Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 27, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Парламентът трябва да реши кои да са червените линии за прокуратурата

БСП: Парламентът трябва да реши кои да са червените линии за прокуратурата

В пос­лед­ните месеци прокуратурата извърши серия дейс­т­вия, които прив­лякоха широко общес­т­вено внимание, породиха множес­тво въп­роси и съз­дадоха притес­нения. Бяхме свидетели на без­п­рецеден­тни досега случаи– на оповес­тяване на данни и обс­тоятел­с­тва, на показни арести, на нах­лувания и изяв­ления на глав­ния прокурор, които не се впис­ват в Наказателно-процесуалния  кодекс. Много от тях съз­дадоха нап­режение и са един от поводите за масовите протести в защита на демок­рацията, които се случ­ват и сега в този момент пред Народ­ното съб­рание“. Това каза зам.-председателят на ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Крум Зар­ков от пар­ламен­тар­ната трибуна.

По неговите думи причината за това се корени и в усещането, че дейс­т­вията на прокуратурата излизат извън процесуал­ните правила и зак­репените в Кон­с­титуцията основни права и свободи.

Той обясни, че член 84, т. 16 от Кон­с­титуцията дава право на Народ­ното съб­рание да изс­лушва глав­ния прокурор и да приема и други, извън обичай­ните годишни негови док­лади. „Тази правна въз­мож­ност в момента се прев­ръща в наш общ общес­т­вен дълг. Народ­ното съб­рание не може да стои вст­рани от този наболял дебат“, категоричен е Зар­ков.

В момента има поне три инс­титуции, които би тряб­вало да водят раз­говора за правомощията на прокуратурата. И улицата, и раз­витията в дър­жавата ни показ­ват, че има някакъв проб­лем в това —  какви са те и как се изпъл­няват. Док­ладът на глав­ния прокурор няма да прик­лючи този раз­говор, но е важно това да се със­тои като част от общес­т­вения диалог. Освен Народ­ното съб­рание, Президен­т­с­т­вото и Кон­с­титуцион­ният съд също трябва да имат отношение и да учас­т­ват в този диалог“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Антон Кутев от пар­ламен­тар­ната трибуна.

Ние, като законодателен орган, трябва да стиг­нем до съг­ласие кои трябва да са чер­вените линии, които прокуратурата не бива да прек­рачва“, каза още той. По неговите думи раз­говорът за кон­с­титуционни промени тепърва пред­с­тои и ще става все по-актуален. 

България

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

БНТ представя академик Пламен Карталов с филма „Операта-моята съдба“

На 8 фев­руари, сряда, от 21:00 ч. по БНТ 1 в пор­т­рет­ната докумен­тална поредица на общес­т­вената телевизия “БНТ Пред­с­тавя“ гледайте филма …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Челси нае психолог от Нова Зеландия

Челси нае психолог от Нова Зеландия

Психологът на леген­дар­ния отбор на Нова Зелан­дия по ръгби Джил­бърт Енока се присъедини към фут­болен клуб Челси за кратък период. През пос­лед…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ердоган обяви национален траур и тримесечно извънредно положение в 10 региона

Ердоган обяви национален траур и тримесечно извънредно положение в 10 региона

СЗО: От земетресенията в Турция и Сирия са засегнати около 23 млн. души

Тур­с­кият президент Реджеп Ердоган обяви тримесечно извън­редно пол…

Прочети още:

Loading...

Земеделие