Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт27102020

Брой 206, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Световната банка: Намаляване на качеството на образованието и на годините на обучение в България

Световната банка: Намаляване на качеството на образованието и на годините на обучение в България

Световната банка: Намаляване на качеството на образованието и на годините на обучение в България

Спад на качес­т­вото на образованието и намаляване на годините на обучение в Бъл­гария отчитат от Светов­ната банка в пос­лед­ната актуализация на Индекса на човеш­кия капитал, съобщи БНР. Това е сложен индекс, в който се отчитат редица параметри и се отчита какъв е шан­сът на едно дете да раз­вие пъл­ния си потен­циал и да е в добро здраве, когато дос­тигне по-зряла въз­раст. Пос­тиженията в облас­тите на здравеопаз­ването и образованието в Европа и Цен­т­рална Азия са зас­т­рашени заради кризата с COVID-19, отчита още док­лада на Светов­ната банка. Бъл­гария и Украйна са двете дър­жави, посочени като пример за спад на качес­т­вото на образование през пос­лед­ното десетилетие. Страната ни попада в още един обез­покояващ пример – за годините на обучение, като в този случай се нарежда до Мол­дова, Румъния и Украйна. Общият извод в док­лада е, че младите хора в региона на Европа и Цен­т­рална Азия получават въз­мож­нос­тите, необ­ходими за израс­т­ване като продук­тивни въз­рас­тни. Това се дължи на продъл­жител­ните инвес­тиции в здравеопаз­ването и образованието през тях­ното дет­с­тво и юношес­тво. Пан­демията от COVID-19 зас­т­рашава пос­тиг­натото, предуп­реж­дават от Светов­ната банка. Причината е ограничител­ните мерки, които се въвеж­дат с цел предот­в­ратяване на раз­п­рос­т­ранението на инфек­цията – нап­ример, зат­варянето на училища.

България

Икономика

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

Защо ядем домати от Полша и чесън от Китай?

От общо около 20 000 фирми, заети в сферата на селското, рибното и горското стопанство, работят в условия на тотална несигурност

Бойко Сачанс…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Обрат прати Краев и Мидтиланд на върха в Дания

Бъл­гар­с­кият национал Божидар Краев и съот­бор­ниците му от Мид­тиланд нап­равиха впечат­ляващ обрат срещу един от основ­ните си кон­куренти за титл…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Сеитбата на есенници изостава с над 50% спрямо година по-рано

Пър­вите товари със слън­чог­лед от новата реколта минаха през Вар­нен­с­кото прис­танище. Количес­т­вото е 16,9 хил. тона, се посочва в пос­лед­ните о…

Прочети още:

Loading...