Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Президентът Радев: Скоро ще имаме правителство, което ще работи за гражданите, а не за определени кръгове

Президентът Радев: Скоро ще имаме правителство, което ще работи за гражданите, а не за определени кръгове

Президентът Радев: Скоро ще имаме правителство, което ще работи за гражданите, а не за определени кръгове

Планът за възстановяване и устойчивост не трябва да се превръща в поредно средство за усвояване на финанси, изтъкна държавният глава

Не след дълго ще имаме правител­с­тво, което ще работи в интерес на бъл­гар­с­ките граж­дани, а не на определени кръгове. Това заяви президен­тът Румен Радев при пред­с­тавянето на проекти за модер­низация на Бъл­гария и за проз­рачно и ефек­тивно управ­ление.

Пред­ложенията на президен­т­с­ката инс­титуция са нап­равени в рам­ките на пред­видения срок за общес­т­вени кон­сул­тации по Проекта на План за въз­с­тановяване и устой­чивост на Репуб­лика Бъл­гария.

Президен­тът допълни: „Ако искаме този под­ход да успее трябва да имаме ясни прин­ципи и цели, които да водят към ефек­тивно и ефикасно изпол­з­ване на финан­совите инс­т­рументи. Ако природата, въз­духът и водата са грижа на правител­с­т­вото, ако искаме да обуз­даем строител­с­т­вото по дюни и планини, ако искаме да обуз­даем вар­вар­с­ката сеч – не само правител­с­т­вото, а и граж­дан­с­кото общес­тво трябва да имат тех­нологични инс­т­рументи за наб­людение”, смята президен­тът.

Планът за въз­с­тановяване и устой­чивост не трябва да се прев­ръща в поредно сред­с­тво за усвояване на финанси чрез саниране, строител­с­тво и покупки, каза Радев, цитиран от Аген­ция „Фокус“.

“Ако не се смени моделът на управ­ление и не засилим граж­дан­с­кия кон­т­рол над работата на правител­с­т­вото, как­вито и сред­с­тва да се отпус­кат, няма да успеем да модер­низираме и рефор­мираме Бъл­гария, няма да успеем да реализираме нито една политика. Днеш­ният план на Президен­т­с­т­вото се опитва да нап­рави точно това — да пред­с­тави стъпки за модер­низация и проз­рачно управ­ление на Бъл­гария,“ каза още президен­тът. 

“Ако искаме Бъл­гария да стане индус­т­риална и модерна дър­жава, образованието трябва да стане стратегическа национална цел и говоря не само за образованието в училище. Ако искаме да бъдем кон­курен­т­нос­пособни за бъдещето, ние трябва мак­симално бързо да пред­п­рием стъпки за мак­симално качес­т­вено образование. Трябва да инвес­тираме в новите тех­нологии. Всички тези стъпки са залег­нали в нашите проекти“, каза още Радев.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие