Стоян Мирчев: Време е да се сложи край на задкулисието

В Бъл­гария има две реал­ности – едната е телевизион­ната, тази на ГЕРБ, а другата е реал­ната – на обик­новените граж­дани.“ Така определи политичес­ката обс­тановка в страната депутатът от “БСП за Бъл­гария“ Стоян Мир­чев в ефира на Бг он еър като разясни: „ГЕРБ говорят добре за дефицита, но не каз­ват, че остават дър­жавата с 40 млрд. дъл­гове. Говорят за помощта за малки и средни пред­п­риятия, но тя закъсня неимоверно. Вече 11-ти месец говорят за под­помагането на по-големите пред­п­риятия, но все още чакаме, а в туризма нещата са дори още по-зле.“

По думите на социалиста Бъл­гария се нуж­дае от нов модел на управ­ление и пър­вата стъпка е да се върне доверието в инс­титуциите. „Това, което виж­даме от пос­лед­ните часове с потопа в Бъл­гария показва, че инс­титуциите не фун­к­ционират. Не може, доп­реди няколко месеца хората бяха на воден режим, а днес същите тези хора да са под вода“, въз­мутено комен­тира той.

Той оцени положително кон­сул­тациите на президента не само с политичес­ките пар­тии, но и с екс­перти, и с медицин­ски лица, като добави, че от пар­тията са готови за избори на всяка въз­можна според Кон­с­титуцията дата.

Митът, който от ГЕРБ налагат, че воюваме с президента, беше отх­вър­лен и от президента, и от вицеп­резидента, и от пред­седателя на нашата пар­тия“, заяви Мир­чев. Той категорично отх­върли и въз­мож­ността за коалиция между БСП е ГЕРБ, като я нарече “невъз­можна“.

С тях нямаме допирни политически точки. Опит­ваме се да прек­ратим пороч­ния модел, който наложиха пос­лед­ните 11 години. Крайно време е в Бъл­гария да се спре със зад­кулисието и това да правим как­вото можем, както е сегаш­ната коалиция, която управ­лява Бъл­гария. Виж­даме и какви скан­дали произ­вежда тя всяка сед­мица“, обясни депутатът от левицата.

В изминалите 4 години БСП показа, че това, за което говорят, го прет­воряват в законоп­роекти, но за съжаление остават нечути от управ­ляващите.

Ние сме против Избор­ния кодекс да се пипа основно, но трябва да има леки промени в частта, която ще осигури на болни и каран­тинирани правото на глас“, комен­тира Стоян Мир­чев, като добави, че според него не може да бъде организирано гласуване по пощата за няколко месеца. „То трябва да бъде обвър­зано и с актив­ната регис­т­рация. Няма как чрез гласуване по пощата да се гаран­тира тай­ната на вота, а в Бъл­гария това е задъл­жително. Също така не можем да под­сигурим сигур­ността на самия вота“, каза още той.