Социалист: Бездействието на управляващите ощети бюджета със 700 милиона

“Дър­жавата е ощетена със 700 млн. лв. от Владис­лав Горанов, Менда Стоянова и Бойко Борисов, но нито един от тях не носи политичес­ката отговор­ност. Това е инфор­мация, изнесена от правител­с­т­вото, не от Васил Бож­ков. Бож­ков е ощетил бюджета със 700 млн., но това ощетяване не е станало за един месец или една година — това е ставало за един голям период от 45 години, през който без­дейс­т­вието на Горанов и законодател­ните промени на Менда Стоянова са довели до тази загуба“. Това каза народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Стоян Мир­чев пред БНР.

Според него Бойко Борисов винаги се е опит­вал да раз­дели отговор­ността с всички, които може, а когато има някаква политическа победа — да я носи само той. “Политичес­ката отговор­ност се носи с оставки“, категоричен е Мир­чев.

“Сут­ринта слушах глав­ния прокурор за делото около Дян­ков и Трай­ков, според което дър­жавата е ощетена с 20 млн., а той прави политически внушения, че това са прес­тъп­ници и какво ли не. А тук говорим за 700 млн. и всички си зат­варят очите“, комен­тира депутатът от левицата.

Стоян Мир­чев припомни, че по решение на Национал­ния съвет БСП ще внесе вот на недоверие срещу правител­с­т­вото до края на месец юли. “Вотът на недоверие е политичес­кият инс­т­румент, с който можем да изложим нашите тези– защо ние смятаме, че това е най-корумпираното правител­с­тво и управ­ление на Бъл­гария“, добави той.

“Обвиненията, които по един или друг начин се появяват в общес­т­вото, управ­ляващите не ги отх­вър­лят. Бойко Борисов за щяло и нещяло взима главите на свои минис­три и депутати. А такива скан­дали, които в момента се вър­тят около Горанов, не е имало досега. Главата на Владис­лав Горанов Борисов не смее и да я вземе, защото Горанов е топ­лата връзка между Борисов и един от круп­ните биз­нес­мени и депутати в Бъл­гария“, смята Мир­чев.

Според Мир­чев ровенето във вът­реш­нопар­тий­ните скан­дали на БСП е опит за отк­лоняване на вниманието от истин­с­ките проб­леми в дър­жавата: “Сут­ринта гледах един от колегите от “Воля“ — извинявайте, но “Воля“ се водят опозиция, а той през цялото време говореше срещу БСП. Абсолютно цялото говорене е срещу нас. И вчера, от тези изтекли записи се раз­бра защо — защото Бойко Борисов вижда най-голяма зап­лаха за политичес­кото си същес­т­вуване при нас.“

“Ние също имаме своите проб­леми, но съм сигурен, че сеп­тем­ври месец– след избора на пред­седател, много бързо ще влезем в тази кон­диция, от която имаме нужда, за да се под­гот­вим за пред­с­тоящите пар­ламен­тарни избори“, завърши Стоян Мир­чев.