Уникална операция помогна на дете да проходи отново

Уникална операция помогна на дете да проходи отново

След уникална за Бъл­гария операция в УСБАЛО „Проф. Бойчо Бой­чев“ в Горна баня 13– годиш­ната Райна Т. от Плов­див­ско ще може отново да ходи нор­мално с двата си крака, съобщи в. „Сега”. Момичето пос­тъпва в ортопедич­ната бол­ница с теж­ката диаг­ноза сар­ком на Юинг, обх­ващащ лявото бедро по цялото протежение. След  предоперативна химиотерапия в Дет­с­ката онкохематология в Плов­див екип на Клиниката по ортопедия извър­шва премах­ване на тумора заедно с цялата бед­рена кост и замес­т­ване на дефекта с модулна мегап­ротеза, включ­ваща бед­рено стебло, ендоп­ротези на тазобед­рената и колен­ната  става.

Операцията бе извър­шена за първи път у нас на дете от изцяло бъл­гар­ски екип, ръководен от д-р Кирчо Пат­риков, гл. асис­тент в Клиниката по кос­тна патология и обща ортопедия в бол­ницата.

Това бе злокачес­т­вен тумор, обх­ванал меките тъкани на лявото бедро като ман­шон“, обяс­нява д-р Пат­риков.

За да бъде отс­т­ранен туморът, се налага цялата бед­рена кост да бъде премах­ната през колен­ната и тазобед­рената става. Туморът е бил изк­лючително близо до магис­т­рал­ните съдове, хранещи край­ника, и се налага в екипа да бъде включен и съдов хирург. Това е специалис­тът от отделението по съдова хирур­гия към бол­ница „Света Екатерина“ д-р Николай Велич­ков. Операцията е продъл­жила около 4 часа и половина.

Отс­т­ранихме цялата бед­рена кост и извър­шихме рекон­с­т­рук­ция с туморна модулна ендоп­ротеза, изработена в Гер­мания“, обяс­нява д-р Пат­риков. Протезата е бутикова, поръчана и изработена, съоб­разно раз­мерите на кос­тите на пациен­т­ката. Тази модул­ност поз­волява по-късно  при необ­ходимост да се под­менят модулите. Защото пациен­т­ката е на 13 години и се пред­полага, че има още 12 години рас­теж на костта. Дванай­сет дни след операцията момичето продъл­жава раз­д­виж­ване от терапев­тите на бол­ницата и ще продължи със следоперативна химиотерапия по установения протокол.

Очак­ваме пациен­т­ката да води нор­мален начин на живот, без големи натовар­вания на оперирания край­ник, със задоволителен обем на движенията в тазобед­рената и колен­ната става“, каза д-р Пат­риков. „Уникал­ното в случая е, че за пръв път в Бъл­гария операцията на дете бе извър­шена от изцяло бъл­гар­ски екип лекари“, обяс­нява д-р Вален­тин Ангелов, дирек­тор на бол­ницата. В оператив­ния екип, ръководен от д-р Кирчо Пат­риков, са лекарите Иво Димит­ров, Светос­лав Слав­чев, Петко Пей­нев­ски и съдовият хирург от „Св. Екатерина“ д-р Николай Велич­ков. Стой­ността на протезата е 37 700 лв., изцяло е поета от Здрав­ната каса.