Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря03032021

Брой 43, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Катя Георгиев, БСП-Ямбол: Разчитаме на хората, които търсят промяна

Катя Георгиев, БСП-Ямбол: Разчитаме на хората, които търсят промяна

“На кон­сул­тациите при президента ръковод­с­т­вото на БСП и президен­тът отк­рито и много ясно заявиха, че между нас няма противопос­тавяне, нито раз­дор. Раз­читам словес­ните вал­сови интер­п­ретации да прес­танат дотук, защото имаме много по-сериозни проб­леми. На срещата бяха раз­г­ледани важни въп­роси, които бяха основ­ният акцент на тези кон­сул­тации“, комен­тира членът на Изпъл­нител­ното бюро и пред­седател на БСП — Ямбол Катя Геор­гиева по Евроком. Тя под­черта, че БСП е изразила прин­ципите си при президента — мак­симална избирателна актив­ност, за да бъде легитимен след­ващият пар­ламент — с внимание и грижа към хората; чес­тни и проз­рачни избори; пълна мобилизация, за да бъде променен пороч­ният модел на управ­ление.

По думите на Геор­гиева най-голямото притес­нение на левицата е лип­сата на здравен протокол за провеж­дане на изборите: “Неп­рекъс­нато чуваме от управ­ляващите как се притес­няват за здравето на бъл­гар­с­ките граж­дани. Трябва да се изработи този здравен протокол, за да няма притес­нение у хората и под­съз­нателно да им се внушава, че е проб­лем да се гласува. Нап­ротив — трябва да осигурим въз­можно най-високата избирателна актив­ност“. 

Геор­гиева е категорична: “БСП е силна опозиция. Ние сме един­с­т­вената пар­ламен­тарна опозиция, която 4 години пос­ледователно не промени своята линия и назоваваше нещата с истин­с­ките им имена“.

По отношение на пред­с­тоящите избори, Геор­гиева под­черта, че левицата нас­тоява за повишаване на зап­лащането на членовете на сек­цион­ните избирателни комисии. Тя изтъкна, че при раз­говори с ЦИК, ръковод­с­т­вото на БСП ще пос­тави този проб­лем. 

Катя Геор­гиева изтъкна, че един от сериоз­ните проб­леми за “Раз­читаме на всички хора, които тър­сят промяна“, сподели Геор­гиева.

България

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

Кмет и 3 балотажа за БСП, ГЕРБ спечели Мъглиж с натиск и менипулации

В седем от дванадесетте населени места у нас, където на 28 фев­руари се проведоха час­тични избори за кмет, БСП учас­тва със свои кан­дидати. Ед…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

В Ямбол започва 22-ят Международен маскараден фестивал “Кукерландия“

От 12 до 14 март в Ямбол и в някои села на община Тун­джа ще се със­тои 22-ят Меж­дународен мас­караден фес­тивал “Кукер­лан­дия“ и Национал­ният ку…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие