Социалистите се противопоставиха на лобистко решение на Столична община

Днес в Столич­ния общин­ски съвет, докато под прозор­ците на Общината протес­тиращите искат да сложат край на корум­пираното управ­ление на ГЕРБ и да променят вед­нъж и завинаги мафиот­с­кия модел на управ­ление на страната, управ­ляващите от ГЕРБ заедно с присъд­руж­ната им ВМРО взеха  поред­ното лобис­тко решение в ущърб на жителите на София.  На заседанието на Столич­ния общин­ски съвет беше нап­равено поред­ното “оптимизиране“ на тран­с­пор­т­ната схема на масовия град­ски тран­с­порт. Всъщ­ност обаче става въп­рос за сериозно влошаване на тран­с­пор­т­ното обс­луж­ване в редица квар­тали и за зак­риване на нощ­ния тран­с­порт на европейска столица. За сметка на това обаче се дават допъл­нителни 600 000 лева на година на час­тен превоз­вач, който все още стопанисва 16 линии от град­с­кия тран­с­порт срещу 135 млн. лева.

БСП отдавна, на всички свои форуми и във всички свои решения, се обяви срещу без­раз­бор­ното и лобис­тко отдаване на кон­цесии на дър­жавно и общин­ско имущес­тво и дей­ности в полза на час­тни оператори.  Пус­кането на две отделни линии по нап­рав­лението на автобуси 21 и 22 за Вой­няговци и Под­гумер показва двоен стан­дарт при решаването на съд­бата на раз­лич­ните линии в София. От самия док­лад на вносителите на тази точка става ясно, че други райони в града имат далеч по-голяма нужда от повишаване на качес­т­вото на тран­с­порта, но очевидно ГЕРБ взеха поред­ното необос­новано и лобис­тко решение. Всъщ­ност процедурата по пус­кането на тези линии е порочна от самото начало на под­пис­ване на договора с фир­мата превоз­вач. Сега договорът с нея остава неп­роменен, но въп­росът е същите ли са линиите и автобусите като обявените в пър­воначал­ната общес­т­вена поръчка.  

От БСП призоваваме всички общин­ски съвет­ници да не под­к­репят повече пороч­ните и лобис­тки прак­тики на Столич­ната община. БСП е била категорично против кон­цесионирането както в комисиите, така и в Столич­ния общин­ски съвет.