Вече има онлайн петиция против носенето на маски на открито

Вече има онлайн петиция против носенето на маски на открито

Часове след анон­сираното от здрав­ния минис­тър Кос­тадин Ангелов, че ще издаде заповед за носенето на маски на отк­рито, тръгна онлайн петиция против носенето на отк­рито, съоб­щава БНР. Авторът на петицията Мимо Гар­сия се обръща към минис­тър Ангелов с предуп­реж­дението, че тази заповед ще раз­г­неви голям брой хора, които тотално ще се противопос­тавят на спаз­ването на трите Д-та и така пропастта между паникьори (с по две маски една върху друга) и привър­женици на теорията за светов­ната кон­с­пирация ще породи огромно нап­режение в общес­т­вото, уточ­нява Епицентър.бг. Има хора, които са много уплашени, носят по две маски, бук­вално нагодяват цялото си ежед­невие около вируса и са изк­лючително стресирани, а от друга страна има хора, които изобщо не вяр­ват и агресират, когато чув­с­т­ват, че свободите и правата им (дали си го внушават, дали наис­тина е така) са накър­нени, казва пред БНР Гар­сия.

Според него “когато се приеме такъв тип правило, което дори можем да кажем, че е абсур­дно в някаква степен (когато няма никой около теб, какъв е смисълът да носиш тази маска), допъл­нително се наг­нетява нап­режението и това реф­лек­тира върху цялото общес­тво. В петицията е посочено, че се под­к­репят нор­мал­ните мерки, сред които дис­тан­ция и дезин­фек­ция, уточни Гар­сия. Когато вляза в град­с­кия тран­с­порт, на зак­рито място, аз слагам маска и призовавам всички хора да ги спаз­ват, за да може здрав­ната сис­тема да издържи. Гар­сия под­черта, че изразената в петицията позиция идва от мис­ленето му на граж­данин и „човек, който раз­съж­дава трезво“. Аз нап­ример ходя час, до два дневно пеша по улиците и около мен наис­тина няма хора в този момент. И да бъда глобен, защото не нося маска, тъй като бук­вално съм сам и се движа, това вече минава някаква граница на разума. Мимо Гар­сия заяви още, че „когато се урегулира тази заповед и тя е в нор­мални граници, разумна, ще я спаз­ваме и одобри апела на премиера Бойко Борисов заповедта да се прецизира.