Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 56, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Готови сме да поемем подадената ръка на учени, интелектуалци и общественици от “Единение“

Корнелия Нинова: Готови сме да поемем подадената ръка на учени, интелектуалци и общественици от “Единение“

Корнелия Нинова: Готови сме да поемем подадената ръка на учени, интелектуалци и общественици от “Единение“

Ако стоим загледани само в партийните си интереси, ще пропуснем възможности за България, заяви вчера лидерката на БСП

Готови сме да поемем подадената ръка на учени, интелек­туалци и общес­т­веници от “Единение“. Това написа лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в профила си във Фейс­бук. 

Ето я и цялата пуб­ликация на Нинова:

Готови сме да поемем подадената ръка на учени, интелек­туалци и общес­т­веници от “Единение“

Ако стоим заг­ледани само в пар­тий­ните си интереси, ще пропус­нем въз­мож­ности за Бъл­гария

Вчера сдружение “Единение“ излезе с обръщение към бъл­гарите. Нека чуем призива на учени, общес­т­веници, интелек­туалци, биз­нес­мени и 32 граж­дан­ски организации:

“Управ­лението е превър­нато в политическо праз­нос­ловие, самох­вал­с­тво, дори с отк­ровени лъжи и снимки с чуж­дес­т­ранни лидери, които все по-очевидно и активно се въз­пол­з­ват от без­волевото бъл­гар­ско правител­с­тво…

Не можем – и нямаме време и право – повече да тър­пим драматич­ната неадек­ват­ност и без­помощ­ност на политичес­кото управ­ление.

Сегаш­ната бъл­гар­ска демок­рация не пред­лага решения – изборите, все по-манипулирани, не водят до никаква промяна.“

“Дър­жава, в която с капачки се купуват кувьози за новородените и с есемеси – дефиб­рилатори за бол­ниците, е дър­жава без управ­ление.“

“ Дър­жава с такива рав­нища на управ­лен­ски произ­вол и всеобща коруп­ция не е правова дър­жава.

Дър­жава с всички тези недъзи не е европейска дър­жава.“

В раз­работените от “Единение“ анализи и пред­ложения за решения има сериозен потен­циал за раз­витие на страната. Описаното със­тояние на дър­жавата е вярно, но не можем да останем на рав­нището на кон­с­татациите. Ако стоим заг­ледани само в пар­тий­ните си интереси, ще пропус­нем въз­мож­ности за Бъл­гария. В общес­т­вото ни, в пар­тиите, сред без­пар­тий­ните има много умни, под­гот­вени и поч­тени хора. Те се чув­с­т­ват отх­вър­лени и ненужни. Нека им дадем въз­мож­ност. Нека се обединим без рев­ност за автор­с­тво на идеи или претен­ции за лидер­с­тво на процесите. Както каз­ват “Единение“ в обръщението си:

“Бъдеще имат само народите, които не тър­пят безоб­разията, лъжата, краж­бата, управ­лен­с­ката без­помощ­ност. Народите, които реагират!“

Ние сме готови да поемем подадената ръка на учени, интелек­туалци и общес­т­веници, да нап­равим среща, да обсъдим проб­лемите и да намерим доб­рите решения за Бъл­гария.

Инициатива „Единение“ излезе във втор­ник с Обръщение към нацията, в което бие кам­баната, че „дър­жавата се раз­пада, нацията е сред най-бързо изчез­ващите в света, доходите са унизителни, икономиката е инер­ционна и зависима.“ 

Според учените управ­лението е превър­нато в политическо праз­нос­ловие, самох­вал­с­тво, дори с отк­ровени лъжи и снимки с чуж­дес­т­ранни лидери, които все по-очевидно и активно се въз­пол­з­ват от без­волевото бъл­гар­ско правител­с­тво.

Не можем – и нямаме време и право – повече да тър­пим драматич­ната неадек­ват­ност и без­помощ­ност на политичес­кото управ­ление, пише още в позицията на Единение.

Сегаш­ната бъл­гар­ска демок­рация не пред­лага решения – изборите, все по-манипулирани, не водят до никаква промяна.

Затова обявяваме, че преминаваме към поредица от активни дейс­т­вия за спасяване на Бъл­гария, добавят интелек­туал­ците в пис­мото си, пуб­ликувано вчера.

Икономика

МФ: България е изправена пред фалит

МФ: България е изправена пред фалит

Има риск за фик­сирания курс лев-евро и зам­разявана на доходите,алармира минис­търа на финан­сите Росица Велкова-Желева Бъл­гария е зап­лашена от…

Прочети още:

Loading...

Култура

Поетът Недялко Йорданов за живота и неизбежното в него

Скъпи приятели, с риск отново някои от вас да ме упрек­нат, че често мисля и пиша за смъртта, ви споделям това стихот­ворение. То е прос­тичко …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Световното клубно първенство с 32 тима от 2025 година

ФИФА обяви официално квалификацион­ните критерии за новото световно клубно пър­вен­с­тво с 32 отбора от 2025 година, когато Реал (Мад­рид) и Челс…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие