Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 18, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Доц. Чобанов: Локдаунът няма да ограничи вируса!

Доц. Чобанов: Локдаунът няма да ограничи вируса!

Доц. Чобанов: Локдаунът няма да ограничи вируса!

„Скриването” на децата и младежите днес ги прави потенциални вирусоносители утре, категоричен е специалистът

Точно тези мерки няма по никакъв начин да ограничат вируса. Това просто ще забави раз­п­рос­т­ранението, но ние всички ще се срещ­нем с К-19 все пак — неиз­бежно е”.

Това заяви в телевизионно интервю доц. Анд­рей Чор­банов. Според него здрав­ната ни сис­тема трябва да бъде по-добре организирана. “Тука не става дума за пар­тизан­щина, само и само да сме против. Не смятам, че зат­варянето ще спре кон­так­тите. Никой не твърди, че няма пан­демия, че няма починали. Но въп­росът е, че точно тези мерки няма да ограничат вируса“, комен­тира той.

Доц. Чор­банов смята, че “скриването“ на здравото население като деца и студенти ги прави потен­циални вирусоносители след това. Той под­черта, че няма как да се скрием от вируса. “Вак­сините са няколко типа. Но те трябва да бъдат насочени към рис­ковите групи, за потен­циал­ните пациенти. Но вак­сина още няма. Всеки който се вак­синира сега, ще учас­тва в проуч­ване. Вак­сините ако бъдат регис­т­рирани, ще бъдат с огромни ком­п­ромиси. Те не са минали всички необ­ходими етапи.“, каза още той.

“Каз­вам твърдо, че тази вак­сина, която се прави в момента няма да е готова. Ще видите, че нищо няма да се пусне на пазара тол­кова скоро и всеки, който се вак­синира ще трябва да се раз­пише на документ, че поема риска. Той поема риска, а не ком­панията.“, категоричен е доц. Чор­банов.

Биз­несът гневен заради зат­варянето: Ще умрем от глад!

Същев­ременно в дебата дали да има по-строги мерки, включ­ващи „зат­варянето на дър­жавата” и неминуемият тежък срив в икономиката и драс­тичен ръст на бед­ността и без­работицата, се включи и биз­несът. Бъл­гар­с­ката хотелиер­ска и рес­торан­тьор­ска асоциация е изп­ратила писмо до министър-председателя Бойко Борисов след изяв­лението на проф. Ангелов, в което нас­тоява да знае какви ком­пен­сации на работещите, биз­неса и в час­т­ност на туризма.

“Пред­ложихме многок­ратно дър­жавата да поеме раз­ходите за зап­лати и осигуровки на служителите в зат­ворени биз­неси, за да успеем да запазим работ­ните им места. Нас­тоявахме за помощ за раз­с­роч­ване на бан­ковите ни кредити, за осигуряване на лик­видни сред­с­тва, за финан­сова под­к­репа, за раз­с­роч­ване на задъл­женията към общини и дър­жава, за редуциране на част от тях, за под­помагане на работодателите със зат­ворен биз­нес с процент от оборота им реализиран през 2019 г.“, посочва БХРА.

Те обаче под­чер­тават, че “за съжаление не са чути и не са повикани на масата за преговори, като вместо това са получавали само кос­вени обещания, че се работи и ще бъдат пред­видени още мерки за под­помагане на сек­тора“.

Бъл­гар­с­ката стопан­ска камара нас­тоява за обособяване на Национална прог­рама за под­помагане на бъл­гар­с­кия биз­нес, засег­нат от ограничител­ните мерки.

В пис­мото си БСК пише, че независимо от усилията на минис­тер­с­тво на икономиката, 8 месеца след избух­ване на пан­демията и обявяване на извън­редно положение в Бъл­гария, все още голяма част от без­въз­мез­д­ните сред­с­тва не са дос­тиг­нали до биз­неса. Те нас­тояват:

”- Да се осигурят 80% от зап­латите на служителите ни, съг­ласно трудовите договори, на които са наз­начени, както и на самонаетите лица спрямо осигурител­ната им тежест и раз­с­роч­ване на задъл­женията към бюджета, които са нат­рупани след 13 март 2020, за да се предот­в­рати сериозна меж­дуфир­мена зад­лъж­нялост.

- Мораториум върху кредите /главница и лихва/ на юридичес­ките лица, наетите и самонаетите за още 1 година.

- Спиране или опрос­тяване на лих­вите върху задъл­женията към бюджета, нат­рупани за периода март-декември 2020.

- Ком­пен­сиране на стой­ност 20% от оборота от същия месец на предиш­ната година за периода, в които биз­несът е зат­ворен със заповед, като за новоот­к­ритите заведения да се вземе за база месец октом­ври 2020 г. Целта е да се пок­рият част от текущите раз­ходи, които се изп­лащат месец, след като са нап­равени /ток, вода, данъци, счетовод­с­тво и други специфични за отрасъл услуги/.

- Раз­с­роч­ване на такси смет или преиз­чис­ляване с оглед липса на реализирана такава за отрас­лите, които са били зат­ворен.

- Опрощаване на наемите в обекти общин­ска и дър­жавна соб­с­т­веност за периода, в който обек­тите са зат­ворени със заповед”, пише в позицията си БСК и допълва: “И сме готови да ги защитаваме с всички поз­волени от закона сред­с­тва“.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие