Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Гърция затвори границата с България до 14 юли

Гърция затвори границата с България до 14 юли

Гърция затвори границата с България до 14 юли

Посол­с­т­вото на Гър­ция е инфор­мирало МВнР, че заради пред­с­тоящите промени на правилата за влизане в страната през ГКПП „Кулата-Промахон“, задъл­жител­ният за попъл­ване елек­т­ронен фор­муляр, генериращ QR код, няма да бъде наличен за пътуване през ГКПП „Кулата-Промахон“ до 14 юли 2020 г., втор­ник, 00:01 часа, съобщи Един­ния инфор­мационен пор­тал. Пътуващите, които вече са издали своите фор­муляри, все още ще могат да преминат гранич­ния пункт, но граж­дани без фор­муляр няма да бъдат допус­нати да влязат и ще трябва да отложат пътуването си за 15 юли.

Гръц­кото посол­с­тво инфор­мира също, че новите правила влизат в сила на 15 юли 2020 г. в 6 часа сут­ринта, а не както бе съоб­щавано до сега — от 14 юли. Припом­няме, че според новите правила всички граж­дани, които влизат в Гър­ция през ГКПП „Кулата-Промахон“, по несъщес­т­вени причини, са задъл­жени да пред­с­тавят негативен ПСР тест за коронавирус, извър­шен не по-рано от 72 часа преди влизане в Гър­ция. Само път­ници, които имат сер­тификат за негативен ПСР тест, ще бъдат допус­кани да влязат в Гър­ция. Гръц­кото посол­с­тво уточ­нява, че сер­тификатът за отрицателен резул­тат от проба за коронавирус трябва да бъде издаден на анг­лийски език и да съдържа трите имена и номера на пас­порта или на лич­ната карта на път­ника. Тес­товете за коронавирус ще бъдат приз­навани, ако са нап­равени в национални референ­тни лаборатории, национални здравни лаборатории или час­тни лаборатории, които са акредитирани от съот­вет­ните национални органи по акредитация, не неп­ременно специално за COVID-19, уточ­нява пор­талът. Сер­тификати, които не отговарят на тези критерии, няма да бъдат приемани. Фал­шифицирането на сер­тификат се наказва от гръц­кото законодател­с­тво. За улес­нение на бъл­гар­с­ките граж­дани МВнР пуб­ликува списък с лицен­зираните лаборатории у нас за извър­ш­ване на тес­тове за коронавирус, който е дос­тъпен на официал­ния сайт на минис­тер­с­т­вото, както и на сай­товете на посол­с­т­вото ни в Атина и на Генерал­ното кон­сул­с­тво в Солун на след­ните лин­кове -

https://mfa.bg/bg/situationcenter/25986

https://www.mfa.bg/embassies/greecegk/news/25984

https://www.mfa.bg/embassies/greece/news/25983

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие