Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 59, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Петър Витанов: Правителството не успява да защити националните интереси в ЕС

Петър Витанов: Правителството не успява да защити националните интереси в ЕС

Петър Витанов: Правителството не успява да защити националните интереси в ЕС

Основен проб­лем за Бъл­гария е лип­сата на дъл­гос­рочна стратегия и раз­работен национален план, смята ръководителят на Делегацията на бъл­гар­с­ките социалисти в европейс­кия пар­ламент

Големият въп­рос са сред­с­т­вата, които идват от Европейс­кия съюз и по какъв начин ние ще ги усвояваме. Имаме ли стратегия, нап­равили ли сме оценка на щетите? Имаме ли готов­ност да се въз­пол­з­ваме от този огромен прозорец, който се отваря с фонда Next Generation и с Многогодиш­ната финан­сова рамка? Моят отговор е: по-скоро не“. Tова заяви ръководителят на бъл­гар­с­ките социалисти в Европейс­кия пар­ламент Петър Витанов пред БНТ.

Според него основен проб­лем за Бъл­гария е лип­сата на дъл­гос­рочна стратегия и раз­работен национален план. „Нямаме и регионален план,  дори не знаем кои ще са регионите. Бойко Борисов казва на Съвет, че не иска регионите да са Пер­ник, Стара Загора и Кюс­тен­дил — искаме нови региони. А парите се получават под условие — трябва да имаме план, който да съот­вет­с­тва на препоръките от Европейс­кия семес­тър, на оцен­ката, от една страна и на приоритетите на Европейс­ката комисия, от друга. Не виж­дам кога ще съумеем да го изгот­вим, да кан­дидат­с­т­ваме и евен­туално да вземем сред­с­тва. Проб­лемът е, че няма визия“, категоричен е Витанов.

Той изрази въз­мущение от нес­пособ­ността  на правител­с­тво да защитава бъл­гар­с­ките интереси в Съвета на ЕС и даде за пример ситуацията с природ­ния газ и Фонда за справед­лив преход, по който се очаква Бъл­гария да получи близо три милиарда евро. По думите на Витанов неговото пред­ложение газът да бъде финан­сиран като преходен енер­гиен източ­ник е било прието в Комисията по тран­с­порт, в Съвета на ЕС обаче не намери дос­татъчно привър­женици. „Миналата сед­мица във Великоб­ритания зат­вори пос­лед­ната елек­т­роцен­т­рала на въг­лища. Пред ТЕЦ „Марица Изток“ има два пътя – или да зат­вори, или да мине на газ – каза Витанов — изк­лючително важно е да вземем европейски пари, за да си финан­сираме цен­т­ралите. Но в Съвета нашето правител­с­тво не успя да защити този интерес, въп­реки че имаше осем държави-приятели на природ­ния газ. Очевидно няма гъв­кавост, не се пред­лагат необ­ходимите ком­п­ромиси, които да обединят раз­лич­ните позиции, както ние го нап­равихме в Европейс­кия пар­ламент“, каза още той.

Като пример за неефек­тивна политика евродепутатът изтъкна и лип­сата на ясен план по финан­совия инс­т­румент SURE, чиято цел е да бъде под­помог­ната европейс­ката заетост. Петър Витанов обясни: общият бюджет е 100 милиарда евро, а финан­совата помощ ще се отпуска под фор­мата на заеми. Определени са квоти за учас­тие по дър­жави, с които да се гаран­тира поетия от ЕС риск. Бъл­гария ще трябва да плати около 100 милиона. За усвояването на сред­с­т­вата впос­лед­с­т­вие обаче квоти няма. „В Гър­ция се ратифицира цял закон с пакет от мерки, които да бъдат финан­сирани по тази европейска прог­рама. В Бъл­гария миналата сед­мица поис­кахме актуализация на бюджета, просто за да дадем тези пари, без да се знае как ние бихме могли да се въз­пол­з­ваме от отварящите се пазари. Нак­рая може да се окаже така, че Бъл­гария дава едни пари, за да се финан­сират гер­ман­с­ките прог­рами за заетост, защото ние нямаме готов­ност да се въз­пол­з­ваме“, смята Витанов.  

По темата за приоритет­ните нап­рав­ления при усвояването на сред­с­т­вата, които се очаква да получим от ЕС, Витанов изтъкна реин­дус­т­риализацията, биоземеделието и иновациите. За да бъдем кон­курен­т­нос­пособни обаче, тези сред­с­тва трябва да се раз­ход­ват ефек­тивно. Витанов е убеден, че към момента това не се случва — Бъл­гария все още е най-бедната страна в Европейс­кия съюз и държи пос­ледно място по всички показатели за раз­витие.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие