Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Пореден скандал във властта! Пиарката на премиера с къща за над 1 000 000 лева

Пореден скандал във властта! Пиарката на премиера с къща за над 1 000 000 лева

Пореден скандал във властта! Пиарката на премиера с къща за над 1 000 000 лева

Семейството на Севдалина Арнаудова притежава и апартамент от близо 200 квадратни метра, изплатен с кредит с месечна вноска от над 6000 лева

Шеф­ката на правител­с­т­вената прес­служба Сев­делина Арнаудова, която в събота бе атакувана от обвиняемия Васил Бож­ков заради редовни срещи с него, е закупила лук­созна къща в с. Бис­т­рица до София за около 1 млн. лв., съобщи Атанас Чобанов от “Биволъ“ във Фейс­бук профила си. Впос­лед­с­т­вие Арнаудова пот­върди за придобив­ката. “От юли 2019 г. Шехерезада е горда соб­с­т­веничка на вила в с. Бис­т­рица за над 1 млн. лв. С раз­чупена архитек­тура, изг­лежда много шукаритетна, както се вижда от Google Maps“, пише Чобанов. Той пуб­ликува и извадка от имот­ния регис­тър, от която се вижда, че Арнаудова е придобила къщата през юли 2019 г. заедно със съп­руга си Делян Димит­ров. Имотът е записан с материален интерес от 1 056 148 лв. Продавачът е чуж­дес­т­ранно лице. Според справ­ката имотът е раз­положен на ул. “Манас­тир­ска“ в село Бис­т­рица, вилна зона “Манас­тира“. Зданието е с 271 кв. м. зас­т­роена площ и е на два етажа върху терен от 1128 кв. м. Чобанов твърди, че в идните дни ще нап­рави опит да зас­неме лук­соз­ната пос­т­ройка и с дрон. Освен с лук­соз­ната къща семейс­т­вото на Арнаудова раз­полага и с апар­тамент от 198 кв. м. в София, в кв. “Горна баня“, за 352 000 лв. И двата имота са купени с кредити от Банка ДСК. Пър­вият кредит е изтег­лен през 2015 г., като сумата е вър­ната за 57 месеца и ипотеката е вдиг­ната. Прос­тички изчис­ления сочат, че месеч­ната вноска на подобен кредит за този период въз­лиза на непосил­ната за 99% от бъл­гар­с­ките семейс­тва сума от над 6100 лева месечно. Чобанов задава въп­рос на Арнаудова какъв е месеч­ният доход на семейс­т­вото, така че да може да си поз­воли да плаща огром­ните кредити от Банка ДСК, при положение че и съп­ругът ѝ работи в дър­жавна ком­пания – “Бул­гар­т­ран­с­газ“.

Според екс­перти обявената зас­т­роена площ (271 кв. м.) всъщ­ност не е критерий за раз­мера на имота. Много по-важна е т. нар. “раз­гъната зас­т­роена площ“ (РЗП), която може да се окаже и в пъти по-голяма. Все пак основ­ният въп­рос остава доколко бан­ковият кредит съот­вет­с­тва на доходите, защото сам по себе си той не е дос­татъчен, за да обясни произ­хода на сред­с­т­вата. При бив­шия шеф на КПКОНПИ Пламен Геор­гиев нап­ример се оказа, че един от заемите му е бил изп­латен на бан­ката (ПИБ) няколко сед­мици след получаването. За да се изяс­нят всички тези въп­роси, обик­новено се наз­начава ревизия от НАП. Тъй като данъч­ната аген­ция обаче е под­чинена на правител­с­т­вото, не е ясно как ще се гаран­тира ней­ната независимост в този казус. Арнаудова пот­върди пред медиите за лук­соз­ния имот. “Всичко е над­лежно дек­ларирано. Инфор­мацията е пуб­лична. Къщата е с ипотечен кредит от Банка ДСК и в този ред на мисли все още не е наша соб­с­т­веност, а соб­с­т­веност на бан­ката. Сдел­ките са правени само по бан­ков път, на пазарни цени и всичко може да прос­ледите и лично, защото съм го дек­ларирала“, заяви Арнаудова.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие