Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 24, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Книга разказва за историята на Съюза на ветераните от войните на България

Книга разказва за историята на Съюза на ветераните от войните на България

Книга разказва за историята на Съюза на ветераните от войните на България

Изданието е пос­ветено на 75 години от учас­тието на Бъл­гар­с­ката армия в зак­лючител­ния етап на Втората световна война и 30 години от въз­с­тановяването на Съюза на ветераните от вой­ните на Бъл­гария

Биб­лиотека „Воини ветерани“ продъл­жава да ни радва с поред­ното си издание. Издател­с­тво „Пропелер“ пусна новата книга от тази военно-родолюбива поредица. „През годините на историята ни“ е пос­ветена на 75 години от учас­тието на Бъл­гар­с­ката армия в зак­лючител­ния етап на Втората световна война и 30 години от въз­с­тановяването на Съюза на ветераните от вой­ните на Бъл­гария (СВВБ). Автори на материалите са пред­седатели и други деятели на организацията.

Тек­с­товете са изписани под 40 заг­лавия. В началото е хим­нът на СВВБ „Един завет“, а на пос­лед­ната корица са припом­нени думите на слав­ния коман­дир на Първа бъл­гар­ска армия генерал Владимир Стой­чев при пос­рещането в София “Ние победихме, народе мой! Връщам ти синовете, не само живите, а и ония, които дадоха живота си за честта на твоето име, за твоето щас­тие, за твоята свобода! Връщам ти побед­ните ти знамена, връщам ти тях­ната без­с­мър­тна слава, тех­ния без­с­мър­тен дух“.

Пред­седателите на облас­т­ните организации на СВВБ споделят опит за работата с ветер­ните, потом­ците, другите военно-патриотични организации, училищата и мес­т­ните органи. Има място и за предис­торията, т.е. за военно-патриотичните организации между двете световни войни. Отпечатани са и пуб­ликации за проявите на СВВБ, като отк­риването на памет­ника на генерал Владимир Стой­чев в София, походите по бой­ните път на Първа бъл­гар­ска армия, военно-историческите въз­с­тановки, ежегод­ните чес­т­вания на 21 сеп­тем­ври – Меж­дународ­ния ден на мира, актив­ната меж­дународна дей­ност, включително член­с­т­вото в Светов­ната федерация на ветераните от вой­ните, и др. 90 илюс­т­рации припом­нят раз­лични моменти от историята на СВВБ през пос­лед­ните три дес­тилетия.

СВВБ е национална, независима, непар­тийна, самоуп­рав­ляваща се организация със социална и пат­риотична насоченост и свой устав. Член­с­т­вото в Съюза е без оглед на политическа и етническа принад­леж­ност, пол и вероиз­пов­дание. В него членуват ветерани от вой­ните, потомци, съп­руги (съп­рузи), деца и внуци на ветераните и съмиш­лениците – желаещи да сът­руд­ничат на Съюза за изпъл­нение на целите и задачите му“, посочва в пред­говора пред­седателят на СВВБ доц. д-р Иван Сечанов.

Спир­дон Спир­донов

България

Възпоменание Една година без Георги Стоянов Христво

Инж. Технолог доктор по историческите науки

19392022

Той беше човек със силно чув­с­тво за общес­т­вен дълг, поч­тен­ност, широка кул­тура, жажда за…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Лавров обвини Запада и Украйна в опит да нанесат стратегическо поражение на Русия

Киев: Русия подготвя нова масирана ракетна атака

Целият Север­ноат­лан­тически алианс воюва срещу Русия. Това заяви рус­кият минис­тър на външ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие