Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 191, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Красимир Премянов: Ако прекият вот за лидер е успешен, БСП ще стане най-силната партия у нас

Красимир Премянов: Ако прекият вот за лидер е успешен, БСП ще стане най-силната партия у нас

Красимир Премянов: Ако прекият вот за лидер е успешен, БСП ще стане най-силната партия у нас

Опонентите на Корнелия Нинова не предлагат алтернативни идеи и политики, смята председателят на Тракийските дружества и бивш лидер на Парламентарната група на левицата

Дебатът и раз­личията не са нещо страшно – те са полезни и явление в живота на всяка политическа фор­мация. Лошото е, когато мотивите за тази дис­кусия са раз­лични. Приемам дис­кусия, която се води върху това – политика, политически решения и алтер­нативи. Когато става дума за „ти си лош, ти си лоша“, „стани, аз да седна“ – това е смешен и обиден за една пар­тия диалог“. Това каза Красимир Премянов, пред­седател на Съюза на тракийс­ките дружес­тва, пред БСТВ.

Според него са смешни са твър­денията, че БСП не е под­гот­вена да проведе пряк избор. По думите на Премянов е обидно да се твърди, че бъл­гар­с­кият народ е готов за елек­т­ронно гласуване, за пряк избор на президент, а социалис­тите да не са готови да избират пряко своя лидер и това показва неуважение и недоверие към тях.

За да си готов да си пред­седател на пар­тия като БСП, това означава, че имаш чисто минало, чист гръб, кон­с­т­рук­тивни виж­дания и готов­ност да ръководиш. Нека да има 20 такива кан­дидата! Не раз­бирам защо някои социалисти се страхуват от прекия избор. Те ще стават ръководители на клика или на голяма пар­тия като БСП? Ако искат да ръководят голямата пар­тия, нека минат през ценза на членовете на пар­тията. Трябва да се знае – членът на пар­тията ръководи пар­тията. Ако този механизъм на пряк вот е успешен, БСП ще бъде най-влиятелната и най-силната пар­тия в Бъл­гария“, каза още той.

Според Красимир Премянов лип­сва мотивация в със­тезанието за лидер на БСП и има хора, които не знаят защо учас­т­ват в него. „За да бъдеш раз­личен и опозиция, трябва да носиш със себе си алтер­натива и да кажеш — не харес­вам това решение на БСП, пред­лагам друго. Досега не съм чул дос­татъчно от това. Тези хора за какво членуват– да бъдат общин­ски съвет­ници и депутати ли? Трябва да оценят отговор­ността – защо една лява пар­тия я има и искат ли тя да бъде полезна на народа си“, комен­тира Премянов. Той добави, че в този смисъл харесва поведението на сегаш­ното ръковод­с­тво на БСП за начина, по който успя да се съоб­рази с общес­т­веното мнение при невъз­п­риемането на Истан­бул­с­ката кон­вен­ция.

Правилен е опитът в пос­лед­ните години за модер­низация на БСП

по отношение на ней­ното влияние в общес­т­вото.

 Това каза в интервю за Аген­ция „Фокус“ Красимир Премянов. „По моя преценка глав­ното дейс­т­вие, което трябва да се извърши по отношение на модер­низация, е да се даде живот и смисъл на член­с­т­вото в пар­тията. Редовият член трябва да чув­с­тва, че е активен учас­т­ник в правенето на политика, във вземането на решение и в избора на кан­дидати за ръководни органи и пуб­лични длъж­ности“, каза още Премянов.

Според него не се ли нап­рави това, редовият социалист се прев­ръща в един изпъл­нител на чужди решения, неан­гажиран и непитан кой какъв да бъде и къде да отиде.

Вземането на решение на под­пис е утвър­дена прак­тика в ръковод­ните органи на БСП, каза още Премянов

Той попита защо някои негови съпар­тийци заб­равят, че много решения се взимат на под­пис в делови порядък. По думите му даже решения на Минис­тер­ски съвет се взимат по този начин.

Мисля, че това е една доста гъв­кава и добра форма да се дейс­тва според условията. Не виж­дам нищо страшно, защо хипер­болизират подобна въз­мож­ност. Ако искат да полемизират на Пленуми, те го правят по всички въз­можни медии. Никой не им е отнел правото да си говорят, въп­реки че аз имам малко по-различно мнение, че трябва в по-етичен вът­реш­нопар­тиен план да взаимодейс­т­ват, дори и в критичен аспект, откол­кото някой да си поз­воляват крайни оценки и оплюване на соб­с­т­вените си колеги. Би след­вало по-етично в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво да се води дебата между тях“, комен­тира още Премянов.

Би тряб­вало дейс­т­ващ лидер на БСП да се плаши от демок­ратичен избор на пред­седател, а сега положението в пар­тията е обър­нато, заяви той и попита каква е тази така наречена вът­решна опозиция и призова тя да се дефинира.

От една страна тя вероятно търси своето място и алтер­натив­ност с някоя раз­лична политика. Не съм раз­б­рал каква политика пред­лага вът­реш­нопар­тий­ната опозиция. Второто, тя желае да види друга пер­сона. Не да има демок­ратична въз­мож­ност и механизъм да се явят на със­тезание и пар­тията да ги избира. Защо се плашат от това? Не го раз­бирам“, под­черта още Премянов.

Според него трябва да има спорове, тър­сене на решения.

Вземат ли решение за политиката, която пред­лагат на бъл­гар­с­кото общес­тво, трябва да стоят твърдо зад нея“, изтъкна още Премянов.

Сегаш­ното ръковод­с­тво на БСП прояви мъд­рост и смелост да под­к­репи каузите на тракийци

 заяви Премянов, който е пред­седател на Съюза на тракийс­ките дружес­тва и на Комисията за изработ­ване на нов Устав на БСП за модер­низацията на БСП, за лидер­с­кия въп­рос и кон­дицията на пар­тията.

Според него коалицион­ните отношения в „БСП за Бъл­гария“ трябва да се раз­виват етично.

БСП е в кон­диция, но пос­тоян­ното пос­тавяне на въп­роса за смяна на лидера я дес­табилизира, комен­тира той.

Така пар­тията не може да под­държа стабил­ност и доверие в общес­т­вото“, каза още Премянов.

Той сподели, че преди 4 години е бил против­ник да се сменя пред­шес­т­веникът на Кор­нелия Нинова, но в крайна сметка кон­г­ресът е взел решение да го смени.

Сега същите тези хора продъл­жават със същата тема: дайте да сменим и Кор­нелия Нинова. Това е неп­рием­ливо и неп­равилно дейс­т­вие от страна на така наречената опозиция в пар­тията“, каза още Премянов.

България

Икономика

Култура

Спорт

ЦСКА игра слабо, но постигна успех над Пирин

Старши треньорът на ЦСКА Саша Илич не остана очарован от играта на своите след победата над Пирин (Благоев­г­рад) и се закани тимът му да изгл…

Прочети още:

Loading...

Свят

Съветът на федерацията на Русия одобри анексирането на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области

Съветът на федерацията на Русия одобри анексирането на ДНР, ЛНР, Херсонска и Запорожка области

Володимир Зеленски подписа указ, с който забранява каквито и да било преговори с Владимир Путин

Гор­ната камара на рус­кия пар­ламент под­к­репи в…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...