Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт19012021

Брой 12, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Съзидателят на модерен Плевен Андрей Романов навършва 94 години

Съзидателят на модерен Плевен Андрей Романов навършва 94 години

Съзидателят на модерен Плевен Андрей Романов навършва 94 години

Дъл­гогодиш­ният ком­сомол­ски, пар­тиен, кооперативен и стопан­ски деец Анд­рей Романов, когото поколения плевен­чани свър­з­ват с най-успешните периоди на раз­витие на града навър­шва 94 години.

Анд­рей Романов е  роден на 30 ноем­ври 1926 г. в с. Славовица, Плевен­ско. Завър­шва основно образование в род­ното си село, а средно в Плевен­с­ката Мъжка гим­назия. През 1967 г. завър­шва Академията за общес­т­вени науки и социално управ­ление със специал­ност „Икономист”. Активен учас­т­ник е в младеж­кото бригадир­ско движение. От 1952 г. е завеж­дащ отдел и сек­ретар в ОК на Ком­сомола. През 1956 г. е пос­ледователно отговорен работ­ник в Град­с­кия и инс­т­рук­тор в Окръж­ния комитет на БКП, след което става пред­седател на Физ­кул­тур­ното движение в Плевен. От 1966 г. е пред­седател на ОС на Проф­съюзите, от 1967 г. – сек­ретар на ГК на БКП в града, от 1971 г. до 1979 г. – пред­седател на ИК на Град­с­кия народен съвет (кмет) – Плевен, от 1979 г. до 1987 г. – пред­седател на ОНС на Община – Долна Мит­рополия, след което се пен­сионира. Пред­седател на Комитет за въз­с­тановяване на парк „Кай­лъка“. Наг­раж­даван е с ордени: сребърен „Орден на труда“, „Чер­вено знаме на труда“, „Девети сеп­тем­ври“ I степен и орден „Народна репуб­лика Бъл­гария“ III степен. След пен­сионирането си продъл­жава да живее с проб­лемите на града. Благодарение на актив­ната му служебна и общес­т­вена дей­ност преди това, и съб­раните поз­нания и опит, той се отдава на твор­чес­тво. Съв­мес­тно с Тодор Илиев напис­ват книгата  „Славовица през вековете“, която излиза от печат през 2005 г. Във втората си книга „Време на мечти, време на дела“ отпечатана през 2007 г. той раз­казва за своя живот. С решение на Общин­с­кия съвет – Плевен от 2014 г. Анд­рей Романов Цветанов е обявен за Почетен граж­данин на Плевен.

Към него и към успеш­ното му дело за род­ния град уважение проявяват плевен­чани от всички поколения, професионални групи и политически сили. С името му съг­раж­даните най-силно свър­з­ват изг­раж­дането не само на модерна инф­рас­т­рук­тура, жилища и индус­т­риални обекти, но и визит­ната кар­тичка на Плевен – „Панорамата”. Романов бе и активен член на Инициатив­ния комитет за отбеляз­ването на 140 години от освобож­дението на Плевен. Активен член е и на Движението на ветараните в БСП.

ЗЕМЯ му желае крепко здраве, дъл­голетие и къс­мет!

България

Икономика

Loading...

Култура

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Мюзикълът „ШРЕК“ е отново в Софийската опера

Гост-режисьор от Бродуей - Уест Хайлър

Софийс­ката опера и балет пред­с­тави за първи път в Бъл­гария през фев­руари миналата година мюзикъла „Шре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Алберт Попов с първи точки за сезона

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Светов­ната купа по ски-алпийски дис­цип­лини, след като се класира 16-ти на слалома във Флахау (А…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие