Корнелия Нинова на рождения ден БСТВ: Професионалисти сте, имате бъдеще!

Корнелия Нинова на рождения ден БСТВ: Професионалисти сте, имате бъдеще!

Чес­тит праз­ник на всички работещи и свър­зани с Бъл­гар­ска свободна телевизия. Това, което искам да ви кажа, мога да го събера в пет думи — харак­тер, професионализъм, свобода, благодар­ност и бъдеще. Проявихте харак­тер, въп­реки всички труд­ности — да устоим, да ги преодоляваме и да продъл­жаваме нап­ред.” С тези думи се обърна към екипа на Бъл­гар­ска свободна телевизия пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова по случай втория рож­ден ден на телевизията.

 „Бяхте професионалисти да отразявате обек­тивно събитията в Бъл­гария и по света. Бяхте и свободни да отразявате събитията в Бъл­гария и по света такива, как­вито са — без цен­зура и без ограничения.”, под­черта Нинова: „Затова чет­вър­тата ми дума е благодаря ви. Благодаря за всичко това“.

Лидерът на БСП акцен­тира върху пер­с­пек­тивите пред левицата и всички, свър­зани с нея: „Имаме бъдеще. Вяр­вайте в това. И в соб­с­т­вените си сили, и в нашите общи усилия. Винаги може да раз­читате на нас. И аз вяр­вам, че телевизията ще се раз­вива и ще стане наис­тина една от най-силните в бъдеще“.

Чес­тит да е праз­никът. Кураж, здраве и сили, за да продъл­жаваме нап­ред. Благодаря ви”, поз­д­рави Кор­нелия Нинова всички, работещи в БСТВ.

Управителят на „Бъл­гар­ска свободна медия“ Вяра Емилова благодари за думите на Кор­нелия Нинова и под­черта многок­рат­ното увеличение на зрителите на БСТВ през пос­лед­ната година.

Преди две години БСТВ беше съз­дадена като национален общес­т­вен оператор. През крат­кото време медията успешно защити своя профил и цели да работи в защита на общес­т­вения интерес, инфор­мирания избор и свободата на словото. Телевизията от началото си утвър­ж­дава и раз­п­рос­т­ранява бъл­гар­с­ката кул­тура и народ­ното твор­чес­тво, пов­дига духа, вярата и самочув­с­т­вието на нацията.

Бъл­гар­ска свободна телевизия е кауза, пос­ветена на хората и идея — в името на Бъл­гария.