Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Кои са новите министри

Кои са новите министри

Кирил Ананиев, номиниран за минис­тър на финан­сите

Кирил Ананиев работи в Минис­тер­с­т­вото на финан­сите от 1980 г. Извън това ведом­с­тво е само в два периода от 2009 до 2014 г. и от 2017 г. до 2020 г. Преди това е завър­шил финанси в УНСС, съобщи БНТ. Бил е зам.-министър по раз­ход­ната част на бюджета в шест правител­с­тва — на Иван Кос­тов, на Симеон Сак­с­кобург­гот­ски, на Сер­гей Станишев, в служеб­ното на Георги Близ­нашки и в две от правител­с­т­вата на ГЕРБ. Вед­нъж вече и бил и минис­тър на финан­сите по времето, когато нас­тоящият минис­тър в оставка Владис­лав Горанов оглавява Общин­ска банка. За кратко е работил и към вън­ш­ното минис­тер­с­тво като финан­сист в Пос­тоян­ното пред­с­тавител­с­тво на Бъл­гария към ООН в Женева. През 2017 г. е изб­ран за здравен минис­тър в третото правител­с­тво на Бойко Борисов с идеята, че ще спре парич­ните течове във ведом­с­т­вото и ще нап­рави реформа в здравеопаз­ването. Управ­лението му се свър­зва с неп­рекъс­нати протести на медицин­ски работ­ници.

Христо Тер­зийски, номиниран за минис­тър на вът­реш­ните работи

Христо Тер­зийски работи в сис­темата на МВР от 1996 г. Завър­шил е тех­ничес­кият универ­ситет в София. Започва работа в сек­тор “Криминална полиция“ в столич­ното шесто РПУ. Оглавява същото звено. Бил е начал­ник и на сек­тор “Нар­котици“. През 2009 г. е наз­начен за зам.-директор на СДВР, шест години по-късно става шеф на Главна дирек­ция “Национална полиция“ след обединяването на сек­торите “Охранителна“ и “Криминална“ полиция. Заема този пост досега. Любопитна под­роб­ност е, че с минис­търа в оставка Младен Маринов са работили заедно повече от 20 години. В сис­темата на МВР е извес­тен като човек, който си раз­бира от работата, професионалист от кариерата.

Лъчезар Борисов, номиниран за минис­тър на икономиката

Лъчезар Борисов е бил замес­т­ник– минис­тър на икономиката в две правител­с­тва — служеб­ното на Огнян Гер­джиков и третото правител­с­тво на Бойко Борисов. Работи в Минис­тер­с­т­вото на икономиката от 2002 г. след спечелен кон­курс. От 2006 г. до 2015 г. е бил начал­ник на раз­лични отдели във ведом­с­т­вото. Преди това е бил кон­сул­тант в тран­с­пор­т­ното минис­тер­с­тво, в това число и по даването на кон­цесия на летищата във Варна и Бур­гас. Името на Лъчезар Борисов нашумя и пок­рай пос­лед­ните скан­дали в Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие. Той е в над­зор­ния съвет на бан­ката когато стана скан­дала с отпус­натите големи кредити от дър­жав­ната инс­титуция, заради което с пос­товете се прос­тиха ръководителите на бан­ката, включително изп. дирек­тор Стоян Мав­родиев.

Кос­тадин Ангелов, номиниран за минис­тър на здравеопаз­ването

Kос­тадин Ангелов завър­шва Медицин­с­кия универ­ситет в София през 2004-та. Тогава започва работа в спеш­ното отделение на столич­ната бол­ница “Света Анна“ като хирург. През 2006-та се мести в клиниката по хирур­гия на Алек­сан­д­ров­ска бол­ница. А от 2013-та е изпъл­нителен дирек­тор на лечеб­ното заведение. Преподава в Медицин­с­кия универ­ситет в София, а от 2016-та година е член на Академич­ния съвет на учеб­ното заведение. От 2015-та година е магис­тър по финанси. През тази година става професор.

Асоцииран член е на Национал­ния оперативен щаб за борба с коронавируса. Именно Алек­сан­д­ров­ска бол­ница е едно от лечеб­ните заведения, които приемаха болни с COVID-19 в София. Извес­тен е сред колегите си като професионалист, който избягва кон­ф­лик­тите.

Марияна Николова, номинирана за минис­тър на туризма

Марияна Николова за първи път ще работи в Минис­тер­с­т­вото на туризма. Кариерата й в третото правител­с­тво на Бойко Борисов започва като начал­ник на кабинета на вицеп­ремиера Валери Симеонов. След като той е свален от поста след протести през ноем­ври 2018 г. тя заема стола му като вицеп­ремиер. Ресорът й е икономическа и демог­раф­ска политика. По образование Николова е юрист, завър­шила е право в Нов бъл­гар­ски универ­ситет. Работила е като юрис­кон­султ в „Топ­лофикация” София, заемала е раз­лични пос­тове в Минис­тер­с­т­вото на дър­жав­ната админис­т­рация и админис­т­ратив­ната реформа, както и в Минис­тер­с­т­вото на земеделието. Била е член на Управител­ния съвет на Дър­жавен фонд “Земеделие“. След това се мести в Дър­жав­ната аген­ция за мет­рологичен и тех­нически над­зор. От 2015 до 2017 година е ръководител на отдел „Договорно-правен и правна защита” в НЕК. След поред­ната рокада запазва поста си на вицеп­ремиер.

България

Икономика

Култура

Роландо Вийязон ще пее у нас с изгряваща звезда Серена Саенц

В зала 1 на НДК светов­ноиз­вес­т­ният оперен артист Роландо Вийязон ще дебютира на бъл­гар­ска сцена със Софийс­ката фил­хар­мония. Под пал­ката на м…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

Месец преди Великден замря търговията с български агнета

До няколко години ще бъде унищожен още един подсектор от селското стопанство -овцевъдството и козевъдството

Провалите в живот­новъд­с­т­вото отда…

Прочети още:

Loading...