Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря30092020

Брой 187, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67595 BGN1 GBP = 2.16095 BGN1 CHF = 1.80827 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Желание за промяна, неохота за предсрочни избори, страх от коронавирус, нежелание за строги ограничения - това са обществените настроения

Желание за промяна, неохота за предсрочни избори, страх от коронавирус, нежелание за строги ограничения - това са обществените настроения

Желание за промяна, неохота за предсрочни избори, страх от коронавирус, нежелание за строги ограничения - това са обществените настроения

Общественото раздразнение към управляващите е високо, 62 % се съгласяват те да бъдат съдени

Желание за промяна, но и неохота за пред­с­рочни избори, страх от коронавируса, но и нежелание за строги ограничения — така обоб­щават от “Галъп интер­нешънъл“ дан­ните от независим телефонен сон­даж, проведен между 22 и 24 юли сред 800 души, съобщи БТА. Бъл­гарите продъл­жават да не харес­ват властта си и да искат промяна, но не дър­жат на пред­с­рочни избори. Общес­т­вото ни обаче успява да раз­г­раничи отговор­ността на правител­с­т­вото за общото раз­витие на страната и отговор­ността му кон­к­ретно за ситуацията с коронавируса — по пос­лед­ното все още преоб­ладават положителни оценки, отбеляз­ват анализаторите. Протес­тите като цяло се под­к­репят, макар да няма увереност, че ще успеят. Видимо не се под­к­репя обаче въвеж­дане на нови твърди ограничителни мерки по повод коронавируса. Същес­т­вени дялове от общес­т­вото вече са с намалели доходи заради извън­ред­ните мерки и само съживяване на икономичес­кия живот може да удържи негатив­ните тен­ден­ции в това отношение, комен­тират от “Галъп“. Според дан­ните 55 на сто приемат, че правител­с­т­вото се справя добре или много добре със ситуацията с короновируса, но други 43 на сто са на обрат­ното мнение. Преди месеци тази оценка беше много по-добра, макар и сега да остава нелоша, явно, противоречивите раз­вития с коронавируса от началото на лятото насам оказ­ват своето влияние върху общес­т­веното мнение, смятат анализаторите. Въп­реки по-тревожните статис­тики обаче, и днес мнозин­с­тво от 59 процента са против въвеж­дане отново на твърди ограничителни мерки. 39 на сто обаче каз­ват, че биха приели. Този дял не е малък и свидетел­с­тва за извес­тен нов ръст на тревогата, отчитат от “Галъп“. Това според тях личи и в продъл­жаващата низ­ходяща тен­ден­ция на убеж­дението, че животът ще се нор­мализира до края на годината — само в рам­ките на два месеца делът на оптимис­тите спада от 61 на сто в началото на юни, през 40 процента в края на юни, до 32 процента сега. 44 на сто твър­дят, че доходите им вече са намалели заради коронавируса, девет процента — че са загубили работно място. За осем на сто загубата на работа явно пред­с­тои, шест процента са спрели да плащат кредити, а два процента — лизинги. Няма същес­т­вена промяна в тези дялове спрямо предиш­ните вълни на изс­лед­ване, което може би значи, че “отварянето“ на икономиката е дошло срав­нително нав­реме, за да спре допъл­нително задъл­бочаване на негатив­ните икономически тен­ден­ции, посоч­ват от “Галъп“. Сон­дажът показва, че 59 на сто продъл­жават да под­к­репят протес­тите в страната, а 34 на сто не ги под­к­репят. Останалите се колебаят. Дан­ните отразяват и обичай­ното у нас отношение към властта, но и под­с­каз­ват, че протес­т­ният потен­циал е висок и остава чув­с­т­вителен, комен­тират анализаторите.

От друга страна, 58 на сто смятат, че протес­тите няма да изпъл­нят нито една от целите си, а 25 на сто са на мнение, че ще изпъл­нят и двете цели — оставка на премиера и на глав­ния прокурор. Според шест на сто може да има само оставка на правител­с­т­вото. Най-малък е делът на хората, които смятат, че, нап­ример, само глав­ният прокурор ще подаде оставка — три процента.Появилата се идея за оставка на Румен Радев също не звучи реалис­тично за мнозин­с­т­вото — 63 на сто не я споделят, а 29% са на обрат­ното мнение. Останалите се колебаят. 54 на сто не искат пред­с­рочни избори, а 42 процента — искат. По отношение на текущата власт, общес­т­веното раз­д­раз­нение явно е видимо високо. Затова и 62 на сто се съг­ласяват сегаш­ните управ­ляващи да бъдат съдени. Дан­ните не са прецедент, но властта следва сериозно да ги има пред­вид — като чер­вена лампа за нивата на общес­т­вено тър­пение, посоч­ват анализаторите, цитирани от БТА.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Фермата на Ана от Болярово е действаща, но оставаме в черния списък

Чрез решение на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд е отменена заповедта на Изпъл­нител­ния дирек­тор на ОДБХ — Ямбол за заличаване на живот­новъд­ния …

Прочети още:

Loading...