Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) На добър час, приятелю и другарю Ян!

На добър час, приятелю и другарю Ян!

Днес е пос­лед­ният ден от успеш­ния дип­ломатически ман­дат на пър­вия сек­ретар на Посол­с­т­вото на Китайс­ката народна репуб­лика в Репуб­лика Бъл­гария г-н Ян Сюи.

Дип­ломат с отлични пер­с­пек­тиви, добър поз­навач на бъл­гар­с­кия език и кул­тура, иск­рен радетел на друж­бата и приятел­с­т­вото между нашите народи и дър­жави, Ян Сюи е и приятел на жур­налис­тите от в. ЗЕМЯ, в. „Китай днес” и в. „Русия днес”.

Желаем му много здраве, професионални успехи и къс­мет. Вяр­ваме, че и в бъдеще ще отдава силите си за раз­витието на българо-китайското приятел­с­тво и стратегическо пар­т­ньор­с­тво!

На добър час! До нови срещи!

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие