Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря27012021

Брой 18, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 7 служители с вина за починалите пред „Св. Георги“ мъже, установи вътрешната проверка

7 служители с вина за починалите пред „Св. Георги“ мъже, установи вътрешната проверка

7 служители с вина за починалите пред „Св. Георги“ мъже, установи вътрешната проверка

Сед­мина служители носят вина за случилото се пред плов­див­с­ката УМБАЛ „Св. Георги“ преди дни. Това е установила пър­воначал­ната вът­решна проверка в лечеб­ното заведение, става ясно от съоб­щение от бол­ницата. Готови са пър­вите резул­тати от вът­реш­ната проверка в УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, гр. Плов­див по повод случая със зас­нетите на видеок­лип двама пациенти пред новоот­к­ритото COVID-звено, които впос­лед­с­т­вие починаха. В резул­тат на съб­раните материали и док­лад на нароч­ната комисия, наз­начена от изпъл­нител­ния дирек­тор на лечеб­ното заведение, към момента е установена вината на седем служители, които са извър­шили, рес­пек­тивно – допус­нали да бъдат извър­шени нарушения на реда за обс­луж­ване на пациен­тите и оказ­ването на медицин­с­ката помощ, инфор­мират от лечеб­ното заведение, цитирани от Здраве.нет. В ход е процедура по увол­нението на един админис­т­ративен ръководител, един лекар, двама санитари и един шофьор на линейка. Издадени са и две заповеди за наказание „Предуп­реж­дение за увол­нение“, уточ­няват от там. Комисията продъл­жава работата си, тъй като има още въп­роси и обс­тоятел­с­тва, които под­лежат на допъл­нителна проверка и изяс­няване. В бол­ницата се въвеж­дат още по-строги мерки за съг­ласуване на премес­т­ванията на пациенти от един стационар в друг, инфор­мират още от „Св. Георги“. Към пред­мета на провер­ката е включен и подаденият сиг­нал, излъчен по БТВ, за пациент, починал на 18 ноем­ври, уточ­няват от бол­ницата. За окон­чател­ните резул­тати на вът­реш­ната проверка ще бъде съоб­щено след ней­ното прик­люч­ване, а материалите ще бъдат предавани на раз­с­лед­ващите и кон­т­рол­ните органи, ангажирани с подаваните сиг­нали.

България

Икономика

Пандемията удари богатите ни градове

Пандемията удари богатите ни градове

Пан­демията от коронавирус удари най-силно най-богатите ни градове. Това е един от изводите на Инс­титута за пазарна икономика, който за девет…

Прочети още:

Loading...

Култура

Татяна Харизанова търси тишината

В галерия „Средец“ на Минис­тер­с­тво на кул­турата се пред­с­тавя пър­вата за тази година изложба на худож­нич­ката Татяна Харизанова. Екс­позицията …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Венци Стефанов: Конгресът на БФС трябваше да е вчера

Време е младите бъл­гар­ски фут­болисти да спрат да духат супата заради Бонго от Конго, заяви членът на Изпъл­кома на род­ната цен­т­рала

Членът на …

Прочети още:

Loading...

Свят

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Одобриха номинацията на Антъни Блинкън за държавен секретар

Комисията по вън­шни работи към Сената на САЩ одобри номинацията на ветерана дип­ломат Антъни Блин­кън за дър­жавен сек­ретар, съобщи Рой­терс.

Ком…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...