Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Подаваме ръка на всеки, който работи безкористно за Отечеството

Подаваме ръка на всеки, който работи безкористно за Отечеството

Слово на лидерката на БСП Корнелия Нинова, произнесено на Първото заседание на юбилейния 50-и Конгрес на БСП

Скъпи делегати, поз­д­равявам ви с избора ви. Този новоиз­б­ран със­тав на кон­г­реса ще заседава в след­ващите четири години. Пожелавам ви да бъдат пол­зот­ворни и успешни. Но преди да започ­нем към след­ващите четири години, нека оценим отминалите четири. Започ­нахме ги с обещание да променим БСП, за да променим Бъл­гария. Пос­тавихме си 6 задачи и през тези четири години ги изпъл­нихме. 

Пър­вата, още през 2016 обявихме „Правител­с­т­вото на Борисов е вредно за дър­жавата и я води към катас­т­рофа.“  Поехме ангажимент да превър­нем БСП в ударна опозиция на този модел на управ­ление и го изпъл­нихме. Само за периода на дейс­т­вие на 44-тото Народно съб­рание ПГ на „БСП за Бъл­гария“  внесе 138 законоп­роекта и 72 проекта за решение. Всеки от тях беше под­чинен на необ­ходимостта от съз­даването на законови условия за изг­раж­дането на солидарно общес­тво от свободни граж­дани, живеещи в справед­лива дър­жава. Много от пред­ложенията ни в икономичес­ката и социал­ната сфера намериха отражение в ежегодно изгот­вените и пуб­лично пред­с­тавени алтер­нативни бюджети на БСП. Една традиция, която ние съз­дадохме, ние започ­нахме първи и вече е утвър­дена от бъл­гар­с­кия пар­ламент. Чрез тези пред­ложения доказахме, че нашата политика за повишаване на доходи, за преиз­чис­ляване на пен­сии, за въвеж­дане на по-справедлива и прог­ресивна данъчна сис­тема могат да бъдат финан­сово обез­печени в рам­ките на напълно прием­ливи бюджетни параметри. Пос­ледователно беше усилието на ПГ за под­помагане на бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво и за въз­с­тановяване на икономичес­ката роля на дър­жавата като регулатор в ключови сек­тори. Със серия законодателни инициативи наложихме качес­т­вени промени в сферата на здравеопаз­ването и образованието, чрез промяна в статута на тър­гов­с­ките дружес­тва на бол­ниците и прек­ратяване дейс­т­вието на прин­ципа “парите след­ват ученика“. Освен чув­с­т­вител­ното и устой­чиво повишаване на пен­сиите, чрез тях­ното редовно преиз­чис­ляване, нас­тоявахме и пред­ложихме закона за въз­рас­т­ните хора, който да рег­ламен­тира основни техни права и дъл­жимия от нас общес­т­вен ком­форт. Нас­тоящият ман­дат на Народ­ното съб­рание беше белязан и от приемане на ново антикоруп­ционно законодател­с­тво. Една много актуална сега тема. И като че ли се позаб­рави, че ПГ на „БСП за Бъл­гария“ се противопос­тави на идеите на управ­ляващите и пред­с­тави свои закони, с които да гаран­тираме независимостта и ефек­тив­ността на специализирания антикоруп­ционен орган. Народ­ните пред­с­тавители от нашата група зададохме 1219 въп­роса, отп­равихме 177 питания, 25 от които прерас­наха в разис­к­вания. Актив­ността на нашата ПГ при осъщес­т­вяване на пар­ламен­тар­ния кон­т­рол е в пъти по-голяма от тази, на всички други групи, взети заедно. Внесохме 5 искания на вот на недоверие на правител­с­т­вото,  на ГЕРБ и Обединени пат­риоти. Два от които вота за провал в областта на противодейс­т­вието на коруп­цията. Другите за нес­п­равяне в сферата на сигур­ността, здравеопаз­ването и опаз­ването на окол­ната среда. Освен това групата пред­ложи съз­даването на десетки временни комисии, които да проучат случаите на неиз­п­латени зап­лати, на замър­сяване на питейни води, пропуски и нарушения в дей­ността на аген­ция пътна инф­рас­т­рук­тура, коруп­ционни прак­тики в изпъл­нение на прог­рамата за саниране и др. Групата ни активно се въз­пол­зва и от въз­мож­ността си да се обръща към кон­с­титуцион­ния съд. Подадохме 11 искания за установяване на противокон­с­титуционни актове на НС. 9 закона, 1 решение и 1 отказ. Към момента 4 от исканията ни са уважени от кон­с­титуцион­ния съд, пред­с­тои решаването на 2 от делата. В обоб­щение, ПГ превърна прог­рамата на пар­тията в реални законодателни дейс­т­вия. Беше изк­лючително активна и зас­лужава високата оценка на кон­г­реса и на пар­тията. Благодаря ви, скъпи депутати. Вие сте бойци. Благодаря.

На второ място, преди 4 години си пос­тавихме задача. Казахме, че няма да влизаме в явни и скрити зад­кулисни договорки за власт и облагодетел­с­т­ване на мал­цина от нас за сметка на 1 милион бъл­гари, които ни дадоха доверието си. Изпъл­нихме го. Не приехме пред­ложението да имаме пред­седател на НС и минис­три в кабинета на Борисов. Това би било пагубно. Не само за БСП, но и за Бъл­гария. Опитът на дър­жавите в ЕС, където леви и десни се съюзиха показа отлив от сис­тем­ните пар­тии и заличаване на идеологичес­ките раз­личия. Родиха се крайно десни, крайно леви, анар­хис­тични движения и пар­тии. Опита в Бъл­гария сочи, че всяка пар­тия, прегър­нала се с ГЕРБ повече не влиза в пар­ламента и губи ролята си в актив­ния политически живот. И най-важното, моралът в политиката дик­тува да не лъжеш избирателите си. След избори да правиш това, което си обещал преди тях. Не излъгахме един милион бъл­гари, които повяр­ваха, че ние сме алтер­натива. Знаете много добре, че имаше натиск отвън и мнения вътре в пар­тията за голяма коалиция по онова време. Бяхме съб­лаз­нявани с мор­кова, бяхме бити с тоягата, но издър­жахме. В пос­лед­ните години дър­жавата се управ­ляваше от нова тройна коалиция. Официално ГЕРБ и Обединени пат­риоти, с неофициал­ната под­к­репа на ДПС, и услуж­ливата на „Воля”. Само ние не влязохме в скрити договорки. Не се продадохме и не се предадохме. И това дъл­жим на всички вас, социалис­тите от цялата страна.  Благодаря Ви!

Заедно доказахме, че за нас политиката не е пари и пос­тове, а морал и грижа за хората. 

Третата цел, която си пос­тавихме преди 4 години е да изгот­вим алтер­нативен национален план за управ­ление на страната. Изпъл­нихме го. Имаме нашия план “Визия за Бъл­гария.“ При изгот­вянето му приложихме нес­тан­дар­тен под­ход другари. Не нап­равихме кабинетен документ както обик­новено, спус­нат отгоре към хората. Обратно, обър­нахме се към всеки наш сънарод­ник, който има желание, с как­вато въз­мож­ност раз­полага, с как­вито сили и ком­петен­ции има, да се включи в този процес, защото това беше процес, а не еднок­ратен акт. Проведохме 606 срещи в цялата страна с учени, интелек­туалци, младежки организации, земеделци, кооперации, малък и среден биз­нес, лекари, учители и еколози, пен­сионер­ски съюзи. Получихме 924 пред­ложения. Този план е национално усилие, което не можеше да стане отново без вас, делегати, национален съвет, депутати, струк­турите на пар­тията, кметове и общин­ски съвет­ници, обединението на жените, младежите и на ветераните. Приз­нателни сме ви за този труд . В момента само Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия сме готови с цялос­тен алтер­нативен план за управ­ление на Бъл­гария. 

Чет­вър­тата задача, която си пос­тавихме преди четири години, обещахме си заедно да вдиг­нем БСП на крака. Знаете в какво със­тояние бяхме. Да имаме самочув­с­т­вие на хора с дос­тойн­с­тво, които могат да побеж­дават. Изпъл­нихме го. Победихме на президен­т­с­ките избори и доказахме, че ГЕРБ не са непобедима сила. Увеличихме депутатите си в бъл­гар­с­кия пар­ламент от 39 на 80. Един­с­т­вената пар­тия сме, която си увеличи и евродепутатите от 4 на 5. Изкачихме се по стъл­бицата на пар­тията на европейс­ките социалисти от 12-то място на предиш­ните евроиз­бори на 6-то сега, от 28 пар­тии в Европа. 

Увеличихме кметовете и общин­с­ките съвет­ници и спечелихме в 4 облас­тни градове. И на четирите вида избори увеличавахме под­к­репата спрямо предиш­ните. Това показва другари, тен­ден­ция. Трудно, бавно, но през всички 4 години вър­вяхме нагоре. Всичко това пос­тиг­нахме заедно при авторитарна, еднолична, обсебила всички дър­жавни струк­тури власт, изп­равила срещу нас огромен финан­сов и медиен ресурс. Благодаря ви за харак­тера и силата, която проявихте.

Петата задача. Преди 4 години заявихме, че промяната в Бъл­гария минава през промяната първо в пар­тията. И само ние, бъл­гар­с­ките социалисти дръз­нахме да нап­равим тази промяна. Изпъл­нихме и това обещание, защото когато имаш претен­ции да променяш Бъл­гария, трябва да имаш и дос­тойн­с­т­вото и да дадеш личен пример, като започ­неш от себе си.

Рефор­мата в пар­тията с такива мащаби, и пос­тавящи си за цел не коз­метични и так­тически, а стратегически и прин­ципни промени не е извър­ш­вана от началото на прехода.

Днес с по-голяма увереност можем да кажем, че тази реформа издържа провер­ката на времето. Въведохме ман­дат­ност за депутати — 3 ман­дата или 12 години, за да има обнов­ление и прием­с­т­веност на прак­тика, а не само на думи. В резул­тат от тази промяна 46 от депутатите ни са за пръв път такива, а 13 от тях са под 40 години.

Ман­дат­ността на народ­ните пред­с­тавители дава въз­мож­ност всеки един ком­петен­тен и способен да се докаже наш другар да учас­тва в пар­ламен­тар­ния живот 12 години, без това да го лишава от правото и въз­мож­ността по-късно да работи за БСП, да се чува думата му в пар­тията. Въз­мож­ност за това дава изпъл­нител­ната и  мес­т­ната власт, пар­тий­ните струк­тури, били те национални или регионални, левите издания, науч­ните инс­титути към БСП, съветите и комисиите към Национал­ния съвет. Но по-важно днес е друго: че на фона на без­личието и пос­лушанието на депутат­с­ката маса на мнозин­с­т­вото, на фона на пар­ламен­тар­ната ароган­т­ност на властта, пар­ламен­тар­ната група на БСП доказа едно ново поколение знаещи, можещи пар­ламен­таристи, които изнасят битки срещу коруп­цията, в полза на социал­ните политики, в защита на граж­дан­с­ките права на бъл­гарите. Процесът на обнов­ление обх­вана и лис­тите за общин­ски съвети и пар­тийни струк­тури, което дава и тласък за връщането на БСП в мес­т­ната власт.

В БСП сме категорични: няма и не бива да има битка между поколенията, а прием­с­т­веност. Като пар­тия със 130 годишна история ние имаме привилегията рамо до рамо да членуват и работят хора, взели учас­тие в антифашис­т­ката война, в градежа на социал­ната дър­жава, хора, отс­тоявали идеите ни в тежки, преходни условия, и млади хора, част от модер­ното, дигитал­ното общес­тво. Опитът, идеите и позициите на всички тях имат място в нашата пар­тия. Те се над­г­раж­дат,  а не се противопос­тавят. Те са богат­с­т­вото на пар­тията.

Въведохме ман­дат­ност на пред­седателя до 2 ман­дата за този пост. Това е въведена реформа още от 2008 г.,потвърдихме я през 2017г. Това е без­п­рецеден­тно за бъл­гар­с­ките политически условия решение, което показва, че БСП е със сигур­ност един­с­т­вената  нелидер­ска парти в днешна Бъл­гария. Подобни ограничения на ман­датите са немис­лими и невъз­можни при никой от нашите политически опоненти, въп­реки че продъл­жават да внушават, че прекият избор нап­ример прев­ръща БСП в лидер­ска пар­тия. Каз­ват го хора, която са готови да променят Кон­с­титуцията, за да останат още малко на власт и никога не биха нап­равили това, което правим ние-ограничения на пред­седателя, ман­дат­ност за депутатите, пряк избор, за да се даде властта на народа.

Проведохме за първи път успешно в 130-годишната ни история този пряк избор за пред­седател. Този пряк избор показа 4 много важни неща, другари.

Първо, пар­тията е била узряла. Очак­вали сте, искали сте този най-демократичен избор. Актив­ност от почти 70% е уникална за бъл­гар­с­ките избори. Тя не е пос­тигана нито на пар­ламен­тарни, нито на европейски, нито на мес­тни избори. Тази актив­ност разби на пух и прах всички обидни към вас, членовете на пар­тията приказки за фал­шификации и манипулации на изборите.

Второ, БСП показахме най-висока организационна и инс­титуционална кул­тура. Шапка ви свалям. Макар и това да ни се случ­ваше за пръв път, без досегашен опит, вие проведохте чисти, проз­рачни и под­редени като аптека избори. 1142 сек­ции, над 8 000 души, ангажирани в деня на избора. Без­п­роб­лемно и без опашки предаване на избор­ните книжа, протоколи, в които няма допис­ване, поп­равяне и прик­люч­ване в рам­ките на  24 часа. Това е впечат­ляващо пос­тижение на пар­тията. С този избор се наредихме до прог­ресив­ните леви пар­тии в Испания, Фран­ция, Гер­мания, Пор­тугалия, Великоб­ритания. Доказахме, че сме модерна, европейска и демок­ратична пар­тия. Благодаря на пар­тий­ните членове, на членовете на комисии, на  зас­тъп­ниците и организаторите на целия този процес. Благодаря на Емил Вой­нов и на Цен­т­рал­ната комисия по провеж­дане на избора за ежед­нев­ната усилена и пер­фек­тна работа. Дирек­т­ният избор утвърди пряката демок­рация в БСП. Прекият избор и пряката демок­рация следва да се раз­виват и чрез допит­вания до социалис­тите по стратегически и политически въп­роси. Защото въп­реки скеп­тицизма и опитите за нег­лижиране, се видя, че пряката демок­рация мобилизира пар­тията, вдъхна живот на струк­турите, засили чув­с­т­вото за общ­ност, даде сила на хората да решават да решават спрямо своята съвест, своето мнение и своята гледна  точка.

В момента, в който хората по  улиците искат тех­ният власт да бъде чут, да учас­т­ват във вземането на решения за соб­с­т­вения си живот,  за соб­с­т­вената си дър­жава, Ние показахме на прак­тика как става това, как народът решава. Благодаря ви за голямото доверие, с което ме изб­рахте. Приемам го като огромна отговор­ност. Ще нап­равя всичко по силите си, за да изпълня това доверие с чес­тни,  отк­рити и пос­ледователни политики за прев­ръщане на БСП в първа политическа сила в  Бъл­гария.

Третият извод от прекия избор е: Вие, скъпи социалисти не изб­рахте човек, изб­рахте политиката, изб­рахте курса на пар­тията, а той е чис­тота на идеите, непод­куп­ност на хората, пос­ледовател­ност в дейс­т­вията за смяна на модела на управ­ление и налагане на лява алтер­натива. Това изб­раха бъл­гар­с­ките социалисти.

И чет­вър­тият извод, може би най-важният.

С прекия избор вие раз­бихте лъжата, че БСП е разединена, че има раз­цеп­ление, че сме в раз­пад.

Винаги  задавам на такива хора един въп­рос: Коя е пар­тията според вас? Мъл­чат. Пар­тията не е пред­седателят, нито са отдел­ните членове на Национал­ния съвет. Пар­тията сте вие, нашите членове и трябва да си абсолютно сляп, или много добре платен, за да твър­диш, че в пар­тия, в която гласуват 70% от със­тава, и 82% от тях под­к­репят един курс на политиката, е разединена. Кон­солидацията, която пос­тиг­нахме в прекия избор е гаран­ция, че пар­тията е единна в оцен­ката си за провеж­даната досега политика, и е готова да  я продължи и да я реализира в един след­ващ управ­лен­ски ман­дат.

Уважаеми другарки и другари, 

Пос­лед­ните дни чувам раз­лични говорители, политолози, социолози да продъл­жават да пов­тарят ман­т­рата за разединението в БСП и да вещаят раз­цеп­ление оттук нататък. Изг­лежда те са пропус­нали 12 сеп­тем­ври – тези събития с прекия избор и кон­солидацията, която показахме. Време е да сменят опор­ната си точка. Ключовата дума днес е кон­солидация – около прин­ципи в политиката и морал в ней­ното провеж­дане.

Затова подаваме ръка на всеки, който е готов да работи без­корис­тно за отечес­т­вото. Добре дошъл е всеки, който иска да прави политика с грижа за хората. Отворете клубовете, срещите, приемете тези хора, нека станат наши съюз­ници. Но искам да съм ясна  и за нещо друго, което се прок­радва тези дни в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво. Кон­солидация, единение – да.

Сговор със зад­кулисието, където и да се намери то, в дър­жавата или пар­тията, не може да има. 

Кон­солидация с хора, правещи политика с грижа за Бъл­гария и за народа – да, но кон­солидация с хора, изпол­з­ващи политиката за лични облаги и цели — не.  

Петата задача, която си пос­тавихме преди 4 години – поехме ангажимент в. „Дума”, социал­ните мрежи и левите издания и соб­с­т­вена телевизия да станат комуникационен канал с хората, за да бъдат чути и раз­б­рани хубавите неща, които правим. Изпъл­нихме го. Заварихме вес­т­ник „Дума” с над половин милион дъл­гове, които изп­латихме и спасихме вес­т­ника от спиране. Увеличихме финан­сирането му над два пъти. И въп­реки преч­ките, изпитанията, през които минахме, удов­лет­ворявайки желанията на хиляди редови пар­тийни членове – днес имаме БСТВ. Изпъл­них това обещание. В рам­ките на малко повече от година БСТВ се превърна от пар­тийна телевизия се превърна в свободна трибуна за всички опозиционни на властта мнения.

Шесто – преди 4 години си дадохме дума да отворим пар­тията за млади хора, да ги обучим и да изг­радим ново поколение политици, които да са под­гот­вени да заемат нашите места, за да има прием­с­т­веност– изпъл­нихме го. Над 30 процента от общин­с­ките пред­седатели са млади хора, до 40 години. Близо 500 млади хора бяха в лис­тите за общин­ски съвет­ници, мнозина станаха такива. Имаме и своите млади кметове, на облас­тни градове, наред о опитни такива с по 5, 6 ман­дата. 13 депутати са до 40-годишна въз­раст.

Чрез рефор­мата в пар­тията, думите, че ще дадем път на младите, станаха реал­ност.

През 2017, 2018, 2019, в раз­лич­ните форми на обучение на нашите инс­титуции и школи, обучихме над 1700 пар­тийни кадри.

Седмо. За изтек­лите 4 години имахме задача да активираме БСП в меж­дународ­ните организации. В рам­ките на този ман­дат, Национал­ният съвет на БСП продължи да раз­вива активно меж­дународ­ните връзки на пар­тията и да утвър­ж­дава позициите й в европейс­ката и светов­ната социал­демок­ратическа общ­ност. Пред­седателят на НС на БСП беше изб­ран за вицеп­резидент на Социалис­тичес­кия интер­национал през 2018 година. Другарят Станишев беше преиз­б­ран за президент на ПЕС. Пред­с­тавителите на БСП се включиха активно в устав­ните и в работ­ните органи на европейс­ката левица и съдейс­т­ваха активно в изработ­ването на предиз­бор­ния манифест и в политиките на ПЕС. БСП се включи в дей­ността на Прог­ресив­ния алианс, чиято основна цел е да насър­чава сът­руд­ничес­тво между пар­тиите на прог­ресив­ната левица по света. НС работи активно да утвър­ж­дава двус­т­ран­ните връзки между БСП и левите пар­тии в региона. Раз­менихме редовни делегации на високо рав­нище със Социал­демок­ратичес­кия съюз в Македония. Под­писахме меморан­дум за сът­руд­ничес­тво с Демок­ратичес­ката пар­тия на социалис­тите в Черна гора. Знаково беше посещението на водената от мен делегация в Брюк­сел през 2020 година. В рам­ките на визитата се проведоха срещи с пред­седателя на ЕП, зам.-председателя на ЕК, с пред­седателя на Европейс­кия,  икономически и социален комитет, със зам.-председателя на ЕП, с пред­седателя на групата на Прог­ресив­ния алианс на социалис­тите и демок­ратите и с глав­ния сек­ретар на групата на ПЕС в Комитета на регионите. Сред обсъдените теми бяха пред­с­тоящата кон­ферен­ция за бъдещето на Европа, Зелената сделка, приоритетите на новата ЕК, кон­с­титуирането на новия Комитет на регионите. НС на БСП под­дър­жаше високо ниво на кон­такти с дип­ломатичес­кия кор­пус на страната, регулярно се провеж­даха срещи с пос­ланиците на европейс­ките дър­жави, на които пред­с­тавяхме позициите на БСП по актуални въп­роси. Вът­решно и вън­ш­нополитически проб­леми обсъж­дахме заедно. Редовно се провеж­даха двус­т­ранни срещи на пред­седателя на НС с редица ръководители на мисии. 

За крат­кото време от 4 години, в изк­лючително трудна обс­тановка и отвън, и вътре в пар­тията, пос­тиг­нахме много. Мога да говоря дълго за пос­тиженията, но по-добре да пог­лед­нем към бъдещето. Приемете, моля, най-искрената ми благодар­ност за труда, усилилията, енер­гията и саможер­т­вата, която нап­равихте за тези 4 години. Хулиха ни, манипулираха общес­т­веното мнение, лъгаха за БСП, но не ни пречупиха. Изкушавам се тук да цитирам една мисъл: „ Великите умове обсъж­дат идеи, сред­ните умове обсъж­дат събития, а мал­ките умове – хора“. Не обръщайте внимание на мал­ките умове. Нека се стремим да дос­тиг­нем великите умове, защото е време за смели идеи и категорични дейс­т­вия. Бъл­гария има нужда днес от нов път на раз­витие и ние, бъл­гар­с­ките социалисти, сме си извоювали правото през тези 4 години, че можем да осигурим този нов път на раз­витие. Някои ще питат –защо точно вие. Други ще кажат, че БСП също учас­тва в управ­лението на прехода и допусна своите грешки. Така е. Но защо БСП?

Ние сме един­с­т­вената пар­тия, която призна греш­ките си в прехода и се извини.

Ще припомня как– защото това се заб­равя, а е важно. Самооцен­катата, дадена от Кон­г­реса на 8 май 2016 г.: „Ние не успяхме да отс­тоим и реализираме прехода на социал­ния модел. След всеки ман­дат на БСП губихме много избиратели и доверие. Основ­ната причина е, че въп­реки пос­тиг­натите икономически и социално подоб­рения, не се нап­рави промяна на установения социално-икономически модел и на начина на упраж­няване на властта.

Всички други пар­тии се обявяват за без­г­решни, за самодос­татъчни. Ние сме един­с­т­вената пар­тия, имала смелостта да приз­нае отговор­ност за прехода, да приз­нае грешки и сме един­с­т­вената, имала мъд­ростта да ги отрече и готов­ността да не ги пов­таря. И ето днес пред­лагаме да поп­равим онова, което сме отбелязали в тази самооценка. Да нап­равим промяна на установения модел на прехода.

Други бъл­гари каз­ват, че сме еднакви. Обещаваме докато ни изберат, след това заб­равяме обещаното и се стремим един­с­т­вено към лични облаги. Че се сговаряме зад­кулисно и власт и опозиция ставаме едно и също – политичес­ката класа на статук­вото. Може и да е било така , но в пос­лед­ните години БСП променяме този модел на правене на политика и успяваме. Днес автен­тично можем да претен­дираме за носители на промяната, защото още преди 4 години първи назовахме проб­лема, който днес припоз­нават всички бъл­гари, протес­тиращи на площадите. Тогава го нарекохме паралелна дър­жава.

Това, уважаеми другарки и другари, беше на 4 януари 2017 г. Когато за пръв път заявихме това, пом­ните ли как всички се нах­вър­лиха върху нас. Народът бе дър­жан в страх, владееше го апатия. Имахме поробена дър­жава от свои. На след­ващата година, на 26 юли 2018 г. , се обър­нахме към нашите сънарод­ници с думите: „Ние, БСП, не пред­лагаме алтер­натива на ГЕРБ, а на модела, съз­даден в годините на прехода, за който всички пар­тии имаме принос. Днес не се обръщаме към опонен­тите си, а към народа си. Можем ли да събудим и обединим национал­ната си енер­гия, да сложим край на прехода и да очер­таем хоризонт и друг път на Бъл­гария? Да се освободим от страха и апатията, от раз­делението в миналото бъл­гари срещу бъл­гари и да се обединим– бъл­гари за бъдещето, около няколко ключови за същес­т­вуването ни като народ и дър­жава въп­роси? А те са – вър­ховен­с­тво на правото, демог­раф­ска криза, икономика, образование, здравеопаз­ване и бед­ност.“

И тогава, през 2018 г., пак бяхме сами. Но днес имаме най-големия съюз­ник. Днес хиляди искат същото на протес­тите в бъл­гар­ски градове и европейски столици. Ето защо каз­вам, че

имаме право да претен­дираме за автен­тични носители на промяната.

Скъпи другарки и другари, не искаме да яхаме протеста, не искаме да го прис­вояваме. Под­к­репяме го. Но нека да бъдем и обек­тивни в оцен­ката за фак­тите – докато други мъл­чаха и угодно приг­ласяха на властта, ние четири години показ­вахме урод­ливите й прояви. Всеки един от вас лично понесе ударите и нес­годите на тази власт.

Моля, отворете книж­ката с докумен­тите на Кон­г­реса и вижте какво пише на пър­вата страница – думи на нашия пър­воучител и учредител Димитър Благоев: „Много е важно да схване человек задачите на своя век. Според това доколко человек схваща тия задачи, доколко ги раз­бира, дотол­кова може да бъде полезен като общес­т­вен деятел.“

Ние, бъл­гар­с­ките социалисти, като прог­ресивни хора, раз­б­рахме предиз­викател­с­т­вата на нашето време още тогава и назовахме проб­лема, дирек­тно в очите, смело и непоколебимо. Вече 30 години живеем в преход, за който всички политически пар­тии носим своята отговор­ност. В тези години икономически кръгови си купиха политици от всички цветове. Който и да е на власт, тази спойка от пари и политика продъл­жава да управ­лява и да се въз­п­роиз­вежда. Тя е скритата паралелна дър­жава и дърпа кон­ците на истин­с­ката. В пос­лед­ните 10 години, в които управ­лява ГЕРБ, към тези проб­леми се добавиха нови. В Бъл­гария се установи авторитарна власт. Свобод­ното пред­п­риемачес­тво е убито. Свободата на словото е потък­пана. Раз­лич­ното мнение е прес­лед­вано. Раз­г­ражда се дър­жав­ността. Заличава се раз­делението на влас­тите. Демок­ратич­ните инс­титуции не работят. Дър­жавата е прев­зета от мал­цина. Народът е поробен и дър­жан в страх от свои. Коруп­цията е дър­жавна политика, а без­наказаността е гаран­тирана със закон и това не може да продъл­жава.

Този модел ни убива. Той не може да бъде кър­пен, той трябва да бъде сменен.

Как? Днес всеки вижда тази смяна по раз­личен начин. ГЕРБ пред­лагат промяна в Кон­с­титуцията. Това не е промяна, това е поред­ната крачка към узаконяване на авторитар­ната власт. Те премах­наха преам­бюла с основ­ните човешки цен­ности – мир, свобода, хуман­ност. За 10 години унищожиха правовата, социал­ната и демок­ратич­ната дър­жава на прак­тика. Сега искат да узаконят това унищожаване и де юре, премах­вайки ги в Кон­с­титуцията.

Искам да сме ясни. БСП ще се противопос­тави с всички сили на това посегател­с­тво върху устоите на дър­жав­ността и изкон­ните човешки права. ГЕРБ няма да получат нито един глас от народ­ните пред­с­тавители на пар­ламен­тар­ната група на коалиция „БСП за Бъл­гария“.

ДПС виж­дат  изход от кризата в екс­пер­тно правител­с­тво, гръб­накът на което да бъдат ГЕРБ и БСП – едните с премиера, другите с вицеп­ремиера. В пос­лед­ните дни чувам премиерът Борисов да казва, че това е най-добрият вариант за ГЕРБ за излизане от кризата. Обединените пат­риоти, в лицето на г-н Каракачанов, побър­заха да се съг­ласят и да се присъединят към този вариант, в който трябва да учас­тва и БСП. Трой­ната коалиция, която досега управ­ляваше скрито, е готова да официализира съюза си, уж в името на Бъл­гария, а всъщ­ност за спасяване на статук­вото и осигуряване на Борисов ком­фор­тно оттег­ляне от властта.

 Кой им лип­сва в пъзела на този ком­форт – Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия. Макар да имат математическо мнозин­с­тво в Народ­ното съб­рание, без БСП им лип­сва политичес­кия ком­форт. И тук също искам да сме ясни – БСП няма да учас­тва в този сговор. БСП няма да влезе във властта през зад­ния вход за 5 месеца. БСП ще влезе през официал­ния, за 4 години, ако народът ни даде това право. Този пар­ламент е изчер­пан. Той не може да гаран­тира стабил­ност на дър­жавата, сигур­ност и пер­с­пек­тив­ност на народа. Изходът – нови избори, ново доверие, нова легитим­ност, дадена от суверена, на когото той реши. Нека да пог­лед­нем извън пар­ламента. Какъв изход от кризата и промени пред­лагат дес­ните – оставка на Борисов и Гешев и промяна в съдеб­ната сис­тема. Прек­расно — и ние искаме това. И го искаме отдавна. Къде бяха те, когато пред­лагахме изцяло друга философия на антикоруп­ционно законодател­с­тво и съдебен кон­т­рол върху актовете на глав­ния прокурор. В Народ­ното съб­рание часове наред бранехме от трибуната вър­ховен­с­т­вото на закона, раз­делението на влас­тите и взаим­ния кон­т­рол, както и налагане на съдебен кон­т­рол върху актовете на глав­ния прокурор. Никой няма право да отрича тези усилия на пар­ламен­тар­ната група на коалиция „БСП за Бъл­гария“ и на БСП. Дес­ните го правят. Отричат тези наши усилия, фик­сирани в остаряла антикомунис­тическа риторика, която младите по площадите изобщо не раз­бират. Промяна в съдеб­ната сис­тема и ние искаме, но дос­татъчно ли е? Къде им е плана за икономиката, за образованието, за здравеопаз­ването и за демог­рафията?

