МОН разреши на училищата да избират онлайн форма на обучение

МОН разреши на училищата да избират онлайн форма на обучение

Училищата ще могат да преминават към обучение в елек­т­ронна среда от раз­с­тояние след раз­решение от минис­търа на образованието и науката, по пред­ложение на ръководителите на образовател­ните инс­титуции, пред­вижда нова заповед, съобщи Топновини.бг. Пред­ложението за преминаване към обучение от раз­с­тояние може да бъде нап­равено от ръководителите на образователни инс­титуции, в области с услож­нена епидемична обс­тановка, които попадат в чер­вена или оран­жева зона, съоб­разно критериите на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването. Когато се намират в тези зони и в кон­к­рет­ното училище има увеличаващ се брой отсъс­т­ващи и/или под каран­тина, както и нарас­т­ващ брой положителни проби за COVID-19 или случаи с грипоподобни сим­п­томи, ръководителят на образовател­ната инс­титуция може да инициира преминаване към обучение от раз­с­тояние. За да бъде издадено раз­решение, е необ­ходимо пред­ложението да е взето от педагогичес­кия съвет, съг­ласувано с общес­т­вения съвет и отчитане мнението на преоб­ладаващата част от родителите, съоб­щиха от МОН.