Нинова: Имаме план за съживяване на икономиката и нови работни места

Фирмите да не плащат данък сгради и такса смет, държавният резерв да освободи стоки за пазара и да се попълни с произведени у нас

С дейс­т­вията си и с решенията си правител­с­т­вото на Борисов задъл­бочава кризата, вместо да я решава и то във всички посоки. По отношение на здрав­ната криза – не се справиха, пом­ните, че имаше период, в който бяхме на първо място по смър­т­ност от ковид в Европа. Вак­синацион­ната кам­пания очевидно не върви – желаещите доб­роволно да се вак­синират, по прог­нозите, които вчера видяхме, ще нап­равят това чак през 2040 г. С дейс­т­вията си, които са неком­петен­тни, неор­ганизирани и нямат капацитет да се справят, задъл­бочават и социално-икономическата криза, за която предуп­реж­даваме от месеци.” Това заяви по време на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на БСП пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова.

Тя припомни, че от БСП са пред­лагали спешни, крат­кос­рочни и дъл­гос­рочни мерки: „Имахме и своя алтер­нативен план за икономиката, но управ­ляващите не чуха нашите пред­ложения.” Вслед­с­т­вие на това, по думите й, днес нито едно от сред­ните пред­п­риятия не е получило помощта си от 30 до 150 хил. лева и то от тези, които са кан­дидат­с­т­вали, минали са процедурата и вече са одоб­рени.

Още не е стар­тирала кам­панията за мал­ките пред­п­риятия. Това означава почти година закъс­нение от пър­вата криза. Докато в Европа се взеха мерки от правител­с­т­вата още на втората сед­мица. 30 процента от мал­ките фирми вече са фалирали. Много фирми, които продъл­жават да работят, отчитат намаляване на оборотите си с до 50 процента. Какъв е ефек­тът от това? Завър­шихме 2020 година с 400 хиляди нови без­работни, а само в началото на януари 15 хиляди нови”, кон­с­татира Нинова. Тя обърна внимание, че

задъл­женията по кредитите на домакин­с­т­вата са се увеличили с 6,6 % на годишна база. Жилищ­ните — с 11 процента.

Това означава едно — увеличена без­работица, а в след­с­т­вие от това и обед­няване. Имаме кон­к­ретни пред­ложения. Нашият план сред­нос­рочен, дъл­гос­рочен за промяна в икономиката и изобщо за промяна в управ­лението на страната — ще работим по него, но сега се налагат спешно няколко мерки, за да спасим бъл­гар­с­ките фирми и произ­вод­с­тво, а оттам да помог­нем на хората да не загубят работ­ните си места и да не се задъл­бочава обед­няването и неравен­с­т­вата. Каз­ваме го от името на много хора и фирми, с които раз­говаряме. Нас­тояваме да се вземе цен­т­рално решение — да не се прех­върля на кметовете — фир­мите да не плащат данък сгради и такса смет за този период. Те са зат­ворени, не работят, не произ­веж­дат смет, но имат продъл­жаващи задъл­жения да го плащат”, акцен­тира Нинова.

Второто пред­ложение на БСП е свър­зано с

бъл­гар­ско произ­вод­с­тво и бъл­гар­ски стоки – бъл­гар­ски хранителни продукти.

Става въп­рос за млекоп­роиз­вод­с­тво, месоп­роиз­вод­с­тво, кон­сер­вна промиш­леност. Какво е положението там? Тези фирми и пред­п­риятия спират да изкупуват продук­ция от земедел­с­ките произ­водители, защото складовете им са пълни. Спират да купуват мляко от млекоп­роиз­водителите. Това означава удар и в частта сел­ско стопан­с­тво и земедел­ски произ­водители, които също ще започ­нат да фалират. Процесите са свър­зани и вър­вят във верига. Решението, което пред­лагаме — да се отвори Дър­жав­ният резерв. Да се освободят стоки от резерва за пазара.” Според Нинова тези стоки ще бъдат на по-ниски цени, защото резер­вът не работи на печалба. Пред­ложението на БСП е резер­вът да се зареди отново, като се изкупят продук­тите от бъл­гар­с­ките произ­водители — така ще се помогне и на тях­ната лик­вид­ност, но ще им се даде въз­мож­ност по веригата те да започ­нат да изкупуват от земедел­с­ките произ­водители.

Раз­бира се, да не отварят резерва, за да си правят далавери. Пред­ложението ни е абсолютно прин­ципно и е в под­к­репа на бъл­гар­с­ките граж­дани, които са останали без работа, бъл­гар­ски произ­водители и родно произ­вод­с­тво. И днес чухме бод­ряшки изказ­вания как 2 милиарда са дадени за икономика. Парите на хората трябва да стиг­нат до хората. Това, което отпуска правител­с­т­вото, са парите от данъци. Факт е, че не стигат до тях. Вие виж­дате реак­циите и на хората, които изпит­ват зат­руд­нения да си плащат ежед­нев­ните раз­ходи”, комен­тира още Нинова.