Уважаеми другарки и другари, Бъл­гария се намира в тежка политическа, инс­титуционална криза. В криза на доверие от народа към управ­лението и на прага на страшна икономическа и социална криза. Всяка пар­тия търси решения за себе си. Търси мяс­тото си в политичес­кото прос­т­ран­с­тво. И това е нор­мално, ако раз­съж­даваш в рам­ките на пар­тий­ното. Но времето не е за тяс­ноп­ратийно мис­лене. Времето е за дър­жав­нически отговорни дейс­т­вия. Всяка пар­тия, заг­ледана в пъпа си днес, пропуска голямото – пропуска Бъл­гария. Днес едни тър­сят без­п­роб­лемно излизане от властта. Други, яхнали протеста– бързо влизане във властта. Трети – как да бъдат балан­сьори на властта. Нашата цел е друга. Ако искахме просто да учас­т­ваме във властта и да кон­сумираме облагите за себе си, можехме да го нап­равим много пъти. Не, нашата цел е друга – да дадем стабил­ност на Бъл­гария, да гаран­тираме сигур­ност и спокойс­т­вие на бъл­гарите, да очер­таем пер­с­пек­тива пред тях и да реализираме правовата, демок­ратична и социална дър­жава.

Стъп­ките към тази цел са:

подаване на ръка на всички лявомис­лещи, социално-ориентирани, прог­ресивни хора, непар­тийни, чес­тни бъл­гари, родолюбци.

Съз­даване на много широк фронт от съмиш­леници и насоч­ване на този фронт към истин­с­ката промяна на Бъл­гария. На второ място, избори и убедител­ното им спечел­ване от БСП. На трето, чес­тно, непод­к­пупно и пос­ледователно изпъл­нение на поетите ангажименти към народа преди изборите. Не заб­равяйте, в момента само ние имаме готов план за управ­ление, „Визия за Бъл­гария“, който се пол­зва с голяма под­к­репа, защото беше изгот­вен от стотици хора от цялата страна. Целта на този план не е просто да сменим ГЕРБ и да сед­нем на тех­ните места, а да сменим модела и да насочим страната по пътя на промените.

Неолиберал­ният модел е изчер­пан. Грешен и изчер­пан е.

Време е за въз­с­тановяване на ролята на дър­жавата – ролята на социал­ната дър­жава

в ключови сек­тори. И да се знае – Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия сме народна, масова, пат­риотична, пар­ламен­тарна, част от европейс­ката и светов­ната левица, лява пар­тия. Нашите цен­ности са свобода, солидар­ност, справед­ливост, равен­с­тво, мир, труд, хуманизъм, хар­мония между човека и природата и родолюбие. Пър­вата ни работа, стъп­к­вайки на тези цен­ности и на харак­тера на пар­тията, е въз­с­тановяване на дър­жав­ността, вър­ховен­с­т­вото на закона, с без­ком­п­ромисна борба с коруп­цията. Въз­с­тановяването на раз­делението на влас­тите, връщане на доверието в пар­ламента като основна инс­титуция в пар­ламен­тар­ната репуб­лика. Фун­к­циониране на инс­титуциите с грижа за хората.

Второ, гаран­тиране на свобода на чес­т­ните пред­п­риемачи, на словото, на раз­лич­ното мнение. Третото – справед­ливост. Законите да се прилагат еднакво за всички. Чет­върто – дър­жава в помощ на икономиката и с грижа за род­ното произ­вод­с­тво. Икономика с дъл­гос­рочно планиране, с пуб­лични инвес­тиции, износ на продук­ция с висока добавена стой­ност, с акцент върху раз­витие на елек­т­ротех­ника, елек­т­роника, инфор­мационни тех­нологии, машинос­т­роене, земеделие, туризъм и хранително-вкусова промиш­леност.

Пето-нова струк­тура на земеделието. Земедел­с­ката земя да се изпол­зва само за земедел­ски нужди, а не за тър­гов­ски и инвес­тиционни интереси и нов начин на суб­сидиране на род­ното произ­вод­с­тво.

Шесто – пуб­лични инвес­тиции в наука и високи тех­нологии. Седмо – образование, обър­нато към дигитал­ното поколение, но стъпило здраво на цен­нос­тна сис­тема и вър­вящо ръка за ръка с въз­питанието на нашите деца.

Осмо — нова дър­жавна политика в здравеопаз­ването, в която бол­ниците не са тър­гов­ски дружес­тва, здравеопаз­ването се раз­вива на регионален прин­цип, зап­лащането на лекарите и сес­т­рите е уредено с наредба и осигурява справед­ливо въз­наг­раж­дение на труда им.

