Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Закриват Държавната комисия по хазарта, наследява я НАП

Закриват Държавната комисия по хазарта, наследява я НАП

Закриват Държавната комисия по хазарта, наследява я НАП

Пар­ламен­тът реши Дър­жав­ната комисия по хазарта да бъде зак­рита с окон­чателно приетите промени в Закона за хазарта, съобщи БНР. Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задъл­жения на зак­ритата Дър­жавна комисия по хазарта, преминават към Национал­ната аген­ция за приходите. Предос­тавените до влизането в сила на промените нед­вижими имоти на Дър­жав­ната комисия по хазарта, също преминават към управ­ление на НАП. Издадените лицен­зии запаз­ват своята валид­ност до изтичането на срока, за който са издадени. Пред­вижда се и удъл­жаване на срока на дейс­т­вие на издадените лицен­зии, за които са образувани произ­вод­с­тва, до произ­насянето на изпъл­нител­ния дирек­тор на приход­ната аген­ция. Депутатите отх­вър­лиха пред­ложенията на Валери Симеонов хазар­тът да се организира само в пет­з­вез­д­ните хотели, курор­т­ните ком­п­лекси и на 20 км от границата. Народ­ните пред­с­тавители завишиха изис­к­ванията за изцяло внесен капитал, който скача на 3 млн. лв. за казината и 1 милион за игрална зала. Въвежда се и нова еднок­ратна такса за казина и игрални зали от по 2 и 1 млн. лв., ако лицен­зът е десет­годишен.

Управ­ляващите се отказаха от идеята, кон­т­ролът в сек­тора да бъде прех­вър­лен от дър­жав­ната комисия по хазарта на новосъз­дадена аген­ция на под­чинение към МС като решиха той да премине изцяло в ръцете на НАП. По пред­ложение на ГЕРБ се прие и друг текст, съг­ласно който не се доказва капитал за организиране на игра от организатори на хазар­тни игри, които вед­нъж са ги доказали при получаване на лиценз за том­бола, момен­тна лотария, кено, за хазар­тни игри онлайн и за хазар­тни игри с игрални автомати. 10% от приходите след облагане с данъци от дей­ността на Бъл­гар­с­кия спор­тен тотализатор ще отиват за под­помагане на кул­турата, приеха депутатите. Спор в залата предиз­вика дилемата, дали ще стиг­нат сред­с­т­вата и не се ли противопос­тавят така спор­тис­тите на хората на изкус­т­вото. Вносителят на пред­ложението — депутатът от ГЕРБ Вежди Рашидов — е убеден, че кул­турата ще получи свежи сред­с­тва от хазарта. Под­к­репи го и колегата му от ГЕРБ Калин Вельов.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие