Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб31102020

Брой 209, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Таско Ерменков: Въглищните централи да работят до 2035-а, иначе иде катастрофа

Таско Ерменков: Въглищните централи да работят до 2035-а, иначе иде катастрофа

Бъл­гария не може да си поз­воли да зат­вори въг­лищ­ните цен­т­рали до 2035 г., защото това ще предиз­вика национална катас­т­рофа. Правител­с­т­вото трябва да убеди в това Европейс­ката комисия в нецелесъоб­раз­ността на едни подобни дейс­т­вия. Това заяви депутатът от БСП и енер­гиен екс­перт Таско Ермен­ков, предаде БГНЕС „Пър­вото нещо, което трябва да нап­равим, е да сед­нем на масата на преговорите в Европейс­ката комисия и да успеем да я убедим, че Бъл­гария в обоз­римо бъдеще поне до 20302035 г. не можем да си поз­волим да си зат­ворим въг­лищ­ните цен­т­рали, защото те в момента произ­веж­дат около 42% от елек­т­роенер­гията в дър­жавата. Едно такова зат­варяне ще бъде рав­носилно на национална катас­т­рофа. Ермен­ков и под­черта: „Бъл­гария не е готова за Зеления пакт и правител­с­т­вото тича след събитията, вместо да ги пред­вижда и да пред­п­риема преван­тивни мерки. Самият факт, че се налага пар­ламен­тът да взема решения и да оправя закъс­ненията на правител­с­т­вата, говори категорично в под­к­репа на това. Не само син­дикатите, но и работодателите протес­тират срещу неп­рофесионал­ното и недал­новидно управ­ление в енер­гетиката“. За него преминаването към по-чиста енер­гия в бъдещето е „безал­тер­нативно“. Той призова управ­ляващите от ГЕРБ и пар­ламен­тът да приемат най-накрая Стратегията за устой­чиво енер­гийно раз­витие. В нея да бъдат посочени основ­ните нап­рав­ления, в които трябва да се раз­вива енер­гетиката. Според Ермен­ков, ако пар­ламен­тът не беше взел решението за ТЕЦ „Марица изток 2“, в рам­ките на два до четири месеца „тя щеше да изпадне в тех­нически фалит и тряб­ваше да я зат­ворим“. Цен­т­ралата раз­полага с 1320 МВт инс­талирана мощ­ност, които в момента няма откъде да вземем и е рав­носилно на срив в енер­гий­ната ни сис­тема. Екс­пер­тът посочи, че проб­лемът не е свър­зан само с докапитализирането на „Марица изток 2“. „Тук става въп­рос за финан­сово озд­равяване, включ­ващо оптимизация на раз­ходите, на управ­лението, на учас­тието на пазара. Това са все неща, които са в прерогативите на мени­дж­мънта на ТЕЦ-а, на прин­ципала му БЕХ, а от тук и на минис­тер­с­т­вото на енер­гетиката и цялото правител­с­тво. В това отношение също закъс­няваме, правител­с­т­вото тича след събитията и очаква някой да го извади от теж­ката ситуация, в която само се е пос­тавило“, добави Ермен­ков. 

България

Икономика

Loading...

Култура

Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Юбилейна изложба “120 години от рождението на Асен Василиев“

Днес се отк­рива юбилейна изложба “120 години от рож­дението на Асен Василиев“ в галерията на Кюс­тен­дил. В екс­позицията с творби, които галери…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Барселона ликува в Торино, не зачетоха три гола на Ювентус

Барселона ликува в Торино, не зачетоха три гола на Ювентус

Хегемонът в италиан­с­ката Серия „А“ Ювен­тус загуби у дома от Бар­селона с 0:2 в дер­бито от втория кръг на група G на Шам­пион­с­ката лига. Да…

Прочети още:

Loading...

Свят

В Полша протестират всеки ден срещу забраната на абортите

В Полша протестират всеки ден срещу забраната на абортите

Хиляди хора излизат от над сед­мица по улиците на големите пол­ски градове, за да протес­тират срещу решението на Кон­с­титуцион­ния трибунал (съд…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Властта не иска да каже кой е взел най-много субсидии от 2007 г. досега

Властта не иска да каже кой е взел най-много субсидии от 2007 г. досега

Админис­т­ратив­ният съд във Велико Тър­ново реши Дър­жавен фонд „Земеделие“-Разплащателна аген­ция да отговори на запит­ването на адв. Сева Памукч…

Прочети още:

Loading...