Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря28102020

Брой 207, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Върнете се в реалността, господин министър!

Върнете се в реалността, господин министър!

Върнете се в реалността, господин министър!

Прос­вет­ният минис­тър Красимир Въл­чев напом­нил на регионал­ните инс­пек­торати, че е заб­ранено да се събират пари от родителите на учениците в дър­жав­ните и общин­с­ките училища. Много хубаво, но далеч от реал­ността. В дните между 15 сеп­тем­ври и министър-Вълчевото напом­няне всяко бъл­гар­ско семейс­тво с ученик бе вече ощавено. Както се казва в един популярен анек­дот: „От колко започва родител­с­ката среща? От 100 лева нагоре…”. В редак­цията ни се обаж­дат въз­мутени родители, поис­кани са им по 50, 100 и даже 200 лева. Част от тези плащания са за неща, които дър­жавата е длъжна да осигурява! Раз­бира се, клас­ните ръководители играят „нежно” на най-тънката струна – знанието и щас­тието на детето. Парите тряб­вали за „специални” помагала, за униформи, за минерална вода, за дезин­фек­танти, за шкаф­чета и стол­чета, за молив­чета и читанки, за спорта, който е здраве, за новата дог­рама и пок­рива, за какво ли още не. Но кой родител има гаран­цията, че отношението към детето му няма да се промени, ако откаже да даде тези – по думите на минис­търа – незаконно искани пари? И ще ни ги върне ли някой, или това е вицът на годината!? В раз­гара на пан­демията и социално-икономическия колапс много семейс­тва загубиха работа и доход и тези 100200 лева са бреме! Тег­лим 5 милиарда грешни пари нов заем, плащаме за американ­ски изт­ребители Ф-16 (на чер­теж) и 30% увеличение на чинов­ничес­ките зап­лати, а от родителите взимаме пари. Да говорим ли как учеб­ниците ни се обез­бъл­гаряват, как американ­ски и други чужди фон­дации бър­кат с мръсни ръце в душите на децата ни! Безоб­разие? Не, типична БГ реал­ност. Иначе по мероп­риятия, тв студия и от прозореца на джипа премиерът Борисов и минис­т­рите все пов­тарят, че образованието им било приоритет. Ще бъдат ли реализирани най-после духът и бук­вата на бъл­гар­с­ката Кон­с­титуция за без­п­латно, общодос­тъпно и качес­т­вено образование!? В Бъл­гария на ГЕРБ, когато вър­лува демог­раф­ска катас­т­рофа, да имаш дете, означава огромни раз­ходи – „доб­роволен” избор на екип, количка на цената на приличен автомобил втора ръка, дрешки, струващи кол­кото кос­тюм от „Витошка”, едни от най-скъпите в ЕС лекар­с­тва и скъпи, но за сметка на това вредни храни, забавачка и школо, превър­нати в машинка за пари, лукс и привилегия. Вър­нете се в реал­ността, гос­подин минис­тър!

Д-р Теофан Гер­манов

България

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

Коронавирусът у нас: Отново епидемичен взрив

42-ма души са загубили бит­ката с коронавируса през пос­лед­ното денонощие. 2 243 са новите случаи при нап­равени малко над 7 600 PCR теста, кое…

Прочети още:

Loading...

Култура

Започва символично издание на фестивала в Кан

Кинофес­т­валът в Кан, който отмениха през пролетта заради пан­демията от Covid-19, организира сим­волично трид­невно мини издание с прожек­ция на…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Рома отрази уволнението на треньора на ЦСКА

След­ващият съпер­ник на ЦСКА в груповата фаза на Лига Европа Рома отрази раз­дялата на клуба от “Бъл­гар­ска армия“ с досегаш­ния нас­тав­ник Стаме…

Прочети още:

Loading...

Свят

Десетте най-дразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия

Десетте най-дразнещи постъпки за белгийците по време на епидемия

Допит­ване, пред­с­тавено в мес­тни медии, определи десетте най-дразнещи пос­тъпки за бел­гий­ците по време на епидемия, предаде БТА.

На първо място…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...