Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалисти алармират: На последно място сме по помощи за бизнеса и хората в Европа

Социалисти алармират: На последно място сме по помощи за бизнеса и хората в Европа

Социалисти алармират: На последно място сме по помощи за бизнеса и хората в Европа

Грижата на ГЕРБ за икономиката е „Много шум за нищо”, заяви депутатът Димитър Данчев

От БСП кон­с­татират, че решенията за отпус­кане за без­въз­мез­д­ната финан­сова помощ при опрос­тени правила, са взети без оглед на нуж­дите на кон­к­ретно засег­натите от ковид кризата сек­тори, фирми и лица. Прин­ципът е по-скоро: „Давайте да дадем, за да не кажат, че не правим нищо. Или за да се усвоят едни сред­с­тва“, образно се изрази сек­ретарят на Пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ Димитър Дан­чев от трибуната на Народ­ното съб­рание, обръщайки се към вицеп­ремиера Томис­лав Дон­чев, съоб­щиха от прес­цен­търа на БСП.

От левицата твър­дят, че ефек­тът от подобни дейс­т­вия на без­п­ланова работа се вър­тят просто едни сред­с­тва „наляво и надясно“ – шумно се рек­ламира, че правител­с­т­вото прави неща за бъл­гар­с­ката икономика, но ефек­тът очевидно не е голям.

Времето, за което без­въз­мез­д­ните помощи стигат до засег­натите от ковид кризата е друг въп­рос. За три от четири от пред­с­тавените в отговора ви процедури, в т.ч. под­помагането на туроператори, под­помагането на тран­с­пор­т­ния сек­тор, помощта още не е стиг­нала до нуж­даещите се“, обърна внимание социалис­тът.

Правител­с­т­вото излъга бъл­гар­с­ките пред­п­риятия, като им обеща през март, че до края на 2020 г. икономиката ще бъде под­помог­ната с 4 милиарда и половина. Оказа се, че работещите мерки са били само 2 и по тях бъл­гар­с­ките пред­п­риятия са получили около милиард лева, с което се нареж­даме на пос­ледно място в ЕС по предос­тавени сред­с­тва за запаз­ване на икономичес­ката актив­ност“, кон­с­татира Дан­чев.

Народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Иван Иванов също попита във времето за пар­ламен­тарен кон­т­рол: „До каква степен и в какъв обем сред­с­т­вата за помощите стиг­наха реално до крайно нуж­даете се? Защо точно се наложи да приемем тази поп­равка в параг­раф 51 от Закона за мер­ките и дейс­т­вията по време на извън­ред­ното положение, та законът да влиза рет­роак­тивно с 3 месеца назад. Какво се случва в тези 3 месеца. Бяха ли изхар­чени пари в раз­рез със закона?“

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие