Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 148, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Връчиха юбилейни медали на български и руски ветерани от Втората световна война

Връчиха юбилейни медали на български и руски ветерани от Втората световна война

Връчиха юбилейни медали на български и руски ветерани от Втората световна война

Церемонята се проведе в Цен­т­рал­ния военен клуб. Поводът бе отбеляз­ването на 75 години от края на Втората световна война. Това е част от поредицата инициативи на военно-патриотичната организация във връзка с годиш­нината. Организаторите бяха взели всички противоепидемични мерки.

Юбилеен медал „75 години от победата във Великата Отечес­т­вена война 19411945 г.“ на бъл­гар­ски ветерани от столицата връчи Владимир Чер­т­ков от посол­с­т­вото на Рус­ката федерация у нас. Сред удос­тоените бяха пред­седателят на СВВБ доц. д-р Иван Сечанов, заместник-председателят доц. д-р Софи Пин­кас, пред­седателят на Столич­ната организация на СВВБ Мария Стоянов, пол­ков­ник от запаса Николай Геор­гиев (Шмай­зера), пол­ков­ник от запаса д-р Митка Захариева и др.  

Доц. д-р Иван Сечанов връчи на руски ветерани от вой­ната, живеещи в София, юбилей­ния медал „75 години от победата над фашизма“. Отличието е учредено от СВВБ. С него се удос­тояват бъл­гар­ски и чуж­дес­т­ранни граж­дани с принос за отбеляз­ване на годиш­нината.     

Наг­раж­даването се проведе под ръковод­с­т­вото на заместник-председателя на СВВБ пол­ков­ник от запаса Петър Пан­дур­ски. В него учас­т­ваха още Алек­сей Новоселов от посол­с­т­вото на Рус­ката федерация у нас и други пред­с­тавиители на ръковод­с­т­вто на СВВБ.

Ветераните – бъл­гар­ски и руски, бяха поз­д­равени с емоционални изпъл­нения от фор­мация „Армейска песен“ на Пред­с­тавител­ния ансам­бъл на Въоръжените сили. С популяр­ната съвет­ска песен от вой­ната „Три тан­киста“ Сунай Чалъков поз­д­рави най-стария тан­кист в Бъл­гария 98-годишния Николай Геор­гиев (Шмай­зера). Юбилейни медали ще получат и други ветерани, които поради нап­ред­налата въз­раст не можаха да присъс­т­ват на тър­жес­т­вото.

Спир­дон Спир­донов

Снимки: Петър Пан­дур­ски

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие