Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед09082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов: Дисциплината не е най-силното ни качество и затова се налагат мерки

Борисов: Дисциплината не е най-силното ни качество и затова се налагат мерки

Борисов: Дисциплината не е най-силното ни качество и затова се налагат мерки

Според всекид­нев­ния анализ отмяната на ограниченията, наложена за връщане към нор­мал­ния живот, не е довела до очак­ваните резул­тати, предуп­реди здрав­ният минис­тър

На видеокон­ферен­тна среща между министър-председателя Бойко Борисов, Национал­ния оперативен щаб и облас­т­ните управители, след обсъж­дане на актуал­ната обс­тановка с COVID-19, док­лад­вана от здрав­ния минис­тър Кирил Ананиев, се взе решение да се вър­нат част от противоепидемич­ните мерки, съобщи „Дарик радио”. Облас­т­ните управители док­лад­ваха на премиера Борисов, че в някои райони на страната няма регис­т­рирани случаи на коронавирус, а в други – не се наб­людава увеличение на заразените. От док­лада на мес­т­ните губер­натори стана ясно още, че заразата се раз­п­рос­т­ранява предимно заради това, че не се спаз­ват мер­ките, раз­поредени от здрав­ното минис­тер­с­тво, за прилагане в зак­ритите прос­т­ран­с­тва. Минис­търът на здравеопаз­ването Кирил Ананиев док­ладва, че според всекид­нев­ния анализ отмяната на мер­ките, наложена за връщане към нор­мал­ния живот, не е довела до очак­ваните резул­тати. Затова ще въз­с­тановим някои от мер­ките, които дейс­т­ваха доп­реди три сед­мици, изтъкна в хода на срещата минис­тър Ананиев. Той изб­рои кон­к­рет­ните пред­ложения, насочени към ограничаване на събирането на повече хора на едно място. Всички колек­тивни и индивидуални спор­тни мероп­риятия с тренировъчен и със­тезателен харак­тер за всички въз­рас­тови групи на отк­рито и зак­рито ще се провеж­дат без пуб­лика. Не се раз­решават посещенията в дис­котеки, пиано бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за раз­в­лечения на зак­рито. А на отк­рито се допуска при заетост на мес­тата до половината от общия им капацитет при спаз­ване на физическа дис­тан­ция от 1,5 м и другите изис­к­вания. Не се раз­решават също групови праз­нен­с­тва с присъс­т­вие над 30 човека на отк­рито и на зак­рито. Прак­тиката показва, че дис­цип­лината не е най-силното ни качес­тво и затова се налага да въведем тези мерки, комен­тира министър-председателят. Премиерът даде раз­пореж­дания на облас­т­ните управители чрез щабовете да продъл­жат да следят капацитета на бол­ниците и да пред­п­риемат нуж­ните дейс­т­вия. Така или иначе трябва да свик­нем, че коронавирусът го има, че живеем с него, и ако се спаз­ват дис­тан­цията, мас­ките, пред­паз­ните мерки, дезин­фек­цията, по-малко ще натоварим бол­нич­ната сис­тема. Това е целта. Имате пъл­ните права, категоричен бе министър-председателят. По време на срещата премиерът изрази увереност, че промените в противоепидемич­ните мерки ще изиг­раят роля и обс­танов­ката ще се нор­мализира.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...