Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: Целта ни е отстраним тази власт, не е възможна коалиция ГЕРБ-БСП

Социалист: Целта ни е отстраним тази власт, не е възможна коалиция ГЕРБ-БСП

Социалист: Целта ни е отстраним тази власт, не е възможна коалиция ГЕРБ-БСП

Предизборните разходи не са социални разходи. Използва се обществен ресурс за постигане на теснопартийните цели на Борисов

“Един­с­т­веното сигурно от след­ващите избори е, че не може да има коалиция ГЕРБ-БСП. Нашата политическа цел е отс­т­раняването на това вредно за Бъл­гария управ­ление. След като целта ни е отс­т­раняване на ГЕРБ от власт, не може да се очаква, че ще работим заедно с тях в след­ващото управ­ление.“ Това каза заместник-председателят на ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Христо Проданов пред БНР.

Дър­жав­ният бюджет Проданов комен­тира така: “Предиз­бор­ните раз­ходи не са социални раз­ходи. Изпол­зва се общес­т­вен ресурс за пос­тигане на тес­нопар­тий­ните цели на Борисов и ГЕРБ. Да, пен­сионерите ще получават 50 лв. над­бавка на пен­сиите си, но това ще е до март месец, когато са и изборите. Семейс­т­вата ще получават дет­ски, но до края на 2021 г. , която е изборна година. Затова смятаме, че  бюджетът е по-скоро предиз­борен, откол­кото социален. Пен­сиите трябва да се увеличат, но по справед­лив начин чрез преиз­чис­ление. Тезата, че няма пари я слушаме откакто ГЕРБ управ­ляват и тя не е вярна, защото виж­даме, че те ги намират и ги хар­чат.“

“В Национал­ния съвет на БСП винаги е имало съвети, които са профилирани по раз­лич­ните управ­лен­ски политики. След като свърши Кон­г­ресът и беше изб­ран новият Национален съвет, беше необ­ходимо да се със­тавят и новите съвети, фор­мирани по прин­ципа, по който е фор­миран Минис­тер­с­кият съвет. Всеки един от тези съвети ще следи съот­вет­ното минис­тер­с­тво и политиките, които то провежда, и съот­ветно ще изразява позициите на БСП по тези политики. Това не означава, че пред­седателите на съветите ще са бъдещи минис­три в кабинет на БСП“, обясни социалис­тът.

По неговите думи БСП не е спирала да иска остав­ката на правител­с­т­вото и то не от началото на протес­тите, а още от началото на това управ­ление. Проданов под­черта, че като пар­ламен­тарна опозиция са нап­равили всичко въз­можно това да се случи, включително искане 5 пъти на вот на недоверие на правител­с­т­вото.

Относно здрав­ната криза, Христо Проданов каза: “Миналата сед­мица имаше разис­к­ване в Народ­ното съб­рание по наша инициатива, в което ние нас­тояхме планът, който е приет още през 2006 г. за дейс­т­вия при такива кризи, да бъде изпъл­няван стрик­тно от дър­жавата и да има някаква отговор­ност. Планът е много под­робен и ясно раз­писан кой за какво отговаря. Не може в такава ситуация дър­жавата да вдига ръце и да слага за отговор­ници лекари и медици. Това е сериозен дър­жав­нически проб­лем и трябва начело на щаба да бъде вицеп­ремиер.“

“Още преди 5 години пред­ложихме в Народоното съб­рание приемане на закон за дър­жав­ните пред­п­риятия. Целта на този закон е да се избегне въз­мож­ността за наз­начаване на политически калинки в бор­довете на дирек­торите на дър­жав­ните пред­п­риятия и да ги прев­ръщат в хранилки на властта. Този закон беше отх­вър­лен от мнозин­с­т­вото от ГЕРБ. Преди около 1 година, когато тръг­ваха да вкар­ват Бъл­гария в ERM-II, две бяха основ­ните изис­к­вания от Европейс­кия съюз: едното беше стабилна бан­кова сис­тема, второто беше точно такъв закон за пуб­лич­ните пред­п­риятия.  Какво нап­равиха по пър­вия въп­рос с капитализацията на бан­ките — наляха едни 140 млн. лв. дър­жавни пари в една час­тна банка като купиха акции на двойна от пазар­ната цена. А по второто изис­к­ване приеха такъв закон под натиска на ЕС, само че не го изпъл­няват. Срокът, за който тряб­ваше да се наз­начат бор­довете на дирек­торите на дър­жав­ните пред­п­риятия на професионален прин­цип, изтече на 11 октом­ври. Управ­ляващите сега удъл­жават този срок, но в същото време се опит­ват по стария добре поз­нат гер­ба­джийски начин да си наз­начат бор­довете на дирек­торите в раз­рез със закона“, каза още Проданов. Той изтъкна, че е недопус­тим и начинът, по който се под­бират тези кадри — критериите за кан­дидатите да са абсолютно еднакви за всички. “За нас не е едно и също да наз­начиш дирек­тор на тър­жище за плодове, зелен­чуци и цветя и дирек­тор на АЕЦ Коз­лудуй“, под­черта депутатът от левицата.

“Вече се тушира нап­режението в пар­тията. Членовете дадоха категорична оценка за това кой е тех­ният лидер, а делегатите на Кон­г­реса изб­раха със­тава на новия Национален съвет. Оттук нататък трябва да се заемем с нашите политически задачи и да не обръщаме внимание на отделни хора, които чрез пуб­лич­ните си изяви се опит­ват да накър­нят образа на БСП и по този начин да помагат на ГЕРБ“, категоричен е Христо Проданов. В зак­лючение той добави, че БСП вече е фор­мирала своя предиз­борен щаб и е готова за спечел­ването на пар­ламен­тар­ните избори.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие