Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 18, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Контролната комисия на БСП обяви свикания от Георги Гергов областен съвет в Пловдив за нелегитимен

Контролната комисия на БСП обяви свикания от Георги Гергов областен съвет в Пловдив за нелегитимен

Контролната комисия на БСП обяви свикания от Георги Гергов областен съвет в Пловдив за нелегитимен

ОПКК препоръчва на Националния съвет да изключи от партията депутата Иван Иванов от Варна

Нередовно е заседанието на Облас­т­ния съвет на БСП в Плов­див, свикано от Георги Гер­гов, а решенията му и новоиз­б­раният облас­тен пред­седател Атанас Пет­ков са нелегитимни. Това е зак­лючението на Общопар­тий­ната кон­т­ролна комисия /ОПКК/ на БСП, която раз­г­леда случая заради подадени няколко жалби за сериозни нарушения при провеж­дането му. В тях са посочени след­ните мотиви: присъс­т­веният списък е непълен, има фал­шифицирани под­писи, лип­сва необ­ходимият кворум.

В присъс­т­вения списък на Плов­див­с­кия пар­тиен форум на 11 ноем­ври са фигурирали 75 пар­тийци, но не са вписани двама членове на ОблС с право на присъс­т­вие, е установила ОПКК.

Протоколът от заседанието показва, че са присъс­т­вали 39 членове, от тях четирима онлайн, е кон­с­татирала Комисията. Учас­тието „онлайн“ е било с обаж­дане по телефона, според присъс­т­вали там социалисти, чиито показания са пот­вър­дени от провер­ката на ОПКК.

Кон­с­татирано е, че организаторите не са се съоб­разили с решението на Изпъл­нител­ното бюро на НС на БСП за отлагане на заседанията на облас­т­ните съвети на БСП в със­тав над 30 членове, прието на 10 ноем­ври във връзка с епидемич­ните мерки.

Комисията е препоръчала да се свика ново заседание на Облас­т­ния съвет на БСП в Плов­див след уточ­няване със­тава и чис­леността му, съг­ласно Устава на пар­тията. Комисията пред­лага да бъде извър­шена пълна проверка за организацион­ното със­тояние на общин­с­ките и районни организации в област и град Плов­див.

Комисията раз­г­леда и случая във Варна, при който пос­т­рада пред­седателят на БСП в Долни Чиф­лик. ОПКК остро осъжда акта на насилие от депутата от левицата Иван Д. Иванов срещу Вален­тин Въл­чев – пред­седател на ОбС на БСП в Долни Чиф­лик и пред­лага на НС на БСП той да бъде изк­лючен от пар­тията.

Върху пред­седателя на струк­турата във Вар­нен­с­ката община Долни Чиф­лик повече от година е оказ­ван натиск от народ­ния пред­с­тавител Иван Д. Иванов и от облас­т­ния пред­седател Цонко Цонев, според свидетели и самия Вален­тин Въл­чев. Върху него е нанесен побой на 20 октом­ври във Варна, когато е брутално пребит от трима мъже, доведени лично от Иван Димов Иванов, който присъс­т­вал на насилието като поръчител.

Град­с­кият съвет на БСП – Варна излезе с позиция, където се посоч­ват и други случаи, в които Иван Д. Иванов е отп­равял зап­лахи. Доверието от Иванов бе снето от Град­с­ката организация във Варна вед­нага след посегател­с­т­вото върху Вален­тин Въл­чев.

По случая има образувано досъдебно производство,което поради учас­тието на народен пред­с­тавител е изп­ратено по ком­петен­т­ност от Вар­нен­с­ката до софийска град­ска прокуратура.

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...