Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалисти алармират: На последно място сме по помощи за бизнеса и хората в Европа

Социалисти алармират: На последно място сме по помощи за бизнеса и хората в Европа

Социалисти алармират: На последно място сме по помощи за бизнеса и хората в Европа

Грижата на ГЕРБ за икономиката е „Много шум за нищо”, заяви депутатът Димитър Данчев

От БСП кон­с­татират, че решенията за отпус­кане за без­въз­мез­д­ната финан­сова помощ при опрос­тени правила, са взети без оглед на нуж­дите на кон­к­ретно засег­натите от ковид кризата сек­тори, фирми и лица. Прин­ципът е по-скоро: „Давайте да дадем, за да не кажат, че не правим нищо. Или за да се усвоят едни сред­с­тва“, образно се изрази сек­ретарят на Пар­ламен­тар­ната група на „БСП за Бъл­гария“ Димитър Дан­чев от трибуната на Народ­ното съб­рание, обръщайки се към вицеп­ремиера Томис­лав Дон­чев, съоб­щиха от прес­цен­търа на БСП.

От левицата твър­дят, че ефек­тът от подобни дейс­т­вия на без­п­ланова работа се вър­тят просто едни сред­с­тва „наляво и надясно“ – шумно се рек­ламира, че правител­с­т­вото прави неща за бъл­гар­с­ката икономика, но ефек­тът очевидно не е голям.

Времето, за което без­въз­мез­д­ните помощи стигат до засег­натите от ковид кризата е друг въп­рос. За три от четири от пред­с­тавените в отговора ви процедури, в т.ч. под­помагането на туроператори, под­помагането на тран­с­пор­т­ния сек­тор, помощта още не е стиг­нала до нуж­даещите се“, обърна внимание социалис­тът.

Правител­с­т­вото излъга бъл­гар­с­ките пред­п­риятия, като им обеща през март, че до края на 2020 г. икономиката ще бъде под­помог­ната с 4 милиарда и половина. Оказа се, че работещите мерки са били само 2 и по тях бъл­гар­с­ките пред­п­риятия са получили около милиард лева, с което се нареж­даме на пос­ледно място в ЕС по предос­тавени сред­с­тва за запаз­ване на икономичес­ката актив­ност“, кон­с­татира Дан­чев.

Народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Иван Иванов също попита във времето за пар­ламен­тарен кон­т­рол: „До каква степен и в какъв обем сред­с­т­вата за помощите стиг­наха реално до крайно нуж­даете се? Защо точно се наложи да приемем тази поп­равка в параг­раф 51 от Закона за мер­ките и дейс­т­вията по време на извън­ред­ното положение, та законът да влиза рет­роак­тивно с 3 месеца назад. Какво се случва в тези 3 месеца. Бяха ли изхар­чени пари в раз­рез със закона?“

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие