Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 57, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Ерата „Дъбов” в БСП-Шумен приключи

Ерата „Дъбов” в БСП-Шумен приключи

Ерата „Дъбов” в БСП-Шумен приключи

Бившият заместник-председател и главен секретар на БСП бе бламиран от съпартийците си и не бе избран за делегат на конгреса на партията

Втори ман­дат начело на БСП в Шумен от раз спечели Веселин Пен­чев на отчетно-изборната кон­ферен­ция, проведена в недел­ния ден. Досегаш­ният лидер на социалис­тите в Шумен­ско остави след себе си отх­вър­ления претен­дент Иван Йон­ков, на когото заложи чер­веният хар­д­лай­нер Димитър Дъбов.

Самият Дъбов бе бламиран от кон­ферен­цията и няма да е делегат на кон­г­реса на левицата, решиха Шумен­с­ките социалисти.

Така струк­турата на БСП там категорично отх­върли опитите на Дъбов да си върне чрез Йон­ков влиянието върху организацията в род­ния си град и пресече окон­чателно въз­дейс­т­вието на Дъбов върху вът­реш­нопар­тий­ните процеси в БСП, както каз­ват мес­тни чер­вени.

 

При таен вот Веселин Пен­чев събра 74 гласа.

40 от делегатите на кон­ферен­цията гласуваха за Иван Йон­ков, а за Николай Калев петима дадоха своя глас.

На форума бяха изб­рани още членове на общин­с­ката организация, на Кон­т­рол­ната ревизионна комисия, която бе оглавена от Стоян Попов при явен вот и 11 делегати за кон­г­реса.

 

На кон­ферен­цията присъс­т­ваха пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова, заместник-председателят Кирил Доб­рев и народ­ният пред­с­тавител Красимир Янков. И тримата, заедно с Калоян Пар­гов са сред номинациите от шумен­с­ките ППО за лидер на пар­тията. Вът­реш­ният вот за пред­седател на БСП ще бъде на 12 сеп­тем­ври.

 

На форума днес Веселин Пен­чев пред­с­тави отчет за 4-годишния ман­дат на организацията, изгот­вен на база анализи през периода.

127 делегати от общо 150 присъс­т­ваха на отчетно-изборната кон­ферен­ция днес. Членовете на шумен­с­ката общин­ска организация към днешна дата наб­рояват 1126.

 

Форумът на социалис­тите се проведе в залата на общината при строго спаз­ване на противоепидемични мерки и бе зак­рит за медиите.

Редови социалисти от района комен­тират, че изборът на Веселин Пен­чева е удар по вът­реш­ната опозиция, под­к­репяна именно от Дъбов, извес­тен като върл опонент на пред­седателя на БСП Кор­нелия Нинова. Вече нес­к­рито сред шумен­с­ките чер­вени се говори как надеж­дите на опозиционерите, че Дъбов ще реди след­ващия кон­г­рес на БСП окон­чателно бяха парирани.

 

Дъбов прекара чет­върт век по вър­ховете на столет­ницата в ролята на „тихата стъпка“ на „Позитано“ 20. Говори се, че негови са някои стратегии, които обез­силиха БСП в полза на други пар­тии.

Четирите ман­дата като депутат дадоха някои определени въз­мож­ности на родения в Шумен Димитър Дъбов. В род­ния му град се мълви от две десетилетия, че там не може да се под­пише договор, да се сключи сделка или друго биз­нес начинание, ако Дъбов не го одобри.

 

Преди две години бив­шият главен сек­ретар на БСП Димитър Дъбов искаше да замине пос­ланик за казах­с­тан­с­ката столица Астана, но Радев категорично отказа номинацията му. 

Шуменци не го искаха за депутат през времето, затова Дъбов бе пратен да се кан­дидатира от Пловдив-област, където силно рамо му даде милионерът Георги Гер­гов, въп­реки че тамош­ните социалисти остро въз­разиха срещу парашутиста Дъбов.

Социалис­тите в Габ­ров­ско също изразиха недовол­с­т­вото си при опита Дъбов да бъде наложен и там.

 

Ерата „Дъбов“ в БСП е белязана от зад­кулисни обходни тех­ники в полза на определен пар­тиен кръг — статукво, рев­ниво пазено 25 години.

 

Още през 2014 година бив­шият лидер на БСП Георги Пър­ванов заяви: “В Шумен всичко се върти около името на Димитър Дъбов и на това трябва да бъде сложен край!“

“Когато говорим за зад­кулисието, вие най-добре в Шумен може да раз­берете, че това не са празни и измис­лени истории. Шумен е един град, който е показателен за това, че в управ­ляващите пар­тии се дейс­тва на прин­ципа на отдаването на откуп, на съз­даването на своеоб­разно феодално имение около един човек или група хора, които раз­полагат с властта така, както намерят за добре един­с­т­вено в личен интерес. Няма да спестя пер­сонификацията – тук в Шумен всичко се върти около името на Димитър Дъбов. Независимо дали става дума за проекти, независимо дали става дума за наз­начения, това е името, което заедно с коалицион­ната пар­тия, не крие доминиращата си роля в региона. Това са хората, които определят механиз­мите за фор­мирането не само на политиките, но и на кад­ровите наз­начения. На това трябва да се сложи край“, каза тогава  Георги Пър­ванов  като вочач на АБВ.

 

Относно Дъбов екс­п­резиден­тът каза още, че близостта до властта, до икономичес­ките лос­тове и ресурси променят хората. “Аз никога няма да избягам от своята отговор­ност - от това, че съм номинирал и съм дал рамо на Димитър Дъбов в онези години, когато бях пред­седател на пар­тията. Той го е заб­равил и сигурно няма да си го приз­нае, но аз си го приз­навам”, каза още Пър­ванов.

 

Е, шест години по-късно това вече е факт — на зад­кулисието на БСП в Шумен е сложен край.

От www.epicenter.bg

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие