Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 150, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Книга разказва за историята на Съюза на ветераните от войните на България

Книга разказва за историята на Съюза на ветераните от войните на България

Книга разказва за историята на Съюза на ветераните от войните на България

Изданието е пос­ветено на 75 години от учас­тието на Бъл­гар­с­ката армия в зак­лючител­ния етап на Втората световна война и 30 години от въз­с­тановяването на Съюза на ветераните от вой­ните на Бъл­гария

Биб­лиотека „Воини ветерани“ продъл­жава да ни радва с поред­ното си издание. Издател­с­тво „Пропелер“ пусна новата книга от тази военно-родолюбива поредица. „През годините на историята ни“ е пос­ветена на 75 години от учас­тието на Бъл­гар­с­ката армия в зак­лючител­ния етап на Втората световна война и 30 години от въз­с­тановяването на Съюза на ветераните от вой­ните на Бъл­гария (СВВБ). Автори на материалите са пред­седатели и други деятели на организацията.

Тек­с­товете са изписани под 40 заг­лавия. В началото е хим­нът на СВВБ „Един завет“, а на пос­лед­ната корица са припом­нени думите на слав­ния коман­дир на Първа бъл­гар­ска армия генерал Владимир Стой­чев при пос­рещането в София “Ние победихме, народе мой! Връщам ти синовете, не само живите, а и ония, които дадоха живота си за честта на твоето име, за твоето щас­тие, за твоята свобода! Връщам ти побед­ните ти знамена, връщам ти тях­ната без­с­мър­тна слава, тех­ния без­с­мър­тен дух“.

Пред­седателите на облас­т­ните организации на СВВБ споделят опит за работата с ветер­ните, потом­ците, другите военно-патриотични организации, училищата и мес­т­ните органи. Има място и за предис­торията, т.е. за военно-патриотичните организации между двете световни войни. Отпечатани са и пуб­ликации за проявите на СВВБ, като отк­риването на памет­ника на генерал Владимир Стой­чев в София, походите по бой­ните път на Първа бъл­гар­ска армия, военно-историческите въз­с­тановки, ежегод­ните чес­т­вания на 21 сеп­тем­ври – Меж­дународ­ния ден на мира, актив­ната меж­дународна дей­ност, включително член­с­т­вото в Светов­ната федерация на ветераните от вой­ните, и др. 90 илюс­т­рации припом­нят раз­лични моменти от историята на СВВБ през пос­лед­ните три дес­тилетия.

СВВБ е национална, независима, непар­тийна, самоуп­рав­ляваща се организация със социална и пат­риотична насоченост и свой устав. Член­с­т­вото в Съюза е без оглед на политическа и етническа принад­леж­ност, пол и вероиз­пов­дание. В него членуват ветерани от вой­ните, потомци, съп­руги (съп­рузи), деца и внуци на ветераните и съмиш­лениците – желаещи да сът­руд­ничат на Съюза за изпъл­нение на целите и задачите му“, посочва в пред­говора пред­седателят на СВВБ доц. д-р Иван Сечанов.

Спир­дон Спир­донов

България

Зарков вижда възможност за пробив по „Шенген“

Зарков вижда възможност за пробив по „Шенген“

“Шен­ген“ е една от темите, по които може да има пробив без работещ пар­ламент. Това обяви в предаването “Тази събота“ по Би Ти Ви служеб­ният …

Прочети още:

Loading...

Икономика

30 здрави момчета блокираха работата на “Капитан Андреево“

30 здрави момчета блокираха работата на “Капитан Андреево“

Жан­дар­мерията под­държа общес­т­вения ред на гранич­ния пункт, за да не въз­никва нап­режение между служителите на час­т­ната лаборатория и Бъл­гарск…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

ЦСКА 1948 разби с 5:2 Ботев (Враца) и излезе начело, Чочев с 4 гола

ЦСКА 1948 разби с 5:2 Ботев (Враца) и излезе начело, Чочев с 4 гола

Винаги може по-добре, затова трябва да над­г­раж­даме. Не трябва да се задоволяваме с това, че сме победили, обобщи треньорът на чер­вените Любо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

В кризата младият собственик на „Козле“ черпи опит от швейцарския пазар

В кризата младият собственик на „Козле“ черпи опит от швейцарския пазар

Георги Мутафчиев ще гради минифабрика за производство на лиофилизирани и дълбоко замразени биоплодове и биозеленчуци

Във времена на политичес…

Прочети още:

Loading...