Явор Божанков: Висока избирателна активност е универсалното лекарството срещу купения и контролиран вот

Явор Божанков: Висока избирателна активност е универсалното лекарството срещу купения и контролиран вот

“Избор­ните промените се правят не в Избор­ния кодекс, а в Закона за мер­ките по време на извън­редно положение. С тези дейс­т­вия управ­ляващите гаран­тират, че дали ще има болни от COVID-19 или не, до изборите ще има извън­редно положение, защото ако минис­търът на здравеопаз­ването го отмени, с него отменя и избор­ните правила“. Това заяви пред бТВ народ­ният пред­с­тавител от Пар­ламен­тарна група “БСП за Бъл­гария“ Явор Божан­ков по повод на приетите вчера на комисия нови изборни правила.

Депутатът под­черта, че както според левицата, така и според становището на ЦИК, цялата отговор­ност се прех­върля върху админис­т­рацията и тя няма да се носи на високо политическо ниво. “Както и по времето на цялата пан­демия“, отбеляза Божан­ков.

Той начерта основ­ните предиз­викател­с­тва преди изборите — провеж­дането им при пан­демия и купения, също и кон­т­ролиран вот. “За второто лекар­с­т­вото е едно и универ­сално, то не е политическо — висока избирателна актив­ност. Като най-голямата опозиционна сила наша задача е високата избирателна актив­ност. За да я пос­тиг­нем трябва да гаран­тираме на хората чес­тни и проз­рачни избори и опаз­ване на тях­ното здраве“.

Божан­ков поясни още, че дейс­т­вията на БСП ще са са по две линии — пар­ламен­тарни и извън­пар­ламен­тарни: „По отношение на пар­ламен­тар­ните, внасяме изменения в Избор­ния кодекс, които касаят видеонаб­людение по време на броенето на бюлетините и попъл­ване на протоколите и активна граж­дан­ска регис­т­рация, която трябва да реши проб­лема с избирател­ните списъци. Извън пар­ламента, започ­нахме серия от срещи с неп­равител­с­т­вени организации и политически пар­тии за провеж­дане на чес­тни и свободни избори“.

По повод на видеонаб­людението по време на броенето на бюлетините и попъл­ването на протоколите, Божан­ков обясни, че дейс­т­вително ще се наложи промяна в Избор­ния кодекс. Той припомни, че видеонаб­людение се провежда по време на ученичес­ките матури и училищата и общин­с­ките сгради са снаб­дени с камери.

“Когато говорим за видеонаб­людение, може зас­тъп­ник или наб­людател в избор­ната сек­ция с телефона си да снима, ако прецени, че се извър­шва нарушение. Това би под­помог­нало проз­рач­ността на избор­ния процес. Тех­нологич­ното ниво поз­волява това да се случи, въп­росът е в политичес­ката воля това да се случи“, добави депутатът от левицата.

“На тези избори управ­ляващите отиват като на кино, с пуканки като наб­людатели на някакво събитие без да поемат как­вато и да е отговор­ност за провеж­дането им, но смятам, че края на този филм може да ги изненада неп­риятно“, каза в зак­лючение Явор Божан­ков.