Девето — нова справед­лива данъчна сис­тема. Отмяна на плос­кия данък, въвеж­дане на прог­ресивен, на семейно подоходно облагане за младите и преиз­чис­ляване на всички пен­сии за въз­рас­тни.

Десето — регионализация на всички политики с цел намаляването на раз­личията между регионите и реална децен­т­рализация.

Единадесето-културата, духов­ността и бъл­гар­щината са ни спасявали в трудни моменти и са ни съх­ранявали като народ. Засилена дър­жавна политика в тази сфера е задъл­жителна за бъдещето ни като нация.

Дванадесето-една от най-важните политики за БСП – това  е екологията. Това е темата на нас­тоящето и бъдещето. Това е тема на новото ляво, на младите, ние сме длъжни да опазим прек­рас­ната си природа и бъл­гар­с­кият народ да има чист въз­дух, земя, храна, вода, зелени гори и гаран­ции за здраве. Една така раз­вита Бъл­гария със соб­с­т­вена икономика, със стабилна социална, здравна и образователна сис­тема, без коруп­ция ще има и друга тежест в нашето общо семейс­тво — Обединена Европа. Европейс­кият път на раз­витие на Бъл­гария е неот­меним, но гласът на Бъл­гария там трябва да звучи авторитетно, а не васално.

В общите решения трябва да се защитава и отчита бъл­гар­с­кият национален интерес с харак­тер. Същият

бъл­гар­с­кият национален интерес изис­ква да нор­мализираме отношенията си с Русия. Сан­к­циите вредят на това.

Една част от общес­т­вото ни винят, че сме русофили, други, че искаме добри пар­т­ньор­ски отношения със САЩ и каз­ват: “Щом е така, значи сте русофоби“. Това е политика на край­нос­тите, на филите и фобите. Докога ще делим народа си така? Кое може да ни обедини. Едно един­с­т­вено нещо — бъл­гар­с­кият национален интерес. Той дик­тува да водим балан­сирана вън­шна политика с много ясни и категорични национални позиции и харак­тер, те да бъдат защитавани и на изток, и на запад.

Уважаеми другарки и другари, в пос­лед­ните 4 години извър­вяхме нелек път. Доказахме се като дър­жав­нически отговорна, организационно мобилизирана и готова да промени модела на управ­ление пар­тия. По трите най –важни въп­роси за една пар­тия. Пър­вият – на терена на морала. Вторият – на терена на политиката. И третият – на терена на организацион­ното със­тояние.

На терена на морала – отрекохме зад­кулисието и олигархично-мафиотския модел на управ­ление. Не само го отрекохме – ние сме един­с­т­вената пар­тия, която отказа да влезе в сговор с него и всеки ден неот­к­лонно и пос­ледователно водехме борба с него.

 На терена на организацион­ното със­тояние – ние сме един­с­т­вената пар­тия, която нап­рави най-демократичната, най-модерната и най-европейска реформа – дадохме властта на народа, на членовете на пар­тията. Да решават чрез прекия избор за пред­седател. И с високата мобилизация показахме, че активна, може да провежда чес­тни избори и е кон­солидиране не зад един човек, а зад политика.

И трето, на терена именно на политиката – ние сме един­с­т­вената пар­тия, готова с план за управ­ление на Бъл­гария, който гаран­тира икономически раз­вита, социална, справед­лива, демок­ратична и правова дър­жава. Политика с грижа за хората, морал и организация – това е пътят за успеха ни на пар­ламен­тар­ните избори.

След 4 години усилия и труд е време да получим победата на пар­ламен­тар­ните избори.

Не за пос­тове, а за лос­тове за промяна на Бъл­гария. Няма да е лесно, но ние доказахме, че труд­ните неща не ни стряс­кат.

Ще завърша с една мисъл, която харес­вам: „Никога не се предавайте. Никога, никога, никога. Нито за големи, нито за малки неща. Нито за значими, нито за нез­начителна. Никога не се предавайте, освен на убеж­денията си за чест и за здрав разум.“

Вяр­вам, че с вашата чест на поч­тени хора, с нашата чест на социалисти-родолюбци и със здравия ни разум на дър­жав­ници, ще управ­ляваме Бъл­гария с грижа за хората. На добър час!

България

Икономика

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

16,6 млрд. лева дупка в бюджета

Скоростта на увеличение на нашия дълг над­вишава темпа на рас­теж на икономиката ни и това се прев­ръща в тен­ден­ция“, комен­тира от Лон­дон проф.…

Прочети още:

Loading...

Култура

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Белчев събира звезди в НДК

Михаил Бел­чев е сценарист на големия кон­церт „Третият лъч“, който събира звезди от няколко генерации в НДК. При 30 процента от капацитета на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Диков прати Локомотив (Сф) на върха във Втора лига

Отборът на Локомотив (София) се върна на върха във Втора лига, след като надви трудно с 3:2 Струм­ска слава. Двубоят от 11-ия кръг на ста…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Британски фермери търсят българи да им гледат пуйките

Произ­водителите на пуйки във Великоб­ритания нас­тояват за спешно изк­лючение за набиране до края на месеца на 1000 сезонни работ­ници от чуж­бин…

Прочети още:

Loading...