Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) “Ди Велт”: България е застрашена от изчезване. Последният да загаси лампата

“Ди Велт”: България е застрашена от изчезване. Последният да загаси лампата

“Ди Велт”: България е застрашена от изчезване. Последният да загаси лампата

Според прог­нозите, през 2080 година Бъл­гария ще има население от едва 4,8 милиона души. Това са почти половината от близо 9-те милиона, населявали страната през 1990 година

След още 60 години населението на Бъл­гария ще бъде наполовина спрямо 1990, няма да има кой да лекува хората в страната, а самата тя ще бъде зас­т­рашена от изчез­ване. Страш­ната прог­ноза е на ООН. Бъдещето на Бъл­гария изг­лежда така: едно зас­таряващо население без медицин­ски лица и бол­ног­ледачи, които отдавна са емиг­рирали в по-богати дър­жави. Според прог­нозите, през 2080 година Бъл­гария ще има население от едва 4,8 милиона души. Това са почти половината от близо 9-те милиона, населявали страната през 1990 година. Така “Ди Велт” описва прог­нозите за бъдещето на Бъл­гария в статията, озаг­лавена “Пос­лед­ният да загаси лам­пата”.

Изданието се позовава на прог­нозите на ООН, според които населението на шест дър­жави в ЕС — трите бал­тийски репуб­лики (Литва, Лат­вия, Естония), Румъния, Бъл­гария и Хър­ватия, ще се срине наполовина до 2080 година в срав­нение с 1990 година. Шестте дър­жави са зап­лашени от изчез­ване, пишат от “Ди Велт” и допъл­ват, че те са изгубили 20% от населението си от промените насам.

Емиг­рация и почти никаква имиг­рация

Няколко са проб­лемите на източ­ноев­ропейс­ките дър­жави, които водят до лип­сата на демог­раф­ски прираст. Едната, раз­бира се, е бед­ността, която мотивира големи групи от населението да тър­сят реализация в по-богати страни. Другата – лип­сата на имиг­рация.

“Ди Велт” отбелязва, че от една страна, дър­жави като Бъл­гария и Румъния, заради нис­кия си стан­дарт, не са тол­кова прив­лекателни за миг­ран­тите, кол­кото други европейски дър­жави. От друга страна, общес­т­вата в Източна Европа не искат миг­ранти.

“Много е трудно да се прекъсне това раз­витие”, казва Дмитри А. Жданов, шеф на лабораторията за демог­рафия в гер­ман­с­кия инс­титут “Макс Планк”. Според него, тези дър­жави трябва да пред­ложат на населението си “това, което запад­ните дър­жави пред­лагат”. За момента подобно раз­витие изг­лежда невъз­можно. Затова някои от социолозите очак­ват обез­людяването на тези страни да продължи.

Никоя дър­жава не е загубила тол­кова граж­дани, кол­кото Румъния. По данни на Еврос­тат, 600 хиляди румънци на въз­раст до 19 години живеят извън страната. През 1990 година населението на Румъния е било 23,5 милиона, а сега е малко над 19 милиона. Спадът е с около 20%, кол­кото е и в Бъл­гария.

Ниска продъл­жител­ност на живота

Бъл­гария, Лат­вия и Румъния продъл­жават да са дър­жавите с най-ниска средна продъл­жител­ност на живота в Европейс­кия съюз, което допъл­нително доп­ринася за стопяването на населението. По данни от 2018 година бъл­гарите живеят средно 75 години, лат­вий­ците 75,1, а румън­ците 75,3. Сред­ната продъл­жител­ност на живота в Европейс­кия съюз е 81 години. Испания и Италия са водещи по този показател – съот­ветно 83,5 и 83,4 години.

Коронавирусът прибра източ­ноев­ропей­ците, но временно

Чрез раз­лични механизми засег­натите дър­жави се опит­ват да ограничат спада на населението. Унгария се кон­цен­т­рира върху изг­раж­дането на емоционална връзка с родината и раз­пал­ването на пат­риотични чув­с­тва у хората. Полша, Чехия, Словакия и Унгария, които раз­полагат с повече сред­с­тва, отделят и големи суми за материално стимулиране на родителите.

В изб­роените дър­жави проб­лемът с прираста също е налице, макар и не в мащабите на бал­тийс­ките страни, Бъл­гария, Румъния и Хър­ватия. В Унгария през 2019 година се приб­раха повече хора (23 000), откол­кото емиг­рираха (21 000). Раж­даемостта също се повиши, но тен­ден­цията за спад на населението все още не е преодоляна.

Коронавирусът съз­дава временна и по-скоро илюзорна пред­с­тава, че много от живеещите в чуж­бина се прибират обратно. Това вероятно ще продължи само докато ситуацията се нор­мализира, прог­нозират от “Ди Велт”.

 

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...