Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 18, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Румен Гечев: Управляващите са в паника и затварят държавата до изборите

Проф. Румен Гечев: Управляващите са в паника и затварят държавата до изборите

Проф. Румен Гечев: Управляващите са в паника и затварят държавата до изборите

БСП няма вина, че по статис­тически данни в Бъл­гария медицин­с­ките сес­три са под 50% от необ­ходимите, че хората скачат вече от етажите на бол­ниците в паника и че линей­ките в Репуб­лика Бъл­гария обикалят от бол­ница в бол­ница.

Положението е такова, защото от ГЕРБ не са си свър­шили работата. Вместо премиерът като тех­нически сът­руд­ник да обикаля магис­т­ралите, трябва да си стои в офиса и да си върши работата. Управ­ляващите са в паника и затова зат­варят дър­жавата до изборите“, заяви депутатът от Пар­ламен­тар­ната група на “БСП за Бъл­гария“ Румен Гечев в сут­реш­ния блок на БТВ.

По думите му мер­ките на това правител­с­тво са закъс­нели, поради което загуби под­к­репата на бъл­гар­с­кия народ. „ При много меки, почти никакви мерки, в Швеция смър­т­ността е най-ниска, а Бъл­гария с колеб­ливите мерки, е на първо място по смър­т­ност, отново златен медал за огромно съжаление“, комен­тира депутатът от левицата. Той обясни, че това, което пред­лага минис­търът на здравеопаз­ването, са мерки до деня на изборите — до края на март. Това има политически прив­кус, затова и решението на БСП дали да даде своята под­к­репа, ще бъде на база научни аргументи и раз­чети.

Европейс­ките страни помагат на биз­неса си като ангажират соб­с­т­вения си бюджет, а ние сме оставени на надежди и молитви, смята проф. Гечев.

За пен­сионерите – пари до март, а после нищо

В този бюджет биз­несът е изос­тавен като сираче. Пен­сионерите им е обещано по 50 лева до месец март — отново до изборите“, каза още Гечев.

По думите му управ­ляващите обещават, че може и след март месец да продъл­жат, но фак­тите показ­ват, че не е заложено в бюджета и решението ще трябва да се взима от ново правител­с­тво. „Другите страни отделят десетки милиарди спрямо БВП, с които гаран­тират биз­неса си. В нашия алтер­нативен бюджет ние сме гаран­тирали помощи за май­ките, за без­п­латни лекар­с­тва на децата до 14 години. Пред­видили сме 1.8 млрд.лв. по-високи приходи, които в алтер­натив­ния бюджет сме ги раз­п­ределили по отделни дей­ности“, обясни депутатът от левицата.

Социалис­тът припомни, че през пролетта правител­с­т­вото обеща 1 милиард за биз­неса, за да го спаси от фалити, а от тях са усвоени само 200 милиона. Също така намалиха ДДС на виното и на бирата, но отказаха пред­ложението на БСП за 9% ДДС на лекар­с­т­вата.

Милиарди за самолети, купуват си спокойс­т­вие от САЩ и Гер­мания

Румен Гечев обясни пред­ложението на левицата за въвеж­дане на европейс­ката сис­тема на данъчно облагане, която е плавна: „Ние пред­лагаме богатите бъл­гари, които получават над 9 000 лева месечно да плащат 25% данъци. Всеки бъл­гар­ски работещ граж­данин, който получава до 3 900 лева месечно, ще плаща 10%. Бъл­гар­с­ките фирми ще плащат 10%, така че 1.8 млрд.лв. ние сме раз­п­ределили за бъл­гар­с­ките семейс­тва и биз­нес“, разясни социалис­тът.

Той изрази своето въз­мущение към управ­ляващите като заяви, че в теж­кото положението, в което се намира бъл­гар­с­кият народ, да даваш 3 милиарда за самолети на чер­тежи, и да купуваш политичес­кото си нас­тояще от американци и от немци, е неп­рием­ливо.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие