Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Нед24012021

Брой 15, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП ще представи алтернативни антикризисни мерки

БСП ще представи алтернативни антикризисни мерки

БСП ще представи алтернативни антикризисни мерки

Правителството смята 1 милион българи за маргинали, категоричен е проф. Румен Гечев

Няма гаран­ция, че парите ще бъдат предос­тавени на мал­кия и среден биз­нес, каза депутатът от БСП проф. Румен Гечев. И се въз­мути, че правител­с­т­вото смята един милион бъл­гари за мар­гинали.

БСП комен­тира на специална прес­кон­ферен­ция мер­ките на правител­с­т­вото за борба с коронавируса. От левицата обявиха, че ще пред­с­тавят алтер­нативни икономически мерки за справяне с корона кризата.

“В момента нашите екипи работят заедно с пред­с­тавителите на бран­шовите организации. Пред­с­тоят ни допъл­нителни срещи с тези бран­шови организации. Искаме да стиковаме тех­ните пред­ложения с нашите виж­дания“, каза пред медиите проф. Румен Гечев.

“Ние категорично се раз­г­раничаваме и бук­вално сме изумени от понятието мар­гинали, изпол­з­вано от член на правител­с­т­вото — г-н Горанов (на прес­кон­ферен­ция във втор­ник — б.р.). Не знам дали г-н Горанов знае, че като говори за мар­гинали говори за 800 хил. души от бъл­гар­с­кия народ. Това са пред­с­тавители на бъл­гар­с­ката интелиген­ция, които се самоосигуряват, това са 500 хил. души по статис­тика, които са самоосигуряващи се от сел­с­кото стопан­с­тво. Наричането на близо 1 млн. бъл­гари мар­гинали, които няма да получат никаква помощ, е цинично и абсолютно неп­рием­ливо“, бе категоричен проф. Румен Гечев.

Според него никъде в страните членки на ЕС, САЩ няма такова раз­г­раничение при предос­тавянето на помощ

в корона кризата.

“Да не говорим, че страните с най-развити пазарни икономики — САЩ и Великоб­ритания, предос­тавят и безус­ловна пряка финан­сова под­к­репа на семейс­т­вата в нужда“, посочи депутатът от левицата.

Проф. Гечев каза, че БСП под­к­репя някои от мер­ките на правител­с­т­вото, които са в правилна посока, но в левицата имат сериозни въз­ражения по отношение на лип­сата на механизми и детайли как точно тези сред­с­тва ще бъдат раз­п­ределени.

“Става дума за предос­тавяне на кредити. В мяр­ката, която пред­лага правител­с­т­вото за до 1500 лв. кредити да се предос­тавят на хора, които са сък­ратени от бъл­гар­с­ките фирми, всъщ­ност какво поема дър­жавата? Тя пред­лага допъл­нителни кредити да поемат бъл­гар­с­ките семейс­тва. При 10 % пот­ребител­ски кредит на 1500 лв. годишно, са 150 лв. Ако този кредит ще се връща след 34 месеца каква е помощта за бъл­гар­с­ките семейс­тва?“, посочи проф. Гечев.

Повечето фирми сигурно

ще имат по-голям интерес да сък­ратят хора и да ги прех­вър­лят на НОИ, откол­кото да плащат 40% от зап­латите им

, твърди професорът.

Нямаме никакви гаран­ции, че 500 млн. лв. от дър­жавата ще отидат при фир­мите, които сега изпит­ват остра нужда от кредити при преферен­циални условия, под­черта проф. Румен Гечев, цитиран от “Фокус“.

“Привет­с­т­ваме, че макар и с извес­тно закъс­нение бъл­гар­с­кото правител­с­тво излиза с такъв пакет от мерки, които се очак­ваха от бъл­гар­с­кия биз­нес и цялата общес­т­веност в тези трудни времена и за нашата страна и за целия ЕС и извън него“, посочи проф. Гечев.

“Освен това ние привет­с­т­ваме някои кон­к­ретни стъпки, които са пред­п­риети от правител­с­т­вото, като предос­тавянето на 500 млн. лв. за зап­лащане на извън­реден труд в МВР, Минис­тер­с­тво на отб­раната, Здрав­ната сис­тема. Ние под­к­репяме предос­тавянето на 500 млн. лв. допъл­нителна капитализация на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие, тъй като такива мерки са пред­п­риети в почти всички страни членки на ЕС и извън него. Също така под­к­репяме пок­риването на определени раз­ходи за въз­наг­раж­дения на временно освободени от заетост в бъл­гар­с­ката икономика. Съот­ветно 60 % работна зап­лата за сметка на дър­жавата и 40 % за сметка на работодателите. Тези основни мерки, пред­п­риети от правител­с­т­вото по прин­цип под­к­репяме. Те са в правилна посока и са свър­зани с европейс­ката прак­тика“, посочи той.

“В същото време ние имаме много сериозни бележки и допъл­нителни въп­роси към правител­с­т­вото. Буди недоумение как правител­с­т­вото и г-н премиерът ни съоб­щава, че са заделени 4.5 млрд. в пакета за стимулиране на бъл­гар­с­кия биз­нес и обез­щетяване на семейс­т­вата, които са в нужда. Нашите сметки показ­ват, че даже и с така наречената данъчна вакан­ция от 600 млн. лв. сумата е 2.270 млрд. лв., а не 4.5 млрд. лв. От тези 2.270 млрд. като извадите 600 млн., които са фак­тически данъчна вакан­ция, това е вакан­ция от три месеца, в които няма да се плащат данъци към бъл­гар­с­ката дър­жава и тези 600 млн. лв. са изис­куеми от същите пред­с­тавители на биз­неса след три месеца. Така че това е временен ангажимент на правител­с­т­вото. Освен това не само, че тази сума е под 2 млрд., но от там има едни странни изчис­ления на г-н премиера и бъл­гар­с­кото правител­с­тво и минис­търа на финан­сите, че тези 500 млн. лв., които са за рекапитализация на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие, щели да доведат до 2.5 млрд. кредити, което е голяма загадка за икономичес­ката теория и прак­тика. Не е показано как точно са изчис­лили. Може би имат пред­вид, че увеличението на капитала на Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие ще поз­воли тя да раз­шири кредит­ния пор­т­фейл в съот­ношението, изис­куемо от Цен­т­рал­ната банка за соб­с­т­вения капитал и съот­вет­ния кредитен пор­т­фейл. Ние нямаме никакви гаран­ции, че сумата, която ще бъде предос­тавена за кредити ще бъде 2.5 млрд. По-важно е другото — нашите сериозни претен­ции са след­ните. Първо и за голямо съжаление Бъл­гар­с­ката банка за раз­витие не изпъл­нява основ­ната си фун­к­ция сред­с­т­вата да отиват за малки и средни фирми. За голямо съжаление по наша дос­товерна инфор­мация значителна част от кредитите се предос­тавят на крупни бъл­гар­ски “биз­нес­мени““, каза още проф. Гечев.

По думите му

става въп­рос за една малка група от хора, свър­зана с властта, която получава кредити за десетки и стотици милиони.

“Ние нямаме никаква гаран­ции, че тези 500 млн. лв. ще отидат при фир­мите, които сега изпит­ват остра нужда от такива кредити при преферен­циални условия. Това са мал­ките, сред­ните фирми и някои от големите фирми в най-засегнатите отрасли. Основно помощта в цяла Европа е насочена ключово и основно към мал­ките и сред­ните фирми и ние нямаме гаран­ция, че те ще бъдат предос­тавени точно на тези фирми. Правител­с­т­вото сваля отговор­ността и казва, че тези 500 млн. лв. ще бъдат предос­тавени на бан­ката за раз­витие“, каза още депутатът от БСП. Според него няма ангажимент на правител­с­т­вото за какъв тип фирми става дума и при какви условия.

Той отбеляза, че има едно условие, което пос­тавя правител­с­т­вото, че до тези 60 % ще имат дос­тъп фир­мите, които нямат никакви задъл­жения към дър­жав­ния бюджет и общин­с­ките бюджети. “Не е трудно да се досетим, че не са много фир­мите, които нямат никакви такива задъл­жения. Това ще бъде допъл­нително ограничение за въз­пол­з­ването от тази въз­мож­ност, която дава дър­жавата. Ние категорично се раз­г­раничаваме и бук­вално“, посочи още професорът.

Икономика

Култура

„Червената шапчица“ е любим спектакъл за деца

На 23 януари от 11.00 ч. на Голяма сцена в Софийс­ката опера и балет ще се играе пред­с­тав­ление на всички деца по приказ­ката на Шарл Перо „Чер…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Левски продаде Найджъл Робърта на Динамо (Загреб)

Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава нидерландецът да подпише своя договор

Нападателят на Лев­ски Найджъл Робърта ще продължи…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Байдън подписа първи укази в Белия дом, отменяйки ключови политики на Тръмп

Пекин поздрави новия президент и призова за “единство“ с Вашингтон

Американ­с­кият президент Джо Бай­дън под­писа 17 указа и прок­ламации след вст…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...