Нови правила за прием в детските градини в София от март

Нови правила за прием в детските градини в София от март

Нови правила за прием в дет­с­ките градини в София влизат в сила от март тази година. От Столич­ната община пред­виж­дат да променят прин­ципа за усед­налост, за да няма злоупот­реби. Новата наредба адап­тира законови промени, приети на национално ниво още преди две години, предава БНТ. Промените засягат точ­ките за усед­налост, които всяко дете получава за пос­тоянен и нас­тоящ адрес на територията на общината. По-голям шанс за прием ще имат децата, чиито родители живеят над три години в столицата. Те ще получават 4 точки. Остават двете точки, които се дават за адрес в админис­т­ратив­ния район на територията, на който се намира съот­вет­ното дет­ско заведение, за което се кан­дидат­с­тва.

До момента децата получаваха 3 или 2 точки, като 3 точки получаваха за пос­тоянен адрес на единия от родителите, 2 точки — за нас­тоящ адрес. От пър­вото генерално класиране през май месец ще имаме след­ната промяна — ще получават мак­симално 4 и 3 точки. Като 4 ще бъдат за неп­роменян повече от 3 години пос­тоянен адрес, а 3 точки ще бъдат за неп­роменян повече от 3 години нас­тоящ адрес. Като промени на територията на Столична община няма да се считат“, каза заместник-кметът на София доц. д-р Тодор Чобанов.

Кан­дидат­с­т­ването тази година за дет­ски градини и ясли започва през март, а пър­вото класирано ще излезе на 14 май.