Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб26092020

Брой 184, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.67954 BGN1 GBP = 2.14389 BGN1 CHF = 1.81566 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалистите са против необмислените промени в образованието

Социалистите са против необмислените промени в образованието

Социалистите са против необмислените промени в образованието

Включ­ването на 4-годишните в предучилищ­ното образование не трябва да бъде задъл­жително”. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от “БСП за Бъл­гария“ Евдокия Асенова относно Закона за училищ­ното и предучилищ­ното образование.

Асенова посочи,   че промените, които управ­ляващите  пред­лагат,   част от които е включ­ването на 4-годишните деца в задъл­жително предучилищно образование, са важни за ран­ното дет­ско раз­витие:  „Доб­рото й прилагане би могло да намали ран­ното отпадане от училище,  да бъде под­к­репа за работещите родители и да спомогне за овладяване  на бъл­гар­с­кия език за деца, за които той не е май­чин. Въп­росът е дали образовател­ната  сис­тема може да изпълни  това предиз­викател­с­тво. Имаме ли дос­татъчно под­гот­вени учители и адап­тирани учебни прог­рами? Може ли пред­лаганата мярка да бъде приложена нав­сякъде?”, попита социалис­тът. Тя заяви, че  няма общес­т­вен кон­сен­сус за политиката, която управ­ляващите пред­лагат днес. „Преди 4 години влезе в сила ЗПУО. До момента, за 4 години дейс­т­вие, имаме 13 промени. Няма спор, че сис­темата на образование се нуж­даеше от реформа и законът беше приет с тази цел. Въп­росът е има ли изобщо истин­ска реформа и пос­тига ли се основ­ната цел – качес­т­вено образование? На този етап – не виж­дам особено основания за позитивен извод.” Това заяви народ­ният пред­с­тавител от „БСП за Бъл­гария” Ирена Анас­тасова.

Относно пред­ложението за въвеж­дане на задъл­жителен процент часове дис­тан­ционно обучение, народ­ният пред­с­тавител изрази без­покойс­тво от мненията, които твър­дят, че вече не можем да се вър­нем към традицион­ното образование и че най-доброто, на което можем да се надяваме, е хиб­рид­ното образование – част от часовете присъс­т­вени и част – дис­тан­ционни. „Това ли е философията на МОН? Ако е така – кажете го отк­рито, а не се опит­вайте да го прокарате през зад­ния вход”, заяви Анас­тасова.

Отново народ­ните пред­с­тавители са пос­тавени в ситуация да пов­торят пороч­ния модел от приемането на закон: приемаме нор­мите преди да са съз­дадени добри условия за тях­ното дейс­т­вие. Резул­татът е ком­п­рометиране на закона, на идеите, които той съдържа, както и на резул­тати в обучението, които не задоволяват.” Това заяви народ­ният пред­с­тавител Веска Нен­чева.

Тези пред­ложения хвър­лиха в притес­нение и недоумение образовател­ната система.От месец раз­лични говорители се опит­ват да пред­с­тавят новите промени и кол­кото повече расте старанието в обяс­ненията, тол­кова повече въп­роси изник­ват по пред­лаганите тек­с­тове”, каза Нен­чева. Тя изрази надежда  между първо и второ четене на закона да се даде повече яснота, като под­черта, че дис­тан­цион­ното обучение в Бъл­гария крие риск и посочи, че 11% от учениците са без тех­нически уст­ройс­тва и интер­нет. 

България

Икономика

Култура

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

Актьорът и режисьор Николай Урумов: “Около нас всичко е суматоха“

„Удовол­с­т­вие е да попад­неш в невероят­ния магичен, извън­земен, абсур­ден, смешен, трагичен Радич­ков свят, да се срещ­неш с Радич­ковите герои, т…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Бивш левскар ще взима решенията в ЦСКА 1948

Главният мениджър на клуба Красимир Балъков разясни поредните треньорски рокади

Глав­ният мени­джър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков разясни после…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...