Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон25012021

Брой 16, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Иван Гешев иска мораториум върху заплатите на съдии, прокурори и следователи

Иван Гешев иска мораториум върху заплатите на съдии, прокурори и следователи

Глав­ният прокурор Иван Гешев поиска от Прокурор­с­ката колегия да пред­ложи на Пленума на ВСС приемането на решение за налагането на мораториум до края на 2020 г. върху актуализирането на основ­ните месечни работни зап­лати на съдии, прокурори и следователи, на съдеб­ните служители в Прокуратурата, както и да се дадат препоръки на админис­т­ратив­ните ръководители на органите на съдеб­ната власт за пол­з­ването от магис­т­рати и служители на платения годишен отпуск по време на извън­ред­ното положение. Раз­рас­т­ващата се пан­демия от COVID-19 изис­ква вземането на всички необ­ходими мерки, както за опаз­ване живота и здравето на хората, така и за запаз­ване на икономичес­ката стабил­ност и качес­т­вото на живот в страната. Без­п­рецеден­т­ната ситуация изис­ква борба с всички налични ресурси за ограничаване раз­п­рос­т­ранението на заразата, водеща неиз­бежно до негативни икономически пос­ледици. Значител­ността им за страната вече наложи актуализация на дър­жав­ния бюджет на Репуб­лика Бъл­гария за 2020 г., припомня глав­ният прокурор. Изпъл­нението на мер­ките по време на извън­ред­ното положение ще продължи да влияе отрицателно върху изпъл­нението на бюджета и ще има за пос­ледица финан­сова нес­табил­ност във всички сек­тори, включително и след овладяване на зап­лахата от пан­демията. Тези обс­тоятел­с­тва изис­к­ват от нас финан­сова дис­цип­лина, съоб­разяване с въз­ник­налите зат­руд­нения в бюджет­ната сфера и солидар­ност с бъл­гар­с­ките граж­дани в условията на извън­ред­ното положение, аргумен­тира пред­ложенията си глав­ният прокурор Иван Гешев. В тази връзка глав­ният прокурор отп­равя пред­ложения до Прокурор­с­ката колегия, която след раз­г­леж­дане и произ­насянето й, да ги внесе като извън­редна точка в днев­ния ред на Пленума на ВСС днес.

Вис­шият съдебен съвет е органът, в чийто правомощия е вземането на решения за изпъл­нението на бюджета на съдеб­ната власт и за даване на принос в усилията на бъл­гар­с­ката дър­жава за ограничаване и преодоляване на неб­лагоп­рият­ните пос­ледици от раз­рас­т­ващата се пан­демия от COVID-19, посочва още в пред­ложението си глав­ният прокурор Иван Гешев.

Икономика

Култура

Спорт

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

След 11 години Гергана Брънзова се завърна в игра

С 21 точки баскетболистката беше най-полезна за победата на Славия

На 44 години една легенда се завърна. Гер­гана Брън­зова дебютира с екипа на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...