Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 114, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) По идея на БСП бе задействан Националният план за готовност при пандемия

По идея на БСП бе задействан Националният план за готовност при пандемия

По нас­тояване на БСП пар­ламен­тът прие да се актуализира и приведе в дейс­т­вие Национал­ният план за готов­ност при пан­демия от 2006 година. Правител­с­т­вото трябва да изпълни това решение в рам­ките на месец. „На първо място трябва да определим харак­терис­тиката от чисто медицин­ска гледна точка на тази инфек­ция. От началото на пан­демията са съб­рани дос­татъчно много данни и харак­терис­тики за тази инфек­ция“, каза депутатът от левицата проф. Михай­лов. По отношение на здрав­ните и ограничител­ните мерки в условията на епидемията той припомни, че именно благодарение на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ са били определени точ­ните параметри на въведеното през март извън­редно положение и необ­ходимостта всички мерки, свър­зани с него, да бъдат гласувани от Народ­ното съб­рание. „Първо — противоепидемични мерки, включ­ващи гранич­ния кон­т­рол, прид­виж­ване в рам­ките на територията на страната и в населените места, определяне на въз­мож­ности за кон­такти на общес­т­вени места, правила за каран­тиниране.  На второ място – обс­луж­ването на пациенти, съм­нителни или с доказана COVID-19 инфек­ция, което да включва учас­тието на цялата бол­нична мрежа, готов­ност на инфек­циоз­ните отделения в страната, мяс­тото на специализираните бол­ници в решаването на проб­лема, учас­тието на общоп­рак­тикуващите  лекари в медицин­с­кия триаж, както и на съз­даване на диаг­нос­тична мрежа от лаборатории и решаване на проб­лемите на пациен­тите с хронични заболявания. На трето място – мерки в защита на медицин­с­кия пер­сонал при работа в епидемична обс­тановка“, очерта депутатът от левицата. Той обърна внимание, че в страната отдавна е съз­даден план за дейс­т­вие при пан­демия – приет от Минис­тер­с­кия съвет още през 2006 г. и препот­вър­ден след 10 години. „За съжаление, в самото начало беше съз­даден Национал­ният оперативен щаб, който бук­вално изтика пред нацията няколко души, отговорни и ентусиазирани лекари, които обаче бяха принудени да отговарят на въп­роси, далеч над­х­вър­лящи тех­ните въз­мож­ности. Вниманието се насочи върху други лич­ности, но не и върху Минис­тер­с­кия съвет, който е отговорен за оператив­ното управ­ление на страната. Вместо това бяха взимани екс­п­ресни, половин­чати, често противоречащи си и често променяни в рам­ките на часове решения. Нацията бе заредена от недоверие към такъв вид управ­лен­ски решения и това е една от основ­ните причини за сериоз­ното нап­режение в момента“, комен­тира Георги Михай­лов.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Португалия се развихри преди Евро 2020

Португалия се развихри преди Евро 2020

Европейс­кият шам­пион Пор­тугалия победи Израел с 4:0 в пос­лед­ната си кон­т­рола преди началото на Евро 2020, което ще се проведе от 11 юни …

Прочети още:

Loading...

Свят

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Дания обяви, че носенето на маски няма да е задължително

Индия регистрира световен рекорд по брой на смъртните случаи от COVID-19 за един ден

Дания обяви вчера пос­лед­ните етапи от плана си за отмяна…

Прочети още:

Loading...

Земеделие