Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Още 25 деца получиха дарения от „Българската Коледа“

Още 25 деца получиха дарения от „Българската Коледа“

Още 25 деца получиха дарения от „Българската Коледа“

Общо 339 деца са под­помог­нати от началото на таз­годиш­ното издание на благот­ворител­ната инициатива на президента „Бъл­гар­с­ката Коледа“, което стар­тира на 1 декем­ври 2019 г. и ще прик­лючи на 30 ноем­ври 2020 година. Стой­ността на дарените сред­с­тва въз­лиза общо на 561 450 лв.

От пос­тъпилите през месец май т. г. заяв­ления са одоб­рени и под­помог­нати 25 деца за медикамен­тозна терапия, рехабилитация и помощни сред­с­тва. Отпус­натите сред­с­тва за тях са в раз­мер на 31 306 лв.

От началото на нас­тоящото 17-о издание на „Бъл­гар­с­ката Коледа“ са пос­тъпили общо 363 заяв­ления от родители на деца с раз­лични заболявания – ендок­ринологични и неф­рологични, дет­ска цереб­рална парализа, епилеп­сия, хид­роцефалия, мус­кулна дис­т­рофия тип Дюшен, аутизъм и др. Заяв­ления за под­помагане на деца се приемат целогодишно. Съг­ласно правилата на кам­панията даренията за нуж­даещите се деца се превеж­дат на дарител­ска бан­кова сметка, пред­наз­начена за набиране на сред­с­тва за посочената в заяв­лението цел. На сайта на инициативата www.bgkoleda.bg. са пуб­ликувани правилата, редът за кан­дидат­с­т­ване и докумен­тите, които родителите следва да попъл­нят и изп­ратят на посочения адрес.

Във връзка с реализирането на целите на Кам­пания 2019/2020 г. е отк­рита процедура за въз­лагане на общес­т­вена поръчка за дос­тавка на медицин­ска апаратура, финан­сирана със сред­с­тва от „Бъл­гар­с­ката Коледа“. Инфор­мация за нея е пуб­ликувана на официал­ния сайт www.president.bg.

Темата на нас­тоящото издание на „Бъл­гар­с­ката Коледа“ е „Да дарим бъдеще на бол­ните деца“. Целите на Кам­пания 2019/2020 г. включ­ват както под­помагането на деца, така и осигуряването на високотех­нологична апаратура за прецизна диаг­нос­тика, лечение и рехабилитация на деца.

Бъл­гар­с­ката Коледа“ е целогодишна както за под­помагането на деца и лечебни заведения, така и за набиране на дарения. Всеки може да дари сумата от 1 лв. като изп­рати SMS на кратък номер 1117 за абонати на A1, VIVACOM и TELENOR или като поз­въни на номер 09001117 за фик­сирани абонати на VIVACOM и A1. Дарение може да бъде нап­равено и по дарител­с­ката бан­кова сметка на инициативата, като в платеж­ното нареж­дане се посочи „За „Бъл­гар­с­ката Коледа“, включително чрез кредитна карта (Visa или MasterCard), чрез ePay.bg и UPay.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие