Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 279, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Време е за обединение срещу модела на управление на ГЕРБ

Корнелия Нинова: Време е за обединение срещу модела на управление на ГЕРБ

Корнелия Нинова: Време е за обединение срещу модела на управление на ГЕРБ

Наесен ще бъде изключително тежко, ако не се вземат мерки сега, категорична е лидерката на БСП

“Време е лявото да се обедини. Наз­ряло е много сериозно усещане, че лявото трябва да се обедини срещу статук­вото и срещу модела на управ­ление на Бъл­гария.“ Това каза лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в предаването “Актуално“ по БСТВ.

Изк­лючително съм удов­лет­ворена от дис­кусията за бъдещето на лявото.  Над 30 пар­тии и НПО-та се съб­рахме и сед­нахме на една маса, въп­реки че през годините сме имали сложни отношения.

Всички противоречия бяха заб­равени, говорихме за общи дейс­т­вия.  Този форум не остана просто кръгла маса –ангажирахме се всяка пар­тия да излъчи свой пред­с­тавител и по сек­торни политики да изработим общи позиции и дейс­т­вия.

Пред­с­тоят ни сек­торни срещи, в които да раз­говаряме професионално. Това прерасна в диалог, в  сът­руд­ничес­тво и отворен фор­мат – могат да се присъединяват и други фор­мации към нас. Има необ­ходимост от единни дейс­т­вия вляво за промяна на модела на управ­ление“,  заяви Нинова.

По отношение на коронак­ризата и мер­ките на правител­с­т­вото, Нинова пот­върди категорич­ното си мнение, че управ­ляващите не са се справили със социално-икономическите мерки.

По думите й голяма част от пред­ложенията на БСП, фокусирани в грижа за хората, икономиката и мес­т­ното самоуп­рав­ление, са били отх­вър­лени, а тези, които са били взаим­с­т­вани от левицата, са били приложени лошо.

Нинова обобщи, че правител­с­т­вото е пред­лагало кредити, вместо без­въз­мез­дна финан­сова помощ за най-засегнатите от кризата. Вместо еднок­ратна помощ за домакин­с­тва, управ­ляващите са пред­ложили само кредити.

Тя припомни за решението, взето във връзка със земедел­с­кото произ­вод­с­тво и под­помагането на земедел­с­ките произ­водители чрез налагането на продук­цията им в тър­гов­с­ките вериги: „Вдигна се много шум, но при пър­вата забележка от Брюк­сел правител­с­т­вото отс­тъпи. Взеха хубавата идея, опорочиха я –резул­тат нямаше.  Най-тежките пос­ледици са социално– икономичес­ките и те тепърва пред­с­тоят“.

Нинова припомни, че е било отх­вър­лено и пред­ложението за намаляване на ДДС на храни и лекар­с­тва, което по думите й е щяло да помогне най-много на  хората с ниски доходи и на въз­рас­т­ните. Тя под­черта, че БСП има план за излизане от кризата и търси одоб­рението на общес­т­вото: “Ние пред­лагаме решения, тър­сим одоб­рението на общес­т­вото. Наесен ще бъде изк­лючително тежко, ако не се вземат мерки сега“, заяви Нинова.

Екологията е темата на бъдещето

Управ­ляващите превър­наха Бъл­гария в сметището на Европа и света. Темата за чиста вода, земя, храна е тема на бъдещето, защото засяга здравето на хората.“, заяви  Нинова, която припомни, че дишаме най-замърсения въз­дух в Европа и имаме сериозни проб­леми със замър­сяването на водата.

Тя цитира прог­рамата на БСП от 2008 година, където има глава „Земя, води, гори“, и опроверга обвиненията на един от кан­дидатите за пред­седател, че прев­ръща БСП в екологична пар­тия.

Това трябва да е приоритет на левицата – в Бъл­гария, в Европа.  Екологията е темата на бъдещето“, каза още тя и призова опонен­тите й в пар­тията да прочетат прог­рамата на БСП.

Скан­далите отб­лъс­к­ват граж­даните от политиката – предиз­вик­ват апатия, нежелание за учас­тие, пълно отрицание. Това е пагубно.

С тези политики от скан­дал в скан­дал – управ­ляващите още повече ги отб­лъс­к­ват.  Нашата цел е да дадем ясна пер­с­пек­тива и кон­к­ретни мерки, с грижа за хората. Да покажем, че има хора с морал и харак­тер, които ще доведат промяната  док­рай и няма да се продадат за пос­тове“, изтъкна пред­седателят на левицата.

Top of Form

Bottom of Form

 

България

Икономика

Култура

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Боб Дилън продаде музиката си на „Сони”

Живата легенда Боб Дилън е продал на япон­с­ката кор­порация “Сони“ целия си музикален каталог, както и правата за няколко бъдещи записа, преда…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...