Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Кому ще служат бъдещите БГ-европрокурори – на обществото или на властта?

БСП: Кому ще служат бъдещите БГ-европрокурори – на обществото или на властта?

По повод обсъж­данията за бъдещите пред­с­тавители на Бъл­гария в Европейс­ката прокуратура лидер­ката на БСП Кор­нелия Нинова бе категорична: „Кой е един от най-големите проб­леми на Бъл­гария по време на управ­лението на ГЕРБ? Коруп­цията. В пос­лед­ния док­лад за наб­людение вър­ховен­с­т­вото на закона и в Резолюцията на Европейския пар­ламент има едно много показателно изречение – че европейски сред­с­тва отиват в близки до  управ­ляващите фирми, и че срещу това трябва да се вземат мерки. Европейските сред­с­тва, които получаваме, са изк­лючително важни за рас­тежа в икономиката и за подоб­ряване социал­ните условия на живот. Обръщаме се към всички извън­пар­ламен­тарни пар­тии. Към онези, които десетки дни стояха на протес­тите и по площадите с хората и искаха справед­ливост и вър­ховен­с­тво на закона. Не мъл­чете днес. Ние сме тук, пар­ламен­тар­ната опозиция и не мъл­чим“. Тя допълни, че проз­рач­ният избор на чес­тни и независими хора, смели да раз­с­лед­ват всичко до край, е стъпка към въз­с­тановяване на доверието и към връщане на дър­жав­ността. 

Сега сме 2020 г. и дър­жав­ниците трябва да мис­лят за нас­тоящето и за бъдещето. А това, което виж­дат в нас­тоящето е — чек­ме­дже, пълно с пари, и пис­толет до главата на премиера, за да ги пази“, завърши Нинова.

Депутатът от БСП Тодор Бай­чев заяви: „Трябва да има ясни правила за избор на делегирани европейски прокурори. Самият рег­ламент на ЕС, който трябва да се прилага, няма дос­татъчно добра прециз­ност и ще породи нап­режение, ако не бъдат вписани в пос­танов­ките от бъл­гар­с­кия Наказателно-процесуален кодекс. Като законодател орган дъл­жим на общес­т­вото отговори на много важни въп­роси.“ Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Тодор Бай­чев от трибуната на Народ­ното съб­рание.

На какви критерии ще отговарят изб­раните европейски делегирани прокурори? Ще бъдат ли те независими, високок­валифицирани и най-вече общес­т­вено прием­ливи лич­ности? Или тази длъж­ност ще бъде наг­рада за хора, които са пос­лушни и добре изпъл­няващи пос­тавените им задачи от страна на някои политическо ръковод­с­тво? Народ­ното съб­рание ще се спъне ли в същия камък, а именно – да предос­тави на прокурор­с­ката колегия изборът на европейски делегирани прокурори — на тази колегия, която доказа, че когато избира даден прокурор, избухва граж­дан­ско недовол­с­тво, общес­т­вено нап­режение и протести?“, попита Бай­чев. „Като законодателен орган не трябва да допус­каме тези грешки. Дъл­жим отговори на общес­т­вото“, категоричен е Тодор Бай­чев. 

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие