Манипулациите, натискът и репресиите на тези избори ще потънат, ако българите гласуват масово

Манипулациите, натискът и репресиите на тези избори ще потънат, ако българите гласуват масово

“На ЦИК се вменяват нес­войс­т­вени за нея задъл­жения. Тя трябва да изготви един т.нар. медицин­ски протокол за дейс­т­вия на пред­с­тоящите избори. Тя ще трябва да поеме цялата отговор­ност за организирането на тези избори и това е тен­ден­ция, която наб­людаваме от началото на тази пан­демия — прех­вър­ляне на отговор­ността от Минис­тер­ски съвет към всички останали органи“, заяви сек­рeтарят на Пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ Филип Попов по BGonAir.

“Всички опити за манипулации на тези избори — за кор­поративен и купен вот, натиск и реп­ресии, ще потънат ако бъл­гарите излязат да гласуват масово. От БСП ще нап­равим всичко въз­можно да гаран­тираме здравето на граж­даните, когато излязат да гласуват, и чес­т­ността и проз­рач­ността на този вот. В тази връзка пред­лагаме видеонаб­людение при броенето на бюлетините и отразяването на резул­тата в протоколите и изчис­т­ване на избирател­ните списъци от мър­тви души чрез активна регис­т­рация. Това са нашите две основни пред­ложения, които ще нап­равим в пар­ламента и които сме правили и преди“, каза социалис­тът.

Филип Попов е категоричен, че основ­ният сблъсък на пар­ламен­тар­ните избори ще бъде между БСП и ГЕРБ.