история на Бъл­гария.

Пом­ним го като прек­расен човек с огромна обща кул­тура, като иск­рен приятел на в. ЗЕМЯ, в. „Русия днес” и в. „Китай днес”. Също така – като любящ съп­руг, баща и дядо.

Лип­сата на хора на труда, духа и идеала от мащаба на Георги Караманев ще лип­с­ват не само на близ­ките и сърат­ниците, но и на бъл­гар­с­кото общес­тво и дър­жава!

Пок­лон пред свет­лата му памет!

От издателите и екипите на ЗЕМЯ, „Русия днес” и „Китай днес”

Икономика

Култура

Спорт

Жозе Моуриньо крие Рома преди мача с ЦСКА в София

Жозе Моуриньо крие Рома преди мача с ЦСКА в София

Шотландецът Ник Уолш ще ръководи двубоя на националния стадион „Васил Левски“

Рома няма да тренира в София преди пред­с­тоящия в чет­вър­тък от 1

Прочети още:

Loading...

Свят

Чехия въвежда задължителна ваксинация срещу COVID-19

Чехия въвежда задължителна ваксинация срещу COVID-19

Мярката е за здравни работници, полицаи, военни и всички хора над 60-годишна възраст

Чеш­ките власти ще въведат задъл­жителна вак­синация срещу …